Driftsrammer per kostrafunksjon

Funksjon   2020
100 POLITISK STYRING 26094
110 KONTROLL OG REVISJON 4411
120 ADMINISTRASJON 491773
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 217408
130 ADMINISTRASJONSLOKALER -52066
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -208175
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 80372
172 PENSJON 25659
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 18360
201 BARNEHAGE 699688
202 GRUNNSKOLE 947777
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 79943
213 VOKSENOPPLÆRING 13504
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 26703
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 9502
222 SKOLELOKALER 68572
223 SKOLESKYSS 13825
231 AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE 12468
232 HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 63756
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 5350
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. TIL ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER MV. 88625
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, HABILITERING OG REHABILITERING 126289
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 49561
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 38041
244 BARNEVERNTJENESTE 44207
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 11614
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 62926
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 460579
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 545832
256 ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD 13015
261 INSTITUSJONSLOKALER 35031
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -47021
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 14309
275 INTRODUKSJONSORDNING 29178
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 17872
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 119248
283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 22898
301 PLANSAKSBEHANDLING 29067
302 BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 4076
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 3704
321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG -12000
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 7626
329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 5354
330 SAMFERDSEL OG TRANSPORTTILTAK -3861
332 KOMMUNALE VEIER 40570
335 REKREASJON I TETTSTED 16303
338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 204
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 71700
345 DISTRIBUSJON AV VANN -18258
353 AVLØPSNETT OG INNSAMLING AV AVLØPSVANN -29675
354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE,SEPTIKTANKER O.L. PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG 16
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 239
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 7508
365 KULTURMINNEFORVALTNING 2241
370 BIBLIOTEK 14124
375 MUSEER 7814
377 KUNSTFORMIDLING 19713
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 5829
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 37585
383 KULTURSKOLER 32154
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 10847
386 KOMMUNALE KULTURBYGG -1805
390 DEN NORSKE KIRKE 34628
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 5347
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -2711000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -1917700
850 STATSTILSK. KNYTTET T. BOSETTING OG INTEGR. AV FLYKTN. OG DRIFT AV ASYLMOTTAK -67094
870 RENTER, UTBYTTE OG LÅN 197932
880 AVS, BRUK AV AVS, OVERF FRA DRIFT TIL INV OG INNDEKN.MERFORBRUK OG UDEKKET BELØP 29684
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 07.01.2021 20:25