account_circle Min side
HjemReglementReglement for eldrerådet i Sandnes kommune

Reglement for eldrerådet i Sandnes kommune

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, eldrerådsloven, fellesreglement for formannskapet, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1 Nemndas sammensetning og funksjonstid m.m.

Kommunestyret velger 7 medlemmer med varamedlemmer til eldrerådet. Pensjonister skal være i flertall. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Pensjonistforeningene har rett til å foreslå kandidater til eldrerådet.

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden.

Reglene i kommuneloven om kommunale nemnder gjelder tilsvarende for virksomheten i eldrerådet så fremt annet ikke følger av forskrift om medvirkningsordninger.

§ 2 Ansvars- og arbeidsområde.

Eldrerådet er et rådgivende organ for Sandnes kommune, og skal i god tid før avgjørelse ha til uttalelse alle saker som gjelder levekårene for eldre i Sandnes.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som omhandler eldre i kommunen, og gi informasjon om sin virksomhet.

Eldrerådet er etter forskrift om medvirkningsordninger. pålagt å lage årsmelding som skal behandles av kommunestyret.

Eldrerådet har rett til å uttale seg før det vedtas budsjett for rådet.

§ 3 Sekretariat.

Kommunedirektøren er sekretær for eldrerådet og kommunedirektøren eller den han bemyndiger forbereder sakene for behandling og har møte- og talerett.

Sist oppdatert: 19.01.2023