Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer

Netto driftsramme per tjenesteområde

 

  Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
Oppvekst skole
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter 952794 992001 997643 1003743 1003336
Voksenopplæring 12500 13504 13504 13504 13504
Sum oppvekst skole 965294 1005505 1011147 1017247 1016840
      
Oppvekst barn og unge     
Barnehager inkludert fellesutgifter 745122 770552 765162 765162 765162
PPT, BFE og Helsestasjonstjenester 180297 205635 206625 204575 204575
Sum oppvekst barn og unge 925419 976187 971787 969737 969737
      
Helse og velferd     
H&V felles og samordningstjenester 19807 33067 32061 41461 50361
Sykehjemstjenester 362331 397559 397559 397559 397559
Enhet for funksjonshemmede 330388 369926 369901 369901 371901
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 211128 221951 221951 221951 221951
Helse og rehabiliteringstjenester 277771 296456 296506 296556 297656
Sosiale tjenester 204260 204542 204898 204526 203426
Sum helse og velferd 1405685 1523501 1522876 1531954 1542854
      
Kultur og næring     
Kultur og næring 108775 111191 110241 110191 110091
Sum kultur og næring 108775 111191 110241 110191 110091
      
Byutvikling og teknisk     
Byutvikling 36643 36121 36121 36121 36121
Fagstab, B&T 2171 -2173 -2333 -2333 -2333
Teknisk 92022 40160 36396 33048 29872
Sum byutvikling og teknisk 130836 74108 70184 66836 63660
      
Organisasjon og økonomi     
Organisasjon 117637 121978 121978 121178 121178
Økonomi 43226 41688 41688 40388 40388
Sum organisasjon og økonomi 160863 163666 163666 161566 161566
      
Rådmannens staber og fellesutgifter     
Rådmannens stabsenheter 158919 6976 12116 12116 12116
Kommunens fellesutg. inkl. energi 428154 341644 339789 340014 339439
Eiendom 216789 245079 247696 248096 241632
Politisk virksomhet 23481 26094 23619 24949 21619
Sum rådmannens staber og fellesutgifter 827343 619793 623220 625175 614806
      
Felles -83671 -14500 -13500 -14500 -16200
      
Totalsum 4440544 4459451 4459621 4468206 4463354
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 08.01.2021 09:21