account_circle Min side
HjemGodt driftsresultat for Sandnes kommune

Godt driftsresultat for Sandnes kommune

Sandnes kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 167 millioner kroner i 2022. Det tilsvarer 2,3 prosent av driftsinntektene. Samtidig har kommunen betalt ned gjeld på 300 millioner kroner, noe som svekker driftsresultatet tilsvarende.

- Dette er et godt resultat med god økonomistyring og stabil drift. Vi står fortsatt i en tid med stor usikkerhet på grunn av krig, svingende strømpriser og trekk i rammetilskudd. Med stigende renter bidrar dette resultatet til at vi fortsatt kan ha en fornuftig balanse mellom lånegjeld og egenfinansiering, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Hovedårsakene til det positive resultatet er god budsjettdisiplin fra alle kommunens enheter, stram økonomistyring og høyere skatteinntekter til kommunesektoren enn det regjeringen hadde estimert. Sandnes kommune hadde i 2022 en skattevekst på 11,9 prosent. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har skatt per innbygger likevel gått ned de siste årene, og utgjorde 96,5 prosent i 2022.

Høye strømpriser gjennom fjoråret har gitt kommunen høye inntekter fra konsesjonskraft.

Budsjettdisiplinen i tjenesteområdene er god, og virksomhetene har fått avsatt 35 millioner kroner på egne disposisjonsfond. Kommunens generelle disposisjonsfond er styrket med 137 millioner kroner.
- Varierende energipriser og krigen i Ukraina påvirket hverdagen vår i 2022. Erfaringene og omstillingsevnene fra koronapandemien gjorde oss godt rustet til å håndtere disse nye utfordringene, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

- Kåringen av Sandnes som Norges mest attraktive by var et av fjorårets høydepunkter. Det er en stor anerkjennelse av alt det gode arbeidet som er lagt ned av så mange mennesker over lang tid, sier ordfører Stanley Wirak.

Det ble investert i overkant av 700 millioner kroner i 2022. Nedgangen fra 2021 skyldes hovedsakelig forskyvning av prosjekter på grunn av utfordringer i markedet. Det høye investeringsnivået de siste årene har bidratt til høy lånegjeld. På grunn av et fortsatt høyt investeringsbehov vil lånegjelden øke fremover. Deler av netto driftsresultat i 2021 ble avsatt på disposisjonsfond, og 300 millioner kroner ble brukt til å redusere lånegjelden i 2022.

Årsregnskap og årsrapport 2022 vil bli behandlet i formannskapet 8. mai, og deretter i kommunestyret 15. mai.   

Sist oppdatert: 22.02.2023