Teknisk

Totale innsparingstiltak for teknisk er på kr 4,6 millioner i 2016 som øker til kr 5,3 millioner fra og med 2017. I tillegg kommer reduserte bestillinger fra eiendomsselskapet på renhold og drift på kr 2 millioner i 2016 og kr 10,3 millioner i 2017,  derav kr 9 millioner isolert på renhold.

For å løse innsparingene ble det opprettet tre arbeidsgrupper for det skattefinansierte området samt to grupper for selvkostområdene som ikke omfattes direkte av disse innsparingene. De tre arbeidsgruppene var innenfor områdene

 • Idrett
 • Grønt
 • Vei

De ulike gruppene har bestått av representanter fra bymiljø og bydrift samt tillitsvalgte.

Rådmannen har i denne omgang skjermet friluftsområder, lekeplasser, miljø samt idrettshaller. Dette da disse områdene hadde lite innsparingspotensial og var i utgangspunktet svært presset. Tidligere innsparinger i tjenesteområdet teknisk fram til og med 2015 var på kr 3 millioner. Disse er allerede løst ved reduksjon i administrasjon, effektivisering og en generell reduksjon på områdene og da særlig vei. Innsparingene som skal håndteres i dette omstillings- og effektiviseringsarbeidet er dermed kr 1,6 millioner i 2016, økende til 2,2 millioner i 2017 og ut perioden.

Arbeidsgruppene har jobbet effektivt og målrettet.  Redusert kvalitet på tjenester må påregnes som konsekvens av tiltakene.

Mandat og rapporter finner du her


Mandat teknisk
Omstilling og effektivisering rapport teknisk - levert administrasjonsutvalget mars 2016
Vedlegg matrise tiltak teknisk - levert administrasjonsutvalget mars 2016
Tilleggsnotat teknisk innsparinger - levert administrasjonsutvalget mai 2016

Teknisk - vedtatte insparingskrav 2016 2017 2018 2019
Redusert ramme, bymiljø -380 -380 -380 -380
Redusert ramme, teknisk felles -801 -801 -801 -801
Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon -1500 -1500 -1500 -1500
Ny redusert ramme i 2017 og 2018   -698 -698 -698
Innsparing reise 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -305 -305 -305 -305
Ny innsparing 70 millioner fordelt -1576 -1576 -1576 -1576
Sum innsparingskrav teknisk -4562 -5260 -5260 -5260
Løste innsparingstiltak 2016 2017 2018 2019
LT1 Redusert ramme, bymiljø -380 -380 -380 -380
Løst innenfor rammen og lagt i basis 2016
LT2 Redusert ramme, teknisk felles -801 -801 -801 -801
Løst innenfor rammen og lagt i basis 2016
LT3 Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon -1500 -1500 -1500 -1500
Løst innenfor rammen og lagt i basis 2016
LT4 Innsparing reise 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -305 -305 -305 -305
Løst innenfor rammen og lagt i basis 2016
Delsum -2986 -2986 -2986 -2986
Forslag til innsparingstiltak (ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
TT1 Grønt - Automatisering av oppgaver (robotklippere) -100 -200 -200 -200
Resultat av utredningsarbeidet:
 • Utarbeide plan for klipping for å oppnå optimal bruk av gressklippemaskiner.
 • Beskjæringsplan for busker og plantefelt.
 • Strømlinjeforme anlegg for å redusere tidsbruk på vedlikehold.
 • Robotklipping av enkelte gravlunder og parker for å redusere ressursbruk.

Konsekvenser: Det må kjøpes inn robotklippere samt tilrettelegging som strøm med mer. 

Forslag:  Foreslåtte effektiviserende og besparende tiltak gjennomføres.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT2 Vei - Reduksjon i tilrettelegging og bistand ved arrangementer   -200 -200 -200

Resultat av utredningsarbeidet: Redusere bistand og timebruk ved arrangementer for å redusere kostnader.

Konsekvenser: Arrangører vil måtte ta en større del av arbeidet med tilrettelegging rundt ulike arrangement som avholdes, kan dermed bli mer kostbart for arrangøren ettersom kommunen bidrar mindre. 

Forslag: Bistand ved arrangementer reduseres med kr 200000

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT3 Vei - Gemini Melding og arbeidsflyteffektivisering  -100 -100 -100 -100

Resultat av utredningsarbeidet: Bruke tid på å strømlinjeforme bruken av Gemini Melding ved å:

 • Ta i bruk standardtekst på oppgaver. 
 • Tilpasse kartfunksjonen til vei og ikke VA.
 • Utvikle rutiner for meldinger som går fra melder via forvalter til utfører som medfører mer automatikk.
 • Ta i bruk vedleggsfunksjonen på en effektiv måte. Spesielt i forhold til bestilling av skiltplaner eller mindre prosjekt.
 • Tilpasse kartet til å vise relevant informasjon og ikke 50000 søppeldunker som ikke har blitt hentet.
 • Andre nye funksjoner i oppdatert versjon. Gjennomgang av nye funksjoner og endringer kan gi positiv gevinst

Konsekvenser: Ingen

Forslag: Strømlinjeforme bruken av Gemini Melding gjennomføres og innsparing på kr 100000 gjennomføres.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT4 Vei - Redusert veivedlikehold og asfaltering -600 -600 -600 -600

Resultat av utredningsarbeidet: Mindre lappejobber sprekker fort opp igjen. Asfaltering av større områder betyr en dyrere engangsjobb, men sparer midler over tid ved at veien holder lengre. Videreutvikling av denne strategien kan spare kommunen for midler fremover og unngå at veier forfaller til en tilstand som gir en betydelig økt investeringskostnad i fremtiden.

Konsekvenser: ROSY-rapporten foreslår at kr 25 millioner avsettes til reasfaltering, for å få den mest gunstige økonomiske utviklingen. Redusert budsjett på vei medfører at tømming av sandfang og vedlikehold av drenering blir sterkt redusert i forhold til 2015. Konsekvenser kan bli at sandfang fylles opp, ved store nedbørsmengder vil sluker ikke ta unna vannet slik at dette renner i gatene. Sand fra sandfang vil også kunne følge med over til overvannsledningene og igjen medføre problemer og økte utgifter til vedlikehold av disse ledningene.  Redusert vedlikehold av vei vil føre til en lavere standard på vei.

Forslag: Innsparing på kr 600000 gjennomføres.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT5 Grønt- Bedre årshjul/driftsplan -150 -150 -150 -150

Resultat av utredningsarbeidet: Bedre årshjul/driftsplan. Sette av flere datoer/perioder for når enkelte arbeidsoperasjoner skal utføres, slik at en oppnår langsiktighet av vedlikeholdet og redusere ad hoc planlegging/utføring. 

Konsekvenser: Ingen

Forslag: Bedre årshjul/driftsplan iverksettes og innsparing på kr 150000 gjennomføres.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT6 Grønt- Effektivisering av arbeidsoppgaver ved økt bruk av IT-verktøy -200 -225 -225 -225

Resultat av utredningsarbeidet: Bruke iPad-løsninger med arbeidslister m/kart. Eks. klippelister, hekker osv. «kvittere» når jobben er utført vil lett kunne lage dokumentasjon for drift og kostnader. 

Konsekvenser: Det er behov for å få IT-avdelingen med på laget for å tilrettelegge for bruk av nettbrett og mobiltelefoner, for å spare tid til manuell rapportering. Vil kreve investering i utstyr. Vil spare tid som kan brukes på oppgaver og medføre bedre bestilling ved fullførelse. Redusert vedlikehold på nyanlegg vil synes ved at disse forfaller etter kommunens overtagelse.

Forslag: Ta i bruk iPad-løsninger med arbeidslister m/kart og innsparing på kr 225000 gjennomføres.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT7 Grønt- Redusert vedlikehold -426 -300 -300 -300

Resultat av utredningsarbeidet:   Det kan reduseres på vedlikehold i parkanlegg og gravlunder.

Konsekvenser: Det vil bli redusert standard i parkanlegg, gravlunder, friområder mm.

Forslag: Planlagt redusert vedlikehold gjennomføres og innsparinger på kr 426000 iverksettes.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT8 Idrett- Overlate eierskap/ansvar for fotballmål til idrettslagene   -198 -198 -198

Resultat av utredningsarbeidet: Overfør eierskap og ansvar til idrettslag for fotballmål.

Konsekvenser: Økte kostnader og arbeidsbyrde for idrettslagene. Kan være en risiko å overføre ansvar for kontroll til idrettslagene. Likt ansvar for klubber som har bygd egne baner  og klubber som disponerer kommunalt bygde baner.

Forslag: Anbefaler at endring i regelverk  gjøres i sak «Aktive Sandnes»  høsten 2016 og driftansvar for fotballmål blir overført idrettslagene.  Innsparing på kr 198000 blir effektuert.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT9 Idrett- Overføre driftsansvar til idrettslag for slodding av kunstgressbaner   -200 -200 -200

Resultat av utredningsarbeidet: Overfør driftsansvar til idrettslag for slodding av kunstgressbaner. Det vil medføre tid og ressurser spart for driftspersonell.

Konsekvenser: Merarbeid på idrettslagene, men likt ansvar for klubber som har bygd egne baner og klubber som disponerer kommunalt bygde baner. Krever endring av regelverk "tildeling av tid på anlegg" og "tjenestebeskrivelser", vedtatt av bystyret. Endring i regelverk gjøres årlig i sak «Aktive Sandnes». 

Forslag:  Anbefaler at endring i regelverk  gjøres i sak «Aktive Sandnes»  høsten 2016 og driftansvar for slodding av kunstgressbaner overføres til lokale idrettslag med  innsparing på kr 200000 gjennomført.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

TT10 Idrett- Reduksjon i driftstilskudd til idrettslag   -100 -100 -100

Resultat av utredningsarbeidetKutt i driftstilskudd til idrettslagene for å realisere innsparingstiltak.

Konsekvenser:  Mindre frie driftsmidler til aktivitetstilbud i idrettslagene.

Forslag: Endringer i regelverk for driftstilskudd gjøres årlig i sak "Aktive Sandnes".  Det anbefales at det reduseres kr 100000 i tillskudd og at dette blir sak i "Aktive Sandnes" til høsten.

For mer utfyllende informasjon henvises det til vedlegg 5a.

Delsum -1576 -2273 -2273 -2273
Forslag omorganisering/vedtektsendringer (ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
OT1 Arbeidsgruppe for Organisering fra Bymiljø og VA-drift  0 0 0 0
 

Strukturendringer

I innspillene fra arbeidsgruppene framkommer også forslag til strukturelle endringer i dagens organisering av tjenesteområdet. Ledighet i stillinger på direktør og seksjonsledernivå står for dør, noe som også har gitt anledning til å se nærmere på dagens organisering.

Det har framkommet at dagens resultatenhet Bymiljø favner over en for stor bredde av funksjoner og at enheten med fordel kan deles opp og spesialiseres i større grad. Følgende inndeling er forslått:

Vann og avløp og Renovasjon opprettes som en egen resultatenhet under tjenesteområdet Teknisk. Resultatenheten VA-drift legges som en seksjon i ny VAR-resultatenhet.

Seksjonen Anlegg får i hovedsak sine oppdrag fra prosjektledere i Prosjektstyring som er en stabsenhet under dagens Bymiljø. Prosjektstyring som stabsenhet under resultatenheten Bymiljø, ble etablert i forbindelse med at Bymiljø og Sandnes Bydrift KB ble samorganisert i tjenesteområdet Teknisk i 2014. Porteføljen i Prosjektstyring er relativt tung og håndteres av dyktige prosjektledere med høy kompetanse og erfaring i prosjektstyring. Enheten omsetter for om lag 100 mill. kroner i året. Det vil være hensiktsmessig å skille ut Prosjektstyring som en egen resultatenhet under tjenesteområdet Teknisk med egen resultatenhetsleder. Seksjon Anlegg legges inn i resultatenheten VAR, dette sikrer blant annet god samhandling med seksjon VA-Drift.

De resterende seksjonene i Bymiljø. Idrett og friluftsliv og Park og vei består som i dag. Oppgaver og funksjoner for disse seksjonene vil ikke endre seg sammenlignet med dagens organisering i Bymiljø, men organiseringen støtter opp under behovet for tydeligere spesialisering innen tjenesteområdet. Dagens resultatenhet Bydrift skal fortsatt ha ansvar for driftsfunksjon og får sine oppdrag fra Bymiljø. Det er likt dagens organisering som fungerer meget godt, har en hensiktsmessig og effektiv ressursutnyttelse - både hva gjelder arbeidskraft og maskiner. En ser ingen grunn til å endre på dette oppsettet nå. Det er heller ikke ytret ønske om dette fra de impliserte enheter.

De øvrige resultatenhetene i dagens tjenesteområde Teknisk består som før, da disse er hensiktsmessig organisert i dag. Dette gjelder Byggdrift og Sandnes Matservice. Byggdrift utfører driftsoperatørtjenester, renholdstjenester og vedlikeholdstjenester. Byggdrift får hovedmengden av sine oppdrag og oppgaver fra Sandnes Eiendomsselskap KF. Sandnes Matservice produserer og leverer måltider til kommunens omsorgsinstitusjoner og drifter kommunens personalkantiner.

Som følge av behovene for strukturendring som er gjort rede for over, foreslås følgende organisasjonskart for tjenesteområdet Teknisk:

 

 

  

 

 

Konsekvenser av strukturendringene

Det antas at foreslåtte omstrukturering bidrar til en mer hensiktsmessig strukturell inndeling enn dagens organisering, blant annet fordi resultatenhetslederne vil få mindre lederspenn og mer fagspesialiserte roller. Dette gjelder særlig Bymiljøsjefen. Utover dette vil endringen medføre små justeringer i leder/mellomleder-kabalen. Dette regner man med kan løses internt i tjenesteområdet. Den foreslåtte strukturendringen kan iverksettes raskt.

 

Den foreslåtte strukturendringen tar ikke sikte på å endre på oppgavene til tjenesteområdets medarbeidere. Eventuelle endringer i oppgaver må i så fall gjennomføres i andre prosesser. Alle vil i ny struktur beholde sine eksisterende oppgaver, selv om noen kan få ny sjef. Endring i struktur kan medføre at noen medarbeidere på leder/mellomledernivå i Vatne driftsstasjon flyttes, dersom det viser seg hensiktsmessig. Dette vil bli håndtert internt i tjenesteområdet og må ses i sammenheng med tilgjengelig kontorarealer. Flytting utover dette anses foreløpig ikke som hensiktsmessig.

 Rapport levert administrasjonsutvalget sak  6/16 og utvalg for tekniske saker sak 7/16

Mulige innsparingstiltak  (ikke ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
MT11 Redusere omfang av flagging   -160 -160 -160

Resultat av utredningsarbeidet: Lag og foreninger leies inn til å heise/fire flagg på dager hvor det ikke er egne ansatte på jobb. Dette omfatter 29 steder (flaggstenger), og det er i år 12 flaggdager. Kostnadene er kr 174.000, eller kr 6.000 pr flaggstang.
Fjerning av flaggstenger gir en årlig besparelse på kr 168.000. Demontering av flaggstenger vil medføre en kostnad på kr 50.000 som en engangskostnad. Beløpet går til fradrag i besparelsen første året. Se vedlegg 7c (Eiendom) utredet i FDV gruppe Eiendom

Konsekvens: Ved arrangement eller besøk på bygg som krever flagging vil dette medføre ekstrakostnader for montering/demontering av flaggstang.

Forslag:  Dette tiltaket er ikke ferdig utredet ennå.

MT12 Tilsynsvakter på skolene, avvikle/redusere bruken   -1700 -1700 -1700

Resultat av utredningsarbeidet: Dagens ordning med tilsynsvakt på 13 skoler og rådhuset utføres av 18 ansatte og 4 skolekorps. 7 skoler har ordning med utlån av nøkler til leietakerne. Dersom en legger opp til ny ordning ved at en opprettholder tilsynsvakt på skoler med svømmebasseng dvs. Høyland og Øygard og rådhuset. Ser vi en mulighet for å kunne foreslå at de 11 andre skolene går over til ordning lik den vi har på de 7 skolene med nøkkelutlevering. En ambulerende tilsynsvakt kan da nås på telefon og stille på kort varsel ved behov.

Det er foreløpig utredet to alternativer som er skissert under. Rådmannen ønsker en bredere utredning og konsekvensvurderinger og fremmer derfor ikke forslaget på nåværende tidspunkt.

 • Alt. 1. 12 ansatte i dagens stillinger blir overtallige og må omplasseres til andre jobber i SK eller sies opp. Avtaler med 4 skolekorps må avsluttes. Det forventes en årlig innsparing på inntil kr 400.000 ved å fjerne tilsynsvaktene på 11 bygg, og etablere en ambulerende tilsynsvakt. Kostnader med opplæring, nøkkeladministrasjon og statistikkoversikt er ikke kostnadsberegnet.
 • Alt 2. Avvikle tilsynsvaktordningen på alle bygg. 18 ansatte i dagens stillinger blir overtallige og må omplasseres til andre jobber i SK eller sies opp. Avtaler med 4 skolekorps må avsluttes. Det forventes en årlig innsparing på inntil kr 1.7 mill. ved å fjerne tilsynsvaktordningen. Kostnader med opplæring, nøkkeladministrasjon og statistikkoversikt er ikke kostnadsberegnet.

For 2016 vil tiltaket ha halvårsvirkning.
Innsparingen gjelder ansvar 1207 på teknisk v/bydrift, og berører ikke driftsbudsjettet i SEKF.

Konsekvenser:
Brannvern og evakuering blir ikke ivaretatt. Brukerne må gis opplæring i brannrutiner og branntavle.
Redusert service til leietakere. Leietakerne må selv gjøre jobben som tilsynsvakt har utført.
Ny ordning for telling av brukere og føring av statistikk må på plass. Nøkkeladministrasjon til lag og foreninger/brukere av 11 skoler.
Praktiske gjøremål som i dag utføres av tilsynsvakt (søppel, mopping av gulv ect.) vil ikke bli utført.
Fare for hærverk innvendig i bygg antas å øke. Se vedlegg 7c (Eiendom) utredet i FDV gruppe Eiendom

Forslag: Tiltaket utredes videre.

Delsum   -1860 -1860 -1860
Uløst beløp(positivt beløp tilsvarer høyere innsparing enn vedtatt krav) 0 1860 1860 1860
Publisert: 24.07.2017 09:41
Sist endret: 02.08.2017 11:37