account_circle Min side
HjemStrategi for ledelse og medarbeiderskap

Strategi for ledelse og medarbeiderskap

Kort fortalt:

 • «Strategi for ledelse og medarbeiderskap» er utarbeidet av medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og verneombud i Sandnes kommune.
 • Strategien beskriver vårt felles verdigrunnlag. Det vil si de holdninger, atferder og verdier som kjennetegner menneskene som jobber i kommunen vår.

Sandnes er en kommune i vekst og stor endring. Kommunen står foran utfordringer knyttet til demografi, økonomi og arbeidskraft. Våre medarbeidere er den viktigste ressursen vi har for å kunne levere gode tjenester og yte god service til innbyggerne – nå og i fremtiden. Som medarbeider i Sandnes kommune har den enkelte av oss et særskilt samfunnsansvar. Vi skal sette innbyggerne først i alt vi gjør, og involvere dem i den videre utviklingen av kommunen.

Strategi for ledelse og medarbeiderskap skal være:

 • Et redskap for å styrke ledernes beslutningskompetanse.
 • Et viktig strategisk verktøy i utviklingen av organisasjonen.
 • En veiviser for godt medarbeiderskap.


*Referansedokument: Kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Samfunnsdel, Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Visjon og verdier

Visjonen til kommunen er «I sentrum for framtiden». Det innebærer at kommunen som organisasjon, og alle som jobber her, vil spille en sentral rolle i den videre utviklingen av regionen. Kommunens verdier modig, romslig og sunn skal vise igjen hos den enkelte i møte med både medarbeidere og innbyggere – både som handlinger og som holdninger.

Kommunens hovedmål fram mot 2024 er at:

 • Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn.
 • Sandnes skal være en attraktiv kommune
 • Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler.

Vi skal nå disse målene gjennom:

 • God helse og godt medarbeiderskap.
 • God medvirkning og medbestemmelse.
 • Nødvendig og riktig kompetanse.

 

*Referansedokumenter: Etiske retningslinjer, Kommuneplan 2019-2035

Å være leder og medarbeider i kommunen

Godt samspill mellom ledere og medarbeidere er en forutsetning for at vi skal lykkes. I Sandnes betyr det at du tar ansvar for eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for relasjonen til dine kolleger.

Som medarbeider i Sandnes tar du ansvar i jobben din, og etterlever de verdiene som organisasjonen står for. Du viser initiativ og samarbeidsvilje, er profesjonell og ansvarsbevisst, er redelig og pliktoppfyllende og er en god arbeidskollega.

Som medarbeider og leder i Sandnes går du foran, griper muligheter og oppnår resultater sammen med andre. Ledere har i tillegg et overordnet ansvar for at arbeidsgiverpolitikken utøves, og at den utvikles i tråd med både overordnede mål og med kommunens visjon og verdier.

Slik definerer vi verdiene modig, romslig og sunn i den daglige utøvelsen av jobben som ledere og medarbeidere i Sandnes kommune:

Hva gjør modige ledere?
Vi stimulerer til nyskaping.
Hva gjør romslige ledere?
Vi legger til rette for mangfold
Hvordan utøves sunn ledelse?
Vi jobber for bærekraftig utvikling
- Er nytenkende og fremoverlent.
- Prioriterer og beslutter.
- Gir og tar tilbakemeldinger.
- Stiller krav og utfordrer.
- Er åpne i sin tilnærming til andre.
- Er interesserte og engasjerte.
- Gir ansvar, tillit og handlingsrom.
- Ser den enkelte, lytter og involverer.
- Viser retning og setter mål.
- Kommuniserer tydelig.
- Er trygge og forutsigbare.
- Fremmer samhandling og bygger lag.

 

Hva gjør modige medarbeidere?
Vi er nyskapende
Hva gjør romslige medarbeidere?
Vi ser mangfold som en styrke
Hva gjør sunne medarbeidere?
Vi jobber for bærekraftig utvikling
- Utfordrer etablerte sannheter.
- Tar ansvar og leverer.
- Gir og tar tilbakemeldinger.
- Vilje og evne til forandring.
- Er åpne i møte med andre
- Er interesserte og engasjerte.
- Jobber i team.
- Når mål sammen
- Deler og bruker kompetanse.
- Støtter god ledelse.
- Samhandler og samskaper.
- Bidrar til positivt fellesskap.

*Måling: Medarbeiderundersøkelse, medarbeider- og ledersamtale

Slik skal vi nå våre mål sammen

1. Vi skal være en inkluderende arbeidsgiver med stolte medarbeidere
Kommunens verdier skal vises igjen hos den enkelte medarbeider. Sammen skal vi løse samfunnsmessige utfordringer og skape gode tjenester.

Dette viser vi ved at:

 • Vi er synlige og tilgjengelige.
 • Vi er ambisiøse.
 • Vi er tydelige om forventninger, roller og ansvar.
 • Vi viser stolthet når vi utfører jobben vår.
 • Vi motiverer våre medarbeidere ved å vise tydelig retning og gi arbeidet mening.
 • Vi er en attraktiv, inkluderende og mangfoldig arbeidsgiver.

*Måling: Medarbeiderundersøkelse


2. Vi skal tenke nytt hver dag
Vi involverer medarbeidere, innbyggere, næringsliv og andre samarbeidspartnere for å forbedre tjenestene våre – og for å utvikle nye.

Dette viser vi ved at:

 • Vi har mål om å utvikle oss litt hver dag.
 • Vi tør å tenke nytt og å dele våre ideer.
 • Vi tar i bruk ny teknologi, nye verktøy og nye metoder.
 • Vi utfordrer hverandre.
 • Vi fremmer et arbeidsmiljø der vi lærer av feil og feirer suksesser.
 • Vi involverer medarbeidere når oppgaver skal løses.
 • Vi gir medarbeidere handlingsrom.

*Måling: Medarbeiderundersøkelse
*Referansedokument: Sandnes – Helt enkelt.


3. Vi skal samhandle på tvers
Vi jobber på tvers av faggrupper, funksjoner, tjenesteområder og sammen med eksterne aktører for å løse nåværende og fremtidige utfordringer. Vi lytter til andres meninger og innspill.

Dette viser vi ved at:

 • Vi involverer og lytter til innbyggerne.
 • Vi søker de beste løsningene for våre tjenester.
 • Vi ser helheten og sammenhenger.
 • Vi skaper en kultur der ledere og medarbeidere lærer av hverandre på tvers av virksomhetene, og deler kompetanse og ideer.

*Måling: Medarbeiderundersøkelse

 

4. Vi skal rekruttere, beholde og utvikle fremtidsrettet kompetanse
Motiverte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at Sandnes kommune når sine mål. Kompetanse er summen av formelle kvalifikasjoner, ferdigheter, personlig egnethet og holdninger.

Dette viser vi ved at:

 • Vi lærer og utvikler oss.
 • Vi samarbeider med relevante utdanningsinstitusjoner.
 • Vi verdsetter, deler og bruker kompetansen vi har i kommunen.
 • Vi tilstreber at ansatte skal jobbe i fulle stillinger.
 • Vi bruker medarbeidersamtalen aktivt som utviklingsarena og setter årlige utviklingsmål.

*Måling: Medarbeiderundersøkelse, medarbeider- og ledersamtaler


5. Vi skal arbeide systematisk og strategisk med helse, miljø og sikkerhet
Alle medarbeidere i Sandnes kommune skal bidra med egen kompetanse og ha mulighet til medvirkning og videreutvikling. En sunn arbeidsplass kjennetegnes av tydelige roller, balanse mellom krav til jobben og kontroll over egen arbeidssituasjon, balanse mellom innsats og belønning, rettferdig og støttende lederskap, og forutsigbarhet når rammebetingelsene endres.

Dette viser vi ved at:

 • Vi jobber proaktivt og systematisk med risikohåndtering.
 • Vi etablerer systemer og rutiner for å hente ut, sette sammen og analysere informasjon om arbeidsmiljøforhold.
 • Vi definerer behov og gjennomfører tiltak.
 • Vi har tydelige forventninger og avklarte roller.

*Måling: Avviksrapportering, Sykefravær, Turnover, Medarbeiderundersøkelsen
*Referansedokumenter: Statistikkpakken, HMS-håndbok

 

 

Sist oppdatert: 30.12.2022