Informasjon om svikt i inntekter

I gjeldende økonomiplan la rådmannen til grunn at oljeprisen kom til å være lav, arbeidsledigheten ville øke, befolkningsveksten ville avta og skattenivået ville synke. Det ser nå ut til at til tross for pessimistiske anslag, slå blir lavkonjunkturen både dypere og mer langvarig enn forutsatt.

Skatteinngangen per april er kr 23,3 millioner lavere enn budsjettert. 

Dette er om lag kr 2,2 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor og gir en skattevekst på kun 0,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per april er skatteveksten i landet 5,28 prosent.

Rammetilskuddet er kr 8,3 millioner høyere enn budsjettert som følge av lavere inntektsutjevning enn budsjettert.

Prognosen for 2016 er pt at de frie inntektene vil bli ca kr 30 millioner lavere enn budsjettert.

Befolkningsveksten avtar også og rådmannen har revidert befolkningsprognosene for de kommende fire årene. Sammenlignes befolkningsprognosen i økonomiplan med ny revidert befolkningsprognose ser en at det er størst prosentvis differanse i aldersgruppen 23-66 år(yrkesaktive). Dette vil medføre lavere skatteinntekter, samt lavere rammetilskudd og veksttilskudd.

Rådmannen har vært i møte med Regjeringen og KS (konsultasjonsordningen) og har i dette møtet informert om situasjonen. Notat følger som vedlegg 11 til denne saken.

Den foreliggende saken viser at det nå gjøres store driftsmessige endringer i Sandnes kommune.

På bakgrunn av at den økonomiske nedturen ser ut til å bli dypere og mer langvarig enn det rådmannen la til grunn i økonomiplanen, har rådmannen i perioderapporten per 30. april meldt om at det må foretas en gjennomgang av investeringsprosjektene for å utsette investeringsprosjekter som kan utsettes.

Publisert: 24.07.2017 09:43
Sist endret: 02.08.2017 11:43