Levekår

Totalt innsparingsbeløp for levekår er kr 44 millioner i 2016, kr 65,1 millioner i 2017 og kr 76,1 millioner i 2018. 

Disse kommer i tillegg til innsparinger allerede effektuert fra økonomiplan 2013 til 2016 på kr 33 millioner. Rådmannen opprettet august 2013 prosjektet 'Innovasjon i omsorg' som et resultat av rapporten laget av Agenda Kaupang (bsak 69/13) våren 2013. Dette var en faglig- og økonomisk analyse av tjenesteområdet levekår. Analysen identifiserte muligheter for effektivisering og omstilling med tanke på kostnadsreduksjoner. I 'Innovasjon i omsorg' ble det vedtatt å redusere pleiefaktor til nivå med de laveste ASSS-kommunene. Det har vært spesielt utfordrende for sykehjemmene i omsorg å redusere bemanningen ned til de vedtatte pleiefaktorene. 

Levekår har videreført anbefalingene i rapporten fra Agenda Kaupang i sitt arbeid med de nye innsparingskravene. Det har vært etablert 14 arbeidsgrupper for å identifisere effektiviserings- og innsparingsmuligheter i hele levekårsområdet. Alle har fått tildelt egne mandater til utredning. 

Mandatene finner du her


Innovasjon
Omstilling og effektivisering
Tildelingskontor
Organisering av tjenester til funksjonsnedsatte 
Nattjenesten
NAV
Ressurskrevende
Mestringsenheten
Distriktsinndeling  
Pleiefaktor (bemanning) 
Lindrende enhet  
Forsterket psykogeriatrisk  
Frisklivssentralen 

Flere organisatoriske omorganiseringer har allerede vært behandlet i bystyret;

Organisering av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser

Felles tildelingskontor

De ulike gruppene har jobbet målrettet og effektivt mot innsparingskravene. Det har vært krevende for de ansatte å måtte redusere kvaliteten på tjenestetilbud samt øke arbeidsinnsatsen.

Levekår - vedtatte innsparingskrav 2016 2017 2018 2019
Levekår felles    
Redusert ramme fra økonomiplan 2015-2018, levekår felles -157 -157 -157 -157
Ny redusert ramme i 2017 og 2018 0 -10547 -10547 -10547
Innsparing reise 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -582 -582 -582 -582
Omstilling og redusert tjenestetilbud -10000 -12000 -18000 -18000
Avvikling Riska bofellesskap etter utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter -3000 -6000 -6000 -6000
Omsorgstjenester    
Redusert ramme, omsorgstjenester  0 -5488 -5488 -5488
Ny innsparing 70 millioner fordelt -15142 -15142 -15142 -15142
Helse- og rehabiliteringstjenester    
Redusert ramme, helse- og rehabiliteringstjenester  -1570 -1570 -1570 -1570
Ny innsparing 70 millioner fordelt -4309 -4309 -4309 -4309
Sosiale tjenester        
Redusert ramme, sosiale tjenester -417 -417 -417 -417
Økonomisk sosialhjelp, redusert bruk av hospits -4800 -4800 -4800 -4800
Ny innsparing 70 millioner fordelt -1218 -1218 -1218 -1218
Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester    
Redusert ramme, aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester -549 -549 -549 -549
Avlastningsenheten, mer effektiv drift av ny avlastningsbolig     -5000 -5000
Ny innsparing 70 millioner fordelt -2283 -2283 -2283 -2283
Sum innsparingskrav levekår -44027 -65062 -76062 -76062
Løste innsparingstiltak 2016 2017 2018 2019
LL1 Redusert ramme fra økonomiplan 2015-2018, levekår felles -157 -157 -157 -157
Løst via innovasjon i omsorg med reduksjon av årsverk     
LL2 Omstilling og redusert tjenestetilbud 2015 løst -5000 -5000 -5000 -5000
Løst via innovasjon i omsorg med reduksjon av årsverk     
LL3 Innsparing reise kr 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -582 -582 -582 -582
Løst via innovasjon i omsorg med reduksjon av årsverk     
LL4 Avvikling Riska bofellesskap etter utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter -3000 -6000 -6000 -6000
Er avviklet     
LL5 Redusert ramme, helse- og rehabiliteringstjenester  -1570 -1570 -1570 -1570
Løst via innovasjon i omsorg med reduksjon av årsverk     
LL6 Redusert ramme, sosiale tjenester -417 -417 -417 -417
Lagt i basis     
LL7 Økonomisk sosialhjelp, redusert bruk av hospits -4800 -4800 -4800 -4800
Blir løst i 2016 via opptrapping boligsosial handlingsplan     
LL8 Redusert ramme, aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester -549 -549 -549 -549
Lagt i basis     
LL9 Sosiale tjenester andel ny innsparing -1218 -1218 -1218 -1218
Økte inntekter boligenheten - lagt i basis     
Delsum   -17293 -20293 -20293 -20293
Forslag innsparingstiltak (ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
TL1 Mestringsenheten #1 legge ned tiltaket vaktmestertjenesten  -300 -300 -300 -300

Resultat av utredningsarbeidet: 

1. Enheten foreslår å legge ned tiltaket Vaktmestertjenesten i Mestringssenteret. Dette er et arbeidstilbud for mennesker som ikke klarer å arbeide i ordinære virksomheter. Enheten vil spare kr 300 000 på tiltaket som er lønnsmidler til arbeidsleder for tiltaket.

Konsekvenser: Er at tiltaket Vaktmestertjenesten legges ned og brukerne vil få et annet tilbud fra Mestringsenheten.

Forslag: Foreslåtte innsparingstiltak gjennomføres. For utdypende rapport se  Mestring sluttrapport.

     
TL2 Mestringsenheten #2 samlokalisering av tjenestetilbudet  -2000 -2000 -2000 -2000

Resultat av utredningsarbeidet

2. Enheten har gjort vedtak til bruker, som er i kjøpetiltak, i Lutsiveien botiltak. En samlokalisering av tjenestetilbudet til denne målgruppen betyr at mestringsenheten kan drifte dette tilbudet til 2/3 av prisen sett opp mot kostnad fra privat aktør. Dette kan gi en innsparing på kr 2 millioner.

Konsekvenser: Ingen

Forslag: Foreslåtte innsparingstiltak gjennomføres.  For utdypende rapport se  Mestring sluttrapport. 

     
TL3 Mestringsenheten #3 oppfølging og boligtildeling -2000 -2000 -2000 -2000

Resultat av utredningsarbeidet: 

3. Gjennom satsningen på flere tilpassede kommunale boliger i Sandnes gjennom boligsosial handlingsplan har flere av brukerne fått boliger. Mange av disse brukerne har utfordringer med å bo, og er i behov av oppfølgingstjenester for å klare dette. Gjennom en systematisk satsning på oppfølging og boligtildeling har enheten klart å redusere bruken av omsorgsinstitusjoner for gruppen med rusutfordringer i så stort omfang at det vurderes at en kan redusere denne budsjettposten med kr 2 millioner.

Konsekvenser: Dersom nye planlagte boliger ikke blir realisert jamfør boligsosial handlingsplan og enheten må innvilge omsorgsinstitusjoner så har ikke enheten tilstrekkelig budsjettmidler til dette.

Forslag: Foreslåtte innsparingstiltak gjennomføres. For utdypende rapport se  Mestring sluttrapport.

     
TL4 Nattjenesten  -1500 -1500 -1500 -1500
Etter utredningsarbeidet ble framlagt styringsgruppen for levekår, ble det vedtatt at dette arbeidet skulle sammenstilles med distriktsinndelinger og samlet innsparingskrav innhentes derifra. For mer utdypende informasjon se: Vedlegg 3a sluttrapport og vedlegg 3b kartoversikt     
TL5 Økt tillskudd til ressurskrevende brukere  -3196 -16231 -21731 -21731

Resultat av utredningsarbeidet:

Sandnes mottok kr 20 millioner mer i tillskudd enn forventet i 2015.  Dette er inntekter som sansynligvis vil fortsette å øke i årene framover fordi det vil bli flere brukere med omfattende behov. Disse midlene er ikke fordelt fullt ut til resultatenhetene ennå og skal brukes i 2016 og 2017 som buffer inntil full effekt er oppnådd på andre tiltak. 

Konsekvenser: Restriktiv bruk av midler til resurskrevende brukere fra de nye inntekstmidlene.

Forslag: Utredning og bruk av økte inntekstmidler gjennomføres som planlagt.

     
TL6 Matservice -Levekår  0  0 -500 -500

Resultat av utredningsarbeidet:

Spørsmål om personalkantine på sykehjem kan legges ned har vært oppe til vurdering. Dette kunne gitt en innsparing på kr 500 000. Det anbefales å fortsette driften av persoanlkantiner på sykehjem. Det forventes imidlertid at man kan få en innsparing på kr 500 000 når nytt storkjøkken etableres og beløpet er lagt inn fom 2018. Nye bestillingsrutiner anbefales innført.

For mer utfyllende rapport se vedlegg sluttrapport Matservice

Konsekvenser: Det forventes en innsparing på kr 500 000 fra og med 2018 ved oppstart nytt kjøkken. Disse skal innhentes som tidsbesparende stordriftsfordeler.

Forslag: Matservice reduserer sine kostnader med kr 500 000 ved oppstart nytt kjøkken i 2018.

     
TL7 Omklassifisering av type avdelinger -840 -840 -840 -840

Resultat av utredningsarbeidet:

 • 7 plasser på Austrått er omgjort fra skjermet plass til demens plass
 • 7 plasser på Lura er omgjort fra demens plass til somatisk plass 

Pleiefaktor er fordelt i henhold til type avdeling. Når en avdeling blir klassifisert som «mindre krevende» og budsjettmidler tildeles ut i fra type avdeling vil den reduserte pleiefaktor gir en innsparing på til sammen 1,12 årsverk. Dette utgjør kr 840 000.

For mer utfyllende informasjon se vedlegg:  innstilling pleiefaktor

Konsekvenser: Det er ingen vesentlige konsekvenser ettersom de to avdelingene som blir omgjort til mindre krevende avdelinger vil få tildelt mindre krevende brukere.

Forslag: Foreslåtte endringer gjennomføres.

     
TL8 Pleiefaktor spesialavdelinger  -2385 -2385 -2385 -2385

Resultat av utredningsarbeidet:

 1. Redusere pleiefaktor fra 1.10 til 1,00 dag/kveld på rehabiliteringsavdelingen på Sandnes Helsesenter(SHS). Bemanningen vil da reduseres med 1,4 årsverk.  Dette vil gi en innsparing på kr 1 035 000
 2. Redusere nattevakter på Sandnes Helsesenter(SHS) fra 5 til 4. Det vil gi en innsparing på 1,8 årsverk, tilsvarende kr 1 350 000.

For mer utfyllende informasjon se vedlegg:  innstilling pleiefaktor

Konsekvenser:

 1. Ved å redusere pleiefaktor på dag/kveld kan konsekvensen bli at avdelingen ikke kan ta mot innleggelser på ettermiddag og kveld. Det vil bli mindre tid til å følge opp hver enkelt pasient. Rehabilitering må i stor grad utføres på dagtid, da bemanning på kveld trolig blir redusert.
 2. Arbeidsgruppa «Pleiefaktor» har fått innspill fra ledere og ansatte på SHS der de gir uttrykk for bekymring vedrørende reduksjon i nattevakter. Arbeidsgruppen har drøftet innspillet, men har likevel kommet fram til at reduksjonen kan gjennomføres. Det er en forutsetning at SHS sees på som en helhet i forhold til nattevaktressursen. Samhandling og fleksibilitet mellom nattevaktene blir avgjørende for at kvalitet overfor pasientene kan opprettholdes.

Forslag: Reduksjon i pleiefaktor på rehabiliteringsavdelingen på SHS kveld/natt samt reduksjon av nattevakter fra 5 til 4 gjennomføres.

     
TL9 Arbeidsgruppe frisklivssentralen   0

Resultat av utredningsarbeidet:

Rapporten beskriver de ulike tiltak/tilbud gitt av frisklivssentralen samt belyser utfordringer med å måle kvalitativ effekt av forebyggende arbeid.

Forebyggende arbeid i kommunen er viktig.  Alle tilbud fra frisklivssentralen er blitt nøye vurdert samt analysert jamfør deltakelse fra de ulike brukergruppene.

Ressursutnyttelsen er sett opp imot brukerdeltakelse og potensialet for effektivisering.  Frisklivssentralen anbefales å effektivisere og omfordele arbeidsoppgaver samt redusere ressursbruk med 1 årsverk.  Dette vil bli innarbeidet i økonomiplanen 2017-2020.

Konsekvenser: Frisklivssentralen må effektivisere ressursbruk samt ivareta tjenestetilbudet

Forslag:

Effektivisering av ressursbruk gjennomføres med reduksjon av 1 årsverk som omdisponeres til fysioterapi barn.

     
Delsum   -12221 -25256 -31256 -31256
Forslag omorganisering/vedtektsendringer (ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
OL1 Felles tildelingskontor -5488 -5488 -5488 -5488

Resultat av utredningsarbeidet:

Bystyret vedtok 23. oktober 2012 å bevilge midler til en ekstern, faglig analyse av tjenesteområdet levekår. Agenda-Kaupang laget våren 2013 en analyse av tjenesteområdet. Analysen identifiserte muligheter for effektivisering og omstilling med tanke på kostnadsreduksjon. På bakgrunn av rapporten sine konklusjoner behandlet bystyret 18.6.2013 sak om” Faglig og økonomisk analyse – pleie- og omsorg” (bsak 69/13) og gjorde et vedtak i 10 punkter. Denne saken utreder følgende punkt:

 •  Rådmannen bes å utrede felles tildelingskontor for alle hjemmetjenester.
Det etableres nå ett felles tildelingskontor i samråd med (sak 73/14). Innsparingskrav på kr 5,5 millioner i 2016 innarbeides. For mer utdypende informasjon se: Vedlegg 3d

Konsekvenser:


Fordeler:

 • Ivaretakelse av den enkelte brukers juridiske rettigheter
 • Tildelingen er mer ensartet og objektiv og i mindre grad opp til den enkelte fagperson.
 • Behovsvurdering og tildeling som gjøres ut fra helsefaglige vurderinger – ikke økonomiske eller kapasitetsmessige hensyn hos utfører
 • Enklere klageadgang
Ulemper:
 • Utfører fokuserer på det vedtaket sier og legger mindre vekt på egne observasjoner og vurderinger
 • Vedtaket definerer hva som er nødvendig helsehjelp og utmåler tjenesten i henhold til det – å hjelpe brukeren til å opprettholde egne funksjoner tas ikke hensyn til i utmålingen
 • Fokus på hva den enkelte bruker har behov for gir mindre oppmerksomhet på hva som er riktig bruk av ressursene totalt sett
 • Kan også resultere i redusert kvantitet og kvalitet

Med felles tildeling av hjemmetjenester vil en få en mer ensartet og lik vurdering av vedtak.  Dette vil bidra til realisering av innsparingskrav på kr 5,5 millioner.

Forslag: Foreslått etablering av felles tildelingskontor for hjemmetjenester gjennomføres etter vedtatt framdriftsplan. Innsparinger på kr 5,5 millioner gjennomføres. Det kan også bety at det blir nødvendig å redusere kvalitet og kapasitet på tjenestetilbudet. Sluttrapport.

     
OL2 Omsorgsdistrikter ny organisering -2250 -2250 -2250 -2250

Resultat av utredningsarbeidet: 

Bystyret behandlet en sak om «Organisering av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser» med (bsak/80/15) og i den forbindelse ble det gjort følgende vedtak:

 • Omsorgsdistriktene reduseres fra fem til fire med ny distrikts- og soneinndeling
 • Endringene iverksettes fra mai 2016
 • I oversikten er det brukt omtrentlige tall for årsverk i bo- og aktivitetssentrene. Det er også tatt hensyn til Rundeskogen bo- og aktivitetssenter.

For mer utdypende informasjon se: Vedlegg 3a sluttrapport og vedlegg 3b kartoversikt

Konsekvenser:

 • Reduksjon i antall soneledere fra 12 til 9
 • Større soner
 • Noe endret ansvarsområde for ledere og arbeidssoner for ansatte
 • Overførte oppgaver til felles tildelingskontor (se eget mandat)
 • Endret kjøremønster for hjemmetjenester
Forslag: Nye distrikter blir gjennomført. Sluttrapport 1 pluss kart     
OL3 Vurdere organiseringen av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser -5000 -10000 -10000 -10000

Resultat av utredningsarbeidet: 

Det er vedtatt å samle alle tjenester som yter tjenester til målgruppen i en enhet. Dette vil si at boliger for funksjonshemmede, timebaserte tjenester som ytes fra boligene, avlastningsenheten og dag- og aktivitetssentrene blir en stor enhet med 19 avdelingsledere, en enhetsleder og totalt om lag 395 årsverk. 

Dette er en oppfølging av tiltakene i «Innovasjon i omsorg». Se (bsak/80/15)

Konsekvenser:

 • Organisasjonsendringene vil bety endringer i forhold til enhetsledernivået, men det legges ikke opp til endringer av lederstruktur, myndighet eller oppgaver for avdelingslederne. Omstillingsavtalen ligger til grunn i alle organisasjonsendringer i kommunen.

Forslag: Innsparingskrav på kr 5 millioner i 2016 innarbeides og forventes økt til totalt kr 10 millioner i 2017 via ny finansieringsmodell. Det skal utarbeides en ny finansieringsmodell i løpet av høsten 2016 som skal bidra til ytterligere økte innsparinger i 2017.
For utdypende informasjon se alle dokumenter levert inn til saken (bsak/80/15).

     
OL4 NAV omstilling og effektivisering 0 0 0 0

Resultat av utredningsarbeidet:

Det er ikke ilagt noe innsparingskrav for NAV Sandnes, denne arbeidsgruppen har hatt fokus på effektivisering og omorganisering for å ivareta tjenestetilbudet til brukerne samt forhindre ytterligere økte utgifter for kommunen.

NAV Sandnes opplever en stor brukertilstrømning og økt behov for deres tjenester.  Konjekturnedgang i Sandnes kommune, som et resultat av lav oljepris og resulterende oppsigelser, permitteringer og konkurser, har resultert i en av landets høyeste arbeidsledighets prosenter på 5,9 i februar 2016.   Det er økt arbeidspress på ansatte og utbetalinger av arbeidsrelaterte og sosiale stønader øker.  NAV Sandnes har arbeidet dynamisk og omstillingsvillig i en svært krevende arbeidshverdag. 

Arbeidsgruppen har jobbet målrettet for å ivareta dagens og prognostiserte framtidige tjenestebehov. Samtidig har det vært stort fokus på ansatte, kompetansebehov og arbeidsmestring.

Det har parallelt med denne arbeidsgruppen vært opprettet to arbeidsgrupper:

Partssammensatt gruppe 2: Mandat Vedlagt

Formålet med arbeidet er å identifisere og vurdere forbedringsområder i NAV Sandnes for å bedre resultatene både faglig og økonomisk.

 • Bedre arbeidsflyt for å møte veksten framover
 • Utvikle tjenesten med best mulig tjenestetilbud for brukere
 • Vurdere arbeidsflyt, arbeidsrutiner og samhandlingsstrukturer i NAV med tanke på effektivisering

Partssammensatt gruppe 3: Mandat Vedlagt

•             Skal gjennomgå NAV-kontorets oppdrag og tjenester med sikte på å foreslå en organisasjonsmodell som svarer til de utfordringene kontoret har. Gruppen har de to arbeidsgruppenes vurderinger og anbefalinger som utgangspunkt, og skal legge fram forslag til ny organisasjonsmodell. Gruppen skal vurdere om forslag til organisasjonsmodell utarbeidet av tillitsvalgte ved kontoret våren 2015 med eventuelle tilpasninger kan svare på kontorets aktuelle og framtidige utfordringsbilde. Organisasjonsveilederen legges til grunn for arbeidet. En særlig utfordring er å utvikle en modell som er robust og samtidig fleksibel nok til å møte endringer i arbeidsmarked, befolkningssammensetning og andre demografiske variabler.

I denne sammenheng er denne arbeidsgruppen definert som Partssammensatt gruppe 1 og har levert innspill til ny organisasjonsplan anbefalingen. Arbeidsgruppen har gitt viktige bidrag til ny organisasjonsplan ved NAV Sandnes. Anbefaling ny organisasjonsplan vedlagt.

Flere områder har blitt analysert og flaskehalser samt utviklingsområder belyst:

 • Arbeidsflyt analyser har vært utført på følgende områder:
  • Refusjonskrav
  • Frivillig og tvungen forvaltning
  • Søknad om sosialhjelp
  • Overføring av sak fra sykelønnsordningen til langtidsoppfølgning
  • Rapporteringsrutiner har blitt grundig gjennomgått og justert i forhold til kommunens behov
  • Gjennomgang av pågående og nye tiltak samt vurdering av effekt:
   • UKA (ung kompetent arbeidssøker)
   • TOY (Tilstrekkelig oppfølging og rett ytelse)
   • Boveileder i NAV
   • Ungdomsboveileder
   • KVP (Kvalifiseringsprogrammet)
   • TAFU (tilrettelagt arbeid, fritid og utdanning)
   • Endret åpningstid Veiledningsgrupper med krav til fremmøte og jobbsøkingsaktivitet for voksne
   • Øvrige prosjekter nye/ i søknadsprosesser:
    • FACT (flexible assertive community treatment) 
    • Jobb Sjansen(IMDI)
    • Helhetlig oppfølgning av lavinntekts familier relatert til arbeid og aktivitet

Grunnet tidspress og fokus på organisatoriske endringer og bidrag til ny organisasjonsplan er det ønsket å arbeide videre med arbeidsflyt og oppfølgning av tiltak. Det har ikke vært tid til utvidet arbeidsflyt analyser på tiltakene. Dette blir en dynamisk prosess gjennomført via regelmessige oppfølgingsmøter. De arbeidsflytanalysene som er utført belyste utviklingsområder og effektiviserende tiltak må påses å bli effektuert samtidig som ny organisasjon blir gjennomført. Det er på dette tidspunkt gunstig å avvente nye arbeidsflytanalyser inntil ny organisasjonsplan er på plass.

For mer utfyllende informasjon se vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe 1 NAV

Konsekvenser:

Det pågår store ROS analyser på NAV Sandnes relatert til anbefalt ny organisasjonsplan via Partnerskapet. Eventuell risiko vil framkomme fra disse.

Ut i fra denne arbeidsgruppens funn og anbefalinger vil konsekvensene bli bedre saksflyt, lavere saksbehandlingstid, mer effektiv bruk av ressurser samt «rigge» NAV for fremtidige utfordringer.

Forslag: Foreslåtte anbefalinger blir gjennomført.

     
Delsum   -12738 -17738 -17738 -17738
Mulige innsparingstiltak (ikke ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
ML1 Nytt avlastningssenter 2017 0 0 -5000 -5000
Dette innsparingskravet er utfordrende. Det er planlagt innsparinger på kr 10 millioner i den nye enheten for mennesker med funksjonsnedsettelser i organiserings tiltak OL3. Det er på dette tidspunkt ikke funnet løsninger på ytterligere kr 5 millioner i 2018. Det er behov for ny vurdering av dette innsparingstiltaket.     
ML2 Forsterket psykogeriatrisk avdeling  -425 -425 -425 -425

Resultat av utredningsarbeidet:

Arbeidsgruppa skal vurdere om det bør etableres en egen avdeling for å gi et særlig tilrettelagt tilbud til pasienter som har svært utfordrende adferd. I dag er disse pasientene spredd på våre skjermede avdelinger, og noen ivaretas av private leverandører. De private leverandørene er svært kostbare for kommunen. På våre skjermede avdelinger leies det inn ekstra personell til denne brukergruppa.

Arbeidsgruppa «Pleiefaktor» vurderer det slik at ved å samle disse pasientene vil det kunne bygges opp et godt kompetansemiljø. Det vil gi redusert innleie på våre skjermede avdelinger. Avtaler med private leverandører vil også kunne avsluttes. Arbeidsgruppa «Pleiefaktor» mener at det vil være mulighet for innsparing ved å etablere en «Forsterket psykogeriatrisk avdeling».

Det er foreløpig estimert en innsparing på om lag kr 425 000 i redusert innleie og vikarbruk.

Konsekvenser: Denne gruppen er ikke helt ferdige med sitt arbeid ennå. Det er kun positive konsekvenser belyst så langt:

 • Samlet fagmiljø
 • Økt fagkompetanse

Forslag: Arbeidsgruppen fortsetter med utredningsarbeidet.

     
ML3 Arbeidsgruppe ressurskrevende brukere 0 0 0 0

Resultat av utredningsarbeidet:  

Det foreslås å opprette kommunale tilbud til brukere med store sammensatte behov. Endringene kan gi potensielle innsparinger på kroner 5,5 millioner i året i drift.  Det må i tillegg trekkes fra «internhusleie» for utgifter til nye bygg. Hvor høy internhusleien er pt ikke beregnet. Rådmannen kommer tilbake til korrekt netto innsparingsbeløp ifm framleggelsen av økonomiplanen for 2017-2020. 

Investering i nye bygg tilpasset denne brukergruppen er meldt inn som investeringstiltak i økonomiplan 2017-2020. 

Konsekvenser:

Sandnes kommune får eget tilbud til disse brukerne og reduserer behovet for kjøp fra private tjenesteleverandører.  Det må investeres i nye bygg.  Ligger i forslag til investering i økonomiplan 2017-2020: Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer

Forslag: Etablering av eget tilbud til ressurskrevende brukere (brukere med store sammensatte behov) blir iverksatt. Innsparingsbeløpet innarbeides i økonomiplanen 2017-2020.

 

     
Delsum   -425 -425 -5425 -5425
Utredninger som ikke fremmes som tiltak 2016 2017 2018 2019
XL1 Flytting av lindrende enhet til Sandnes Helsesenter  -1350 -1350 -1350 -1350
 Resultat av utredningsarbeidet:

Det var bred deltakelse fra Åse lindrende, Sandnes helsesenter(SHS) og tillitsvalgte.  Det anses om lite gunstig å kombinere tilbud om korttidsplasser med lindrende enhet. SHS ville også miste et pasientrom dersom lindrende enhet skulle flyttes.  Konklusjonen er at lindrende enhet ikke bør flyttes til SHS.

For utfyllende informasjon se vedlagt rapport.

Konsekvenser:

Kroner 1,3 millioner som var tiltenkt gevinst ved flytting av lindrende enhet til SHS blir tatt innenfor rammen til tjenesteområdet.  Det ses på lederstillinger på SHS samt variabel lønn.  Dette vil bli innarbeidet i budsjett 2017 og utredet i økonomiplanen til høsten. 

Forslag:

Lindrende enhet blir ikke flyttet og levekår effektuerer innsparing innenfor rammen til tjenesten i økonomiplan 2017.

Uløst beløp 0 0 0 0
Publisert: 24.07.2017 09:40
Sist endret: 02.08.2017 10:52