Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2021

Vedtatt budsjett 2022

Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
  Oppvekst skoler            
5630701  Bogafjell ungdomsskole, U18-skole 268000 264000 4000      
5631101 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole  130700 49900 74800 6000    
5631201 Nybygg og utvidelse Sviland skule 182000 123500 54500 4000    
  Sviland skule - liten idrettshall 41000   30000 10000 1000  
  Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) -4000       -4000  
5630801 Kleivane skole, B14-skole  247000 156700 84300 6000    
5630801 Kleivane skole, stor flerbrukshall  73000 38000 33000 2000    
5630801 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) -11500       -11500  
5631301 Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole 218000 6000 45000 121000 46000  
5631401 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83700     1000    
5631401 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) -10500          
5631501 Mulighetsstudie sentrumsskoler(Trones, Stangeland og Smeaheia) 1000   500 500     
5632201 Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse 467000   800     3000
5630501 Varslingsanlegg pilotskoler 5000 3700 1300      
5631799 Varslingsanlegg skoler     3000 2500 2500 2500
5630299 Oppgradering bygningsmasse skoler     14000 8000 8000 8000
5630199 Oppgradering utendørsanlegg skoler     5000 3000 3000 3000
4240299 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen     7000 10000 10000 10000
  TOTALSUM OPPVEKST SKOLER 1691400 641800 357200 174000 55000 26500
               
  Oppvekst barn og unge            
5640199 Oppgradering utendørsanlegg barnehager     4000 4000 4000 4000
5640299 Oppgradering bygningsmasse barnehager     8000 4500 4500 4500
5640801 Kjøp av tomter til barnehageformål 17000     17000    
5640601 Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder  850     850    
5640301 Langgata 72 jordmortjenester 34105 16105 18000      
5640301 Inventar Langgata 72 jordmortjenester 1350   1350      
5641201 Inventar og utstyr samlokalisering BFE 2900   2900      
5641301 Nye barnehageplasser i sentrum 0   0      
  TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 56205 16105 34250 26350 8500 8500
               
  Helse og velferd            
  Sykehjemstjenester            
5621501 Nye sykehjemsplasser i Sandnes, ca 60 stk 277500         5000
5621501 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser nye sykehjemsplasser -125000          
5622501 Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter     1000      
5651601 Nye sykehjemsplasser Rovik     1000      
2003599 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 7200 3600 1800 1800    
2003599 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd -3960 -1980 -990 -990    
5620599 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg     13000 9000 9000 9000
5650899 Branntekniske tiltak helsebygg 36000 17000 6000 6000 4000 3000
5650899 Husbankens tilskudd - branntekniske tiltak helsebygg     -2000 -2000 -1000 -1000
5623401 Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter 3600   3600      
5623501 Ny grovoppvaskmaskin Sandnes Matservice 343   343      
  Enhet for funksjonshemmede(EFF)            
5621001 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 48400 15633 31767 1000    
5621001 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -13656   -13656      
5621201 Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser 75410 1700   4500 69210  
5621201 Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 9 plasser - tilskudd -15363       -15363  
5621401 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos 71000 1500   5000  35000 29500
5621401 Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere -14400         -14400 
5621401 Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial -10000         -10000 
5621401 Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering -17763         -17763 
5621101 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser 41000   2000 2000 20000 17000
5621101 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken -10242         -10242
5622101 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 149000 628       7000
5622101 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -81950          
5623601 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser       1000    
5622701 Planlegging påbygg/ombygging Åsveien 500   500      
5622899 Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     3300 3300 3300 3300
5623701 Oppgradering av Lunde etter at unge funksjonshemmede flytter ut 4500         4500
  Helse og rehabiliteringstjenester            
5622001 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  59400 1500     950 56950
5622001 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser,  tilskudd fra Husbanken -15363         -15363
5622901 Ombygging av boligrigg på Soma  8350 1250 7100      
  Sosiale tjenester            
5623199 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger     68000 68000 68000 68000
5623199 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000
5620199 Oppgradering av  kommunale boliger     7500 4000 4000 4000
5620799 To småhus per år     9400 6400 6400 6400
5620901 Ombygging Skeianegata 14 8000 2400 5600      
5620801 Luragata 31, 4 små boenheter 10000 1200 8800      
5620601 Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord 14200 7000 1000 6200    
5620602 Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt 12060 100   11960    
5620699 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken       -5198    
5623801 Inventar og utstyr, innleid bygg NAV 1650   1650      
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD 520416 51531 137714 102973 184497 125882
               
  Kultur og næring            
4540401 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300  
5610601 Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) -2312   -2312      
5610801 Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering 3750   3750      
4630101 Avsetning til utsmykning     1333 575 813 147
5610199 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg     1500 1500 1500 1500
5610501 Langgata 76 - rehabilitering 15250 8250 7000      
4542401 Friluftsmuseum 0   0      
5610901 Kinokino utstyr      300 300 300 300
5611001 Forprosjekt: Rehabilitering og videreutvikling av KinoKino 500     500     
5611101 Lysrigg Sandnes kulturhus  15000     15000    
  TOTALSUM KULTUR OG NÆRING 32188 8250 11871 18175 2913 1947
               
  Byutvikling og teknisk            
  Trafikksikring/tilrettelegging            
6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     900 1000 1000  
6510999 Rehabilitering av Figvedveien bru 5500   5500      
6511099 Utskiftning av Bråstein bru 10500     10500    
6302199 Nyanlegg gatelys     1300 1600 1600  
6804099 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau     7000 7000 7000  
65085599 Figgenveien - fortau 10000   3000 7000    
  Friluft/folkehelse            
6831299 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000  
6830199 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     600 600 600  
6831699 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka     0 0 0  
  Parker og grøntanlegg            
6840199 Oppgradering av kommunale lekeplasser     3000 3000 3000  
6820199 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400  
6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300  
6510801 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800  
6821399 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde 2700 2000 700      
6821499 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350     12350    
  Gravplasser            
6860199 Oppgradering av gravplasser     1000 1000 1000  
6860599 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 1600     1000 500
6860899 Utvidelse av Høyland kirkegård 28850 12175 1000 1425 14250  
6861399 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund 26925 14700 12225      
6860999 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 16500 8550   1350 6600  
6861499 Utvidelse og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand 3000         3000
  Idrett            
5660401 Austrått svømmehall 277500 256500 21000      
5660401 Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) -49735     -10000 -10000  
5660501 Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen 97000 34080 62920      
5660501 Rehabilitering av svømmehall  i Giskehallen (spillemidler) -11500       -11500  
5660199 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg     1000 1000 1000 1000
6806299 Skifte av kunstgress     2351 2000  2500 2500
6805199 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker         900 900
6806599 Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) -500       -500  
5660701 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall       500  2000  
5661601 Giskehallen - nødvendige oppgraderinger gulv etc     500      
  Diverse            
6010199 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400 400  
6304299 Byutviklingstiltak     3618      
6505117 GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))       9940      
6505599 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS)     2500      
7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000   -6000      
6202201 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000 600 2400      
6202399 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken 9500 41 9459      
6502799 Prosjektstyringsverktøy 625 100 525      
6505403 Erosjonssikring Usken kai 2500   2500      
6505404 Utbedring av Hommersåk brygge 2500   2500      
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK 409815 330346 154338 43225 23350 7900
               
  VAR            
  Avløp            
7709199 Oppgradering kulvert Lurabekken  12000 5700 2300 4000    
7506099 Omlegging kulvert Stangelandsåna 68300 41000 27300      
7506099 Omlegging kulvert Stangelandsåna - bidrag og refusjner -19774   -10887 -8887    
7507099 Tilpasning til klimaendringer     3000 5000 10000 15000
7507699 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 36000 20000 16000      
7509502 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  66000 22000 28000 12000 4000  
7702401 Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 13700 8700 1000   4000  
7702299 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 3500   1500 1000 500 500
7508499 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv 13000   7000 3000   3000
7508599 Hovedavløpsledning Bergevik - Myra 7500   500   7000  
7508699 Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere 40000     22000 18000  
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen     500      
  Vann            
7602401 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 5500   500 1000 2000 2000
  Vann og avløp            
7702199 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     6000 5000 2000 2000
7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner   2481 3481 3000 3000 3000
7702125 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  41000   17000 17000 7000  
  Renovasjon            
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     1500 1500 1500  
7806599 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500  
7807799 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000  
  Sambarbeidsprosjekt            
7508799 Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura  7000       7000  
7508899 Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård     4000 3000    
7509799 Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien 50000       15000 20000
7509899 Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp 18 000     500 500 17000
7509999 Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere 19500   1500 5000 8000 5000
7510099 Oppgradering av ledningsnett i Julie Egesgate 7000     7000    
7510199 Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass ifbm bussveiutbygging 8000     8000    
  TOTALSUM VAR 396226 99881 111694 90613 91000 67500
               
  Økonomi            
1208299 BI verktøy 100   100      
  TOTALSUM ØKONOMI 100   100      
               
  Kommunens fellesområde            
6304699 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 123500 26500 15000    
5660299 Sentrum parkeringsanlegg, inkl forretning og næring 353100 4000 10000     10000
5660299 Finansiering nytt parkeringshus -61000          
4007299 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 41000 10855 24945 5200    
4007399 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka     -25000      
4007153 Salg av eiendommer Haakon 7s gate -32000   -32000      
6506599 Offentlige arealer      5000 3000 10000 10000
1200999 Digital strategi     2300 1300 1300  
1202199 Nettverk - kommune felles 9000 3000 4000 2000    
1105199 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     22300 25300 27300 29300
1200943 Oppgradering dokumenthåndteringssystem     1600 1600 600  
1205199 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem  3000 250 1000 1750    
1204699 Valg 2021 og 2023 - Nytt datautstyr 1200 300 450   450  
1204799 Utskiftning av stemmeavlukker  500   500      
1205299 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000       1000  
4232099 Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 11000 1000 10000      
5661201 Salg av eiendommer -78000   -20000 -26000 -20000 -12000
1201302 Overgang til Teams fra Skype for business     280      
4007499 Forskuttering rekkefølgekrav SIAS     15000 5000    
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 413800 142905 46875 34150 20 650 37 300
               
  Eiendom            
5650199 Miljøtiltak, kommunale bygg     3500 2000 2000 2000
5650499 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     4800 2800 2800 2800
5650399 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000
5650599 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
5650699 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     3000 1500 1500 1500
5650799 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600
5651501 Universell utforming     2000 5000 5000 5000
5651199 Nedgravde avfallscontainere     1000 1000 1000 1000
5651399 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg     950 950 950 950
5652001 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 15441 2200      
5652399 Regulering eiendommer     6500 1500    
5651499 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     1500 1500 1500 1500
5651801 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking     1000 1000 1000 1000
5651601 Solskjerming formålsbygg     0 0 0
5652201 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 400    
5651701 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier     1000 1000 1000 1000
5652401 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg     2800 1500    
5641401 Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager  4000   2000 1000 1000  
5611201 Skeianetunet oppgradering av tun 0       0  
5652601 Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg 6000         6000
5652701 Riving gamle bygg og brakker 5000       5000  
5652899 Kjøp tomt Lura (Asko) 1500   1500      
5652901 Oppgradering bygningsmasse gravplass     1300 1500 1500 1500
  TOTALSUM EIENDOM 34141       15441 37650 24550 26150 26150
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 13.01.2021 12:38