account_circle Min side
HjemReglementDelegasjonsreglementet for kommunedirektøren

Delegasjonsreglementet for kommunedirektøren

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019 med endringer av 20. juni 2022 i medhold av kommunelovens § 13-1.

Delegasjonsreglement for kommunedirektøren i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller delvis) etter følgende lover
 1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10
 2. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27
 3. Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55
 4. Kommunens myndighet innen landbruks- vilt og innlandsfiskeforvaltning
  - Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova)
  - Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven)
  - Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28. november 2003 (konsesjonsloven)
  - Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelslova)
  - Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. l (forpaktingslova)
  - Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)
  - Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 (lakse- og innlandsfiskeloven)
 5. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
 6. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
 7. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 med forskrifter
 8. Plan- og bygningsloven av 2008 27. juni nr. 71
 9. Vass- og kloakkavgiftsloven av 31. mai 1974 nr. 17
 10. Matrikkellova av 17. juni 2005
 11. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82
 12. Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16
 13. Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95
 14. Lov om film og videogrammer av 15. mai 1987 nr. 21
 15. Lov om trudomsamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 2.
  Lov om tilskott til livssynsamfunn av 12. juni 1981 nr. 64
 16. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108
 17. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av 9. juni 1998
 18. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64
 19. Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7
 20. Lov om sosiale tjenester m.v. av 18. desember 2009 nr. 131
 21. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
 22. Lov om tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14
 23. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. av 28. november 2003
 24. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74
 25. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32
 26. Lov om private skoler med rett til statstilskot av 4. juli 2003 nr. 84
 27. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr. 80
 28. Pasient og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63
 29. Lov om eierseksjon av 23. mai 1997 (eierseksjonsloven)
 30. Lov om domstolene av 13. august 1915 (domstolsloven)
 31. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven)

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Kommunedirektørens oppgaver og myndighet etter kommunelovens § 13-1.

Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne.

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

§ 2. Kommunedirektørens fullmakt til å undertegne dokumenter.

Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, herunder bl.a.;

- skjøter
- avtaledokumenter
- kontrakter
- søknadsskjema
- garantier

Ved underskrift må det foreligge nødvendig godkjenning ved vedtak i kommunestyre, formannskapet, folkevalgt organ eller ved administrativt vedtak. Dette skal bekreftes ved underskrift (parafering) av kommunaldirektør, resultatenhetsleder eller ved saksbehandler for den aktuelle sak. 33

§ 3. Kommunedirektørens søksmålskompetanse.

Kommunedirektøren delegeres adgang til å opptre som kommunens stedfortreder i rettssaker jf tvl § 2-5 (2), (herunder myndighet til å beslutte at kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler til ivaretakelse av kommunens interesser og myndighet), hvor det ikke etter særskilt bestemmelse eller særregel er lagt til annen instans. I særlige tilfelle forelegges spørsmålet for formannskapet for uttalelse.

Kommunedirektøren skal holde ordfører/formannskap orientert om pågående rettsprosesser av politisk interesse.

§ 4. Kommunedirektørens fullmakt innen økonomiforvaltning.

Kommunedirektørens fullmakter innen økonomiforvaltning er regulert i de til enhver tid gjeldende reglementer/ retningslinjer innen økonomiforvaltningen.

§ 5. Kommunedirektørens anvisningsmyndighet.

Kommunedirektøren eller den han gir myndighet har anvisningsmyndighet.

§ 6. Kommunedirektørens fullmakt innen personalforvaltning.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
I medhold av kommuneloven § 13 nr. 1 delegeres kommunestyrets myndighet i personalsaker. Kommunedirektøren har herunder følgende myndighet;

 • Forvalte bestemmelser i personalreglement, AKAN - reglement og internkontrolldokumenter.

 • Ansette og si opp i stillinger under rådmannsnivå.

 • Gjennomføre kommunens lønnsforhandlinger, lønnsinnplassere stillinger og fastsette individuell lønn.

 • Avgjøre organisering på resultatenhetsnivå (inkludert slå sammen og nedlegge resultatenheter også når disse ligger innenfor ulike tjenesteområder) samt organisering av stabs- og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen.
§ 7. Kommunedirektørens fullmakt etter særlovbestemmelser.

Kommunedirektørens fullmakter er begrenset til alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning legges frem for vedtak i det folkevalgte organ vedkommende sak hører inn under.

Kommunedirektøren delegeres kommunens myndighet etter følgende særlovsbestemmelser;

 1. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10

  Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å begjære offentlig påtale på kommunens vegne hvor offentlig påtale er avhengig av fornærmedes begjæring, jf. § 79, 5 ledd.

 2. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter alkoholloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 3. Lov om serveringsvirksomhet av 13. juni 1997 nr. 55

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter serveringsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 4. Kommunens myndighet innen landbruks- vilt og innlandsfiskeforvaltning

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter følgende lover med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov innen landbruks- vilt og innlandsfiskeforvaltningen til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement:

  - Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova)
  - Lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven)
  - Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. av 28. november 2003 (konsesjonsloven)
  - Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58 (odelslova)
  - Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. l (forpaktingslova)
  - Lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 (viltloven)
  - Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 (lakse- og innlandsfiskeloven)

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 5. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr.6 med forskrifter

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter forurensningsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 6. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter vegloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 7. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 med forskrifter

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter vegtrafikkloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 8. Plan- og bygningsloven av 2008 27. juni nr. 71

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter plan- og bygningsloven sin byggesaksdel (fjerde del: Byggesaksdel og femte del: Håndhevings- og gebyrregler) med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunestyret delegerer følgende myndighet etter plan- og bygningsloven sin plandel: plan- og bygningsloven § 12-14, 2. avsnitt samt § 19-4, 1. avsnitt.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 9. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr 12 (vass- og avløpsanleggslova)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter vass- og kloakkavgiftsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 10. Matrikkellova av 17. juni 2005

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter matrikkellova med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 11. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 40

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter motorferdselloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 12. Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter friluftsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 13. Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter voksenopplæringsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 14. Lov om film og videogrammer av 15. mai 1987 nr. 21

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter filmloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 15. Lov om trudomsamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 2
  Lov om tilskott til livssynsamfunn av 12. juni 1981 nr. 64


  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter nevnte lover med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement. 

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 16. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter folkebibliotekloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 17. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring av 9. juni 1998

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter opplæringsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 18. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter barnehageloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 19. Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter barneloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 20. Lov om sosiale tjenester i NAV av 18. desember 2009 nr. 131

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter sosialtjenesteloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 21. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 22. Lov om tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter tobakkskadeloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 23. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. av 28. november 2003

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter konsesjonsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan avgjøre konsesjonssøknader der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunen.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 24. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter hundeloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.
  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 25. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter gravferdsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 26. Lov om private skoler med rett til statstilskot av 4. juli 2003 nr. 84

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter privatskoleloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 27. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr. 80

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter introduksjonsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 28. Pasient og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 nr. 63

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter pasient og brukerrettighetsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 29. Lov om eierseksjon av 23. mai 1997 (eierseksjonsloven)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter eierseksjonsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 30. Lov om domstolene av 13. august 1915 (domstolsloven)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter domstolsloven § 74 til å avgjøre saker om søknad om fritak fra vervet som lagrettemedlem og meddommer.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 31. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven)

  Kommunestyret delegerer sin myndighet etter vannressursloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til kommunedirektøren, med mindre det er gjort spesifikke unntak i lov, forskrift eller delegasjonsreglement. Dette omfatter kommunal myndighet etter vannressursloven §7, §8, §11, §16, §27, §28, §59 og §60.

  Kommunedirektøren kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Sist oppdatert: 28.03.2023