Diverse

  Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Endring
Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140000 140000 0

Forskrift til ny kommunelov hjemler nå opprettelsen av eldrerådet. Driftsrammen videreføres uendret fra 2020.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50000 50000 0

Forskrift til ny kommunelov hjemler nå opprettelsen av rådet. Driftsrammen videreføres uendret fra 2020.

BLINK 2500000 2500000 0
Tilskudd til Blink ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF i henhold til bystyrets vedtak. Budsjettert tilskudd på kr 2,5 millioner videreføres i 2021. Gjeldende avtale utgår i 2021. Tilskudd og kommunal egeninnsats beholdes uendret.
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0
Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren.
Bidrag TV-aksjonen 294000 297000 3000

Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, jamfør vedtak i fsak 64/13. Endelig beløp fastsettes utfra endelig folketall per 1. januar i budsjettåret.

BUBS Barnas 60 000 fond 80000 81000 1000
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Tilskuddet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2020.
Greater Stavanger AS/ nytt Regionalt næringssamarbeid 2908518 1000000 -1908518
Partnerskapet om kjøp av næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS er sagt opp og opphører 31.12.2020. Nytt regionalt næringsutviklings samarbeid er under etablering. Jf. saken som er på høring foreslås avsatt kr 1,0 million til enkeltprosjekter og dugnadsbasert sekretariat.  
Region Stavanger BA 1647258 1690800 43542
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 per innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15. Tilskuddet justeres i henhold til folketall årlig.
Sandnes Sentrum 600000 600000 0
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS ble i 2017 satt til kr 600 000, tilskuddsnivået videreføres uendret.
Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 07.01.2021 20:31