Saksframlegg

Saken gjelder

Saken er en sluttrapport for omstillingsprosjektet og fremmes som et elektronisk dokument

Innsparingstiltak for totalt kr 102,6 millioner i 2016 som øker til kr 191,5 millioner i 2019 beskrives i saken. 

Bakgrunn for saken

I vedtatt økonomiplan for 2016-2019 er det lagt opp til at kommunen samlet sett skal spare kr 122 millioner i 2016 som øker til kr 185 millioner i 2019.

I forbindelse med behandling av økonomiplanen for 2016-2019 ble følgende tekstforslag vedtatt: 

«Bystyret slutter seg til rådmannens forslag om å foreta en gjennomgang av alle tjenester som utføres av kommunen. Bystyret legger til grunn at de foreslåtte reduksjoner gjennomføres. Dette arbeidet gjøres i et samarbeid mellom kommunens ledelse og de ansatte. Framdrift på arbeidet og forslag til løsninger rapporteres til administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget vil i denne sammenheng fungere som en styringsgruppe.» 

Administrasjonsutvalget har også behandlet følgende saker vedr omstillingsprosjektet

Status per mars 2017 - sak 2/17

Status per mai 2016 - sak 8/16

Status per mars 2016 - Sak 6/16

Status per januar 2016 - Sak 3/16

Status per november 2015 - Sak 2/15

Hvordan saken er bygget opp

Saken er endret fra forrige rapportering til administrasjonsutvalget i mai 2016.

I det elektroniske dokumentet finnes beskrivelse av mandater for tjenesteområdene og arbeidsgrupper samt resultater av utredningsarbeidet. 

Rådmannen har valgt å fremme forslag til innsparinger som enkelttiltak etter samme metode som i økonomiplanen. For hvert tiltak er det en tekst som beskriver tiltaket og i teksten er det linker til saker, politiske vedtak og notat fra arbeidsgrupper dersom dette eksisterer.

For de tiltakene der det er mulig å forutsi noe om konsekvensen er dette også framholdt i tiltaksteksten.

Publisert: 24.07.2017 09:37
Sist endret: 20.09.2017 09:43