Bevilgningsoversikt drift (1A)

Bevilgningsoversikt drift (1A) Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021 Vedtatt budsjett 2022 Vedtatt budsjett 2023 Vedtatt budsjett 2024
1 Rammetilskudd -1824000 -1909000 -1958000 -1989000 -2013000
2 Inntekts- og formuesskatt -2647500 -2640500 -2671500 -2701500 -2732500
3 Eiendomsskatt -52000 -51000 -53000 -55000 -55000
4 Andre generelle driftsinntekter -148500 -87909 -77617 -79222 -81216
5 Sum generelle driftsinntekter -4672000 -4688409 -4760117 -4824722 -4881716
           
Sum bevilgninger drift, netto 4440544 4459451 4459621 4468206 4463354
           
7 Avskrivninger 244000 257000 270000 283000 296000
8 Sum netto driftsutgifter 4684544 4716451 4729621 4751206 4759354
9 Brutto driftsresultat  12544 28042 -30496 -73516 -122362
           
10 Renteinntekter  -90300 -38200 -42100 -52900 -60100
11 Utbytter  -127320 -127000 -133250 -136339 -138428
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
13 Renteutgifter  157700 86291 93927 113373 116512
14 Avdrag på lån  271000 279341 295622 305536 308983
15 Netto finansutgifter  211080 200432 214199 229670 226967
           
16 Motpost avskrivninger  -244000 -257000 -270000 -283000 -296000
17 Netto driftsresultat -20376 -28526 -86297 -126846 -191395
           
Disponering eller dekning av netto driftsresultat          
18 Overføring til investering 117056 29684 83005 122254 186803
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond  10300 3292 3292 3292 3292
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  -106980 -4450 0 1300 1300
21 Dekning av tidligere års merforbruk    0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat  20376 28526 86297 126846 191395
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 08.01.2021 09:20