Helse og velferd

  Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Endring
Eldresenter
Gandsfjord seniorsenter 3822000 3083000 -739000
Rådmannen foreslår reduksjon i tilskudd, og vil i dialog med senteret se på muligheter for omlegging av driften for å kompensere for redusert tilskudd.
Figgjo Helselags eldresenter 310000 313000 3000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Mossiges Minde seniorsenter 3586000 3092000 -494000
Rådmannen foreslår reduksjon i tilskudd, og vil i dialog med senteret se på muligheter for omlegging av driften for å kompensere for redusert tilskudd.
Høle eldresenter 340000 343000 3000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Austrått seniorsenter 453000 457000 4000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Huset Vårt bo- og servicesenter 6440000 6481000 41000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Høyland sykevaktsordning 1182000 1186000 4000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
SUM ELDRESENTER 16133000 14955000 -1178000
  Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Endring
Lag og organisasjoner
Stiftelsen huset / Funkishuset 2800000 2776000 -24000
Det foreligger driftsavtale ut 2022, med ett års oppsigelse.
Krisesenteret 1347000 1322000 -25000
Interkommunalt lovpålagt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune.
Tilskuddet indeksreguleres og justeres etter folketall (kr 16,51*80 036 innbyggere), og utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra Sandnes kommune.
CRUX oppfølgingssenter 1000000 965000 -35000
Driftsavtale ut mai 2021.
Rådmannen foreslår reduksjon i tilskuddsbeløp fra 1. juni 2021.
Mental helse 515000 412000 -103000
Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale.
Rådmannens forslag for tilskudd 2021 er en reduksjon på 20 prosent fra vedtatt budsjett for 2020.
Veiledningssenteret 500000 360000 -140000
Matsentralen Rogaland 350000 200000 -150000
Senter Mot Seksuelle Overgrep 232000 185000 -47000
Driftsavtale foreligger ikke, men er under revidering.
Rådmannens forslag for tilskudd 2021 er en reduksjon på 20 prosent fra vedtatt budsjett for 2020.
Kirkens SOS 130000 96000 -34000
Pårørendesenteret 100000 80000 -20000
Pensjonistforbundet trening Austrått 120000 60000 -60000
Hjerte for Sandnes 70000 16000 -54000
Klippen no 13 40000 16000 -24000
Evangeliesenter Kontakten Sandnes 20000 16000 -4000
Kompasset Blå Kors 200000 80000 -120000
Røde kors - nettverk etter soning 100000 0 -100000
Hjertelaget 100000 0 -100000
Språkverkstedet 100000 0 -100000
Rogaland ME 80000 60000 -20000
Gatejuristen 50000 0 -50000
Kirkens bymisjon 40000 0 -40000
SEIF 40000 0 -40000
Musikkprosjekt krafttak 40000 0 -40000
Kirkelig dialogsenter 35000 0 -35000
Kreftomsorg Rogaland 20000 0 -20000
Den norske kirke - sorggrupper 20000 0 -20000
LPP 8000 0 -8000
VfB 8000 0 -8000
PsykOpp  6000 0 -6000
Reduksjon i tilskudd til lag og organisasjoner 1427000 1427000
SUM LAG OG ORGANISASJONER 8071000 8071000 0
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 11.01.2021 15:37