Retningslinjer for omstilling og nedbemanning

De igangsatte innsparings- og omstillingsprosjektene vil kunne få konsekvenser for medarbeidere i kommunen. Samtlige omstillingsprosesser vil følge kommunens retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Disse har nylig blitt revidert og godkjent av bystyret 1. februar 2016.

Ledere i linjen er ansvarlig for omstillingsprosesser og har ansvar for å sikre at retningslinjene følges.

  • Samtlige omstillingsprosesser skal drøftes/behandles i «linjen», i medbestemmelse, AMG, AMU og HAMU.
  • Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere berørte medarbeidere og tillitsvalgte om hvilke konsekvenser omstillingen kan få, og den enkelte leder skal gjennomføre samtaler med sine berørte ansatte.
  • Ved overtallighet skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, tilby den overtallige annet arbeid i kommunen som den overtallige er kvalifisert for.
  • Overtallige omplasseres hvis mulig til ledige faste stillinger. Alternativt kan det tilbys arbeid i ledig vikariat/engasjement.
  • Ved midlertidig omplassering beholdes fast tilsetting i kommunen. Overtallige har fortrinnsrett til stilling de er kvalifisert for.
  • Oppsigelse skal være siste alternativ ved overtallighet og der ansatt ikke kan tilbys annet passende arbeid.

HR har sammen med kommunaldirektører kartlagt hvor det kan komme overtallighet og hvor det er ledige stillinger. Der hvor det kan komme overtallige er stillinger holdt igjen eller løst på andre måter (omfordeling, vikariat eller annet), så sant dette har vært mulig med tanke på drift.

Etter hvert som tiltak er behandlet i styringsgrupper og Rådmannens ledergruppe vil det kunne spesifiseres nærmere hvor det kan blir overtallighet, hvilken kompetanse overtallige medarbeidere innehar, tidsperspektiv og om det vil være løsninger med innplassering i andre stillinger.

Publisert: 24.07.2017 09:43
Sist endret: 24.07.2017 09:46