Bevilgningsoversikt investering (2A)

  Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
Investeringer i anleggsmidler 1012650 577223 504923 401447
Sum investeringsutgifter 1012650 577223 504923 401447
         
Kompensasjon for merverdiavgift 139756 78995 71168 59079
Tilskudd fra andre 62958 37188 72863 63368
Salg av varige driftsmidler 77000 26000 20000 36400
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 23863 23863 23863 23863
Bruk av lån 679389 328172 194775 31934
Sum investeringsinntekter 982966 494218 382669 214644
 
Videreutlån 240000 240000 240000 240000
Bruk av lån til videreutlån -240000 -240000 -240000 -240000
Avdrag på lån til videreutlån 170000 180000 190000 200000
Mottatte avdrag på videreutlån -170000 -180000 -190000 -200000
         
Overført fra drift 29684 83005 122254 186803
Sum overføring fra drift og netto avsetn. 29684 83005 122254 186803
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 13.01.2021 12:30