Kultur og næring

  Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Endring
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 1139000 1139000 0
Jamfør utvalg for kultur, næring og innovasjon sak 11/20.
Driftstilskudd til private bydelshus 1029000  1029000  0
Ingen endring fra 2020 til 2021. Ved en inkurie i Handlings- og økonomiplan 20-23 samsvarer ikke tallet fra 2020 med fjorårets. Tallet for 2020 i denne tabellen inkluderer K17 og K18 fra handlings-og økonomiplan 20-23.
Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes kulturhus og kinokino 830000  830000 0
Tilskudd til kulturtiltak 1735000  1735000
Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend, jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak. Tilskuddet inkluderer også kr 0,4 millioner til Sandnes musikkråd.
Tilskudd til BUBSBarn- og unges bystyre 125000 150000 25000
Rogaland Arboret 1298707 1370000 71293
Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12. september 2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. Fremtidig organisering/eierform er utredet og en løsning med driftssamarbeid tas i bruk i 1. fasen. Avtalen forlenges som nå. Indeksregulert beløp 2021 er kr 17 per innbygger.
Ryfylke friluftsråd 1163620 1207300 43680
Justeres årlig for økt folketall og deflator. Organsiasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jamfør ny Kommunelov. Ny organisering behandles i egen sak, herunder også spørsmålet om finansiering av ny båt.
Jæren friluftsråd 1147615 1193750 46135
Justeres årlig for økt folketall og deflator. Organsiasjonsformen KL §27 samarbeid er utgått jamfør ny Kommunelov. Ny organisering behandles i egen sak, herunder også spørsmålet om økning av tilskuddssats. 
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3000000 3000000 0
Jærmuseet 6652000 6687000 35000
Justeres årlig i henhold til folketall per 1. januar og prisjustering.
Opera Rogaland IKS 750000 705000 -45000
Sandnes kommune og Stavanger kommune har vær 50 prosent eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. Tilskuddet har årlig hatt en økning, sist med kr 50 000 fra hver av eierne. I den økonomiske situasjonen begge eierne står i, reduseres tilskuddet til 2019 nivå. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater og billettinntekter. 
SUM KULTUR OG NÆRING 18869942 19046050 176108
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 07.01.2021 20:28