Kultur og byutvikling

Totalt innsparingsbeløp for kultur og byutvikling er kr 4,8 millioner i 2016 økende til 5,9 millioner i 2017 (mandat for omstilling og effektivisering i kultur og byutvikling).

Det er opprettet arbeidsgruppe som skal se på:

  • Inntektsgrunnlag gebyrområdene; gjennomgang av gebyrregulativ og bruk av denne. Tas det betalt for de tjenestene som tilbys og utnyttes regulativet godt nok. En del av dette vil også gjelde tjenester som utføres for eiendomsmeglere, der kommunen blant annet lager informasjonspakker som meglere bruker ved utforming av salgsprospekter.
  • Kulturskolens hovedaktivitet består fremdeles av 1-1 undervisning, men gjennom omstillingsarbeid vil en i tiden framover se på flere måter å tilby kulturskoletilbudet på. En del av dette arbeidet vil også omfatte å se på muligheten for å avklare potensielle inntektskilder i kulturskolens framtidige tilbud.
  • Effektivisering og innovasjon gjennom digitalisering av arbeidsprosesser vil ha høyt fokus i omstillingsarbeidet, særlig med tanke på å kunne opprettholde tjenestetilbudet innenfor reduserte rammer.  Samtidig er dette punktet også viktig for å kunne tilby bedre tjenester til brukerne.

Byutvikling

Sandnes er omgitt av noen av landets beste landbruksarealer, viktige grøntstrukturer og en sårbar, men meget attraktiv strandlinje. Dette stiller store krav til arealpolitikken og gir Sandnes en nøkkelrolle i regionen. I arbeidet med omstillingsprosjektet er det lagt til grunn at innsparingene i minst mulig grad skal påvirke kommunens beslutningsprosesser for god byutvikling. Derfor er følgende områder innenfor byutvikling blitt skjermet; kommuneplan og analysemiljøet (samfunnsplan), kart og eiendomsopplysninger (geodata), byggesaksbehandling og tilsyn (byggesak) og plansaksbehandling (planavdelingen). Det er i dette arbeidet sett på muligheten for å øke inntekter uten at det skal gå for mye utover tjenesteproduksjonen

Kulturområdet

Områdene kultur, fritid, bibliotek og kulturskole er forsøkt skjermet for nye reduksjoner. Dette grunnet stadig endrede uttrykksformer og distribusjonsformer, befolkningsveksten og en mangfoldig befolkning som stiller krav til både nytt innhold i kulturtilbudene, nye arbeidsformer og til kulturbyggene. Veksten i befolkningen vil gjøre at de frie kulturmidlene allerede har en realnedgang. Samspillet med frivillig sektor og private aktører er også utfordret og vil være vanskelig å opprettholde på dagens nivå, og utvikle nye tilbud til befolkningen. Innenfor kulturområdet har en sett på muligheten for å øke inntektene samt en overføring av oppgaver fra fagstab til enheter.

 

Kultur og byutvikling - vedtatte innsparingskrav 2016 2017 2018 2019
Kultur og byutvikling felles        
Redusert ramme fra økonomiplan 2015-2018, kultur og byutvikling felles -88 -88 -88 -88
Ny redusert ramme i 2017 og 2018   -1083 -1083 -1083
Innsparing reise kr 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -266 -266 -266 -266
Ny innsparing 70 millioner fordelt -413 -413 -413 -413
Sum kultur og byutvikling felles -767 -1850 -1850 -1850
         
Byutvikling        
Redusert ramme, byutvikling -579 -579 -579 -579
Ny innsparing 70 millioner fordelt -750 -750 -750 -750
Sum byutvikling -1329 -1329 -1329 -1329
         
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole        
Omstilling nytt kultur KF -1000 -1000 -1000 -1000
Redusert ramme, kultur og fritid -38 -38 -38 -38
Redusert ramme, kulturskole -297 -297 -297 -297
Ny innsparing 70 millioner fordelt -1341 -1341 -1341 -1341
Sum kultur og fritid, bibliotek og kulturskole -2676 -2676 -2676 -2676
Sum innsparingskrav kultur og byutvikling -4772 -5855 -5855 -5855
Løste innsparingstiltak 2016 2017 2018 2019
LK1 Reiseinnsparing og redusert ramme fra økonomiplan 2015-2018, kultur og byutvikling felles -354 -354 -354 -354
Fordelt ut på enhetene.
LK2 Redusert ramme byutvikling -579 -579 -579 -579
Innarbeidet og saldert fra 2015.
LK3 Redusert ramme kultur og fritid og kulturskole -335 -335 -335 -335
Innarbeidet og saldert fra 2015.
LK4 Omstilling nytt kultur KF -1000 -1000 -1000 -1000
Redusert tilskudd på kr 1 million til Sandnes kunst- og kulturhus KF er allerede innarbeidet fra 2015, og beløpet er forutsatt løst av foretaket.
Delsum -2268 -2268 -2268 -2268
Kultur og byutvikling - vedtatte innsparingskrav 2016 2017 2018 2019
Kultur og byutvikling felles        
Redusert ramme fra økonomiplan 2015-2018, kultur og byutvikling felles -88 -88 -88 -88
Ny redusert ramme i 2017 og 2018   -1083 -1083 -1083
Innsparing reise kr 3 millioner fra økonomiplan 2015-2018 -266 -266 -266 -266
Ny innsparing 70 millioner fordelt -413 -413 -413 -413
Sum kultur og byutvikling felles -767 -1850 -1850 -1850
         
Byutvikling        
Redusert ramme, byutvikling -579 -579 -579 -579
Ny innsparing 70 millioner fordelt -750 -750 -750 -750
Sum byutvikling -1329 -1329 -1329 -1329
         
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole        
Omstilling nytt kultur KF -1000 -1000 -1000 -1000
Redusert ramme, kultur og fritid -38 -38 -38 -38
Redusert ramme, kulturskole -297 -297 -297 -297
Ny innsparing 70 millioner fordelt -1341 -1341 -1341 -1341
Sum kultur og fritid, bibliotek og kulturskole -2676 -2676 -2676 -2676
Sum innsparingskrav kultur og byutvikling -4772 -5855 -5855 -5855
Forslag innsparingstiltak (ferdig utredet) 2016 2017 2018 2019
TK1 Reduksjon 0,5 årsverk fagstab kultur og byutvikling -445 -445 -445 -445

Resultat av utredningsarbeidet:
Det har vært en gjennomgang av eventuelle vakante stillingen innenfor kultur og byutvikling felles, og det er i styringsgruppen foreslått å redusere fagstaben med 0,5 årsverk, tilsvarende kr 445 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Konsekvenser:
Når fagstab reduseres med 0,5 årsverk må oppgavene knyttet til denne stillingen overføres til kultursjefen. Dette inkluderer følgende oppgaver; 
1) Generelt arbeid knyttet til kirken som består av; utbetaling av driftstilskudd til kirken hver tertial etter utbetalingsanmodning fra kirken. Utbetaling av lønnsmerutgifter og reguleringspremie for pensjon, saksbehandler for kirkesaker, kontaktpunkt for Sandnes kirkelige fellesråd
2) Overføring av kirkelige eiendommer og gravlundseiendommer til sognene. Utgangspunktet er at kirken skal overta den matrikulerte grunn som kirken står på.
3) Tilskudd til andre trossamfunn. Tilskuddet beregnes slik: Kommunens samlede kirkeutgifter/antall medlemmer i kirken*antall medlemmer i hvert trossamfunn. Oversikt over antall medlemmer, antall trossamfunn, adresser og kontonummer oversendes kommunen fra Brønnøysundregistrene hvert år i oktober. 
4) Overføring av tilskudd til kulturinstitusjoner
- Sandnes kunst- og kulturhus KF. Budsjettert tilskudd utbetales med en gang budsjettet er klart. Det skrives et tilskuddsbrev som oversendes foretaket og økonomi. Sammen med driftstilskuddet utbetales også øremerket tilskudd til Regional arena for Samtidsdans (RAS)
- Opera Rogaland IKS (selskapet er et IKS med Stavanger og Sandnes kommuner som eiere)
- Jærmuseet/Vitenfabrikken. Tilskuddet til Jærmuseet er tredelt. En del er en kontingent som betales ut per innbygger. En del er et særskilt byggedriftstilskudd til Krossens havremølle og Tranegården. Den siste delen er vertskommunetilskuddet til Vitenfabrikken.

Forslag:
Tiltaket gjennomføres.

TK2 Inntekter fra Infoland -1000 -1200 -1200 -1200

Resultat av utredningsarbeidet:
Digitale kartdata benyttes av profesjonelle brukere til prosjektering og planlegging i forbindelse med byggeprosjekter. Slike data brukes også i 3D-modeller og som grunnlag for temakart og analyser.  Infoland er et bestillings- og distribusjonssystem for eiendomsinformasjon, har i avtaler med informasjonsleverandører rett til å la kunden bestille og få levert informasjon gjennom www.infoland.no. 

Konsekvenser:
Kommunen får inntekter fra å gi informasjon til de som søker gjennom infoland. Disse inntektene vil nå bli budsjettert med kr 1 million i 2016, økende til kr 1,2 millioner fra og med 2017.

Forslag:
Tiltaket gjennomføres.

TK3 Samordning og effektivisering av programvareportefølje og kartverksoppdatering   -683 -683 -683

Resultat av utredningsarbeidet:

Det gjøres en gjennomgang av programvareportefølje innenfor byutviklingsavdelingene, med sikte på optimalisering av bruk og sanering av systemer som delvis overlapper hverandre. Det er også gjort en gjennomgang av kostnadsfordeling mellom skattefinansiering og selvkostfinansiering for disse systemene. I tillegg legges det opp til redusert ajourførigsfrekvens for skråfoto.

Konsekvenser:

Det legges inn en effektivisering på kr 683 000 fra og med 2017. Det kan forventes noe redusert tjenestetilbud som konsekvens av sanering av enkelte programvare, men tjenestetilbudet både internt og eksternt vil kunne opprettholdes på et forsvarlig nivå.

Forslag:
Tiltaket gjennomføres.

TK4 Økning inntekter plan -504 -504 -504 -504

Resultat av utredningsarbeidet:
Det legges opp til å øke inntektene innenfor selvkostområdet med kr 504000.

Konsekvenser:
De siste årene har en hatt inntekter over budsjett på selvkostområdet detaljreguleringsplaner. Dette på grunn av økning i antall reguleringsplaner som også har en økende kompleksitet og derfor krav om konsekvensutredning. Inntektsrammen for selvkostområdet har ligget fast over lengre tid, og det er derfor naturlig å justere rammen i tråd med økt aktivitetsnivå.    

Forslag:
Tiltaket gjennomføres

TK5 Redusert budsjett for konsulentbruk   -200 -200 -200

Resultat av utredningsarbeidet:

Budsjettet for inneleie av konsulenter reduseres med kr 200 000 fra og med 2017. 

 

Konsekvenser:

Avdelingenes mulighet til å kunne gjennomføre eksterne analyser og utredninger reduseres tilsvarende.

 

Forslag:
Tiltaket gjennomføres.

TK6 Økte inntekter kulturskolen -555 -555 -555 -555

Resultat av utredningsarbeidet:
Kulturskolens hovedaktivitet består fremdeles av 1-1 undervisning, men gjennom omstillingsarbeidet ble det sett på flere måter å tilby kulturskoletilbudet på. Resultatet av arbeidet ble å utvide gruppeundervisningen på skolen, og dette kan medføre økte inntekter på kr 555000. Det er ikke anledning på nåværende tidspunkt å øke dette utover de kr 555000 som er lagt inn.

Konsekvenser:
Utvidelse av gruppeundervisningen ved kulturskolen gjøres uten at det går ut over elever som tar enkeltundervisning.

Forslag:
Tiltaket gjennomføres.

Delsum -2504 -3587 -3587 -3587
Uløst beløp 0 0 0 0
Publisert: 24.07.2017 09:41
Sist endret: 02.08.2017 10:55