VAR og øvrige gebyrer

For 2020 var gebyrene innenfor vann og avløp ulike for innbyggerne i gamle Forsand og Sandnes kommuner. Renovasjonsgebyrene har vært like for alle innbyggere i nye Sandnes. Fra 2021 vil alle gebyrene være like for alle innbyggerne. 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Vanngebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 4,2 4,2 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (næring) 4,2 4,2 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig  9 11 2 22,2 %  
Forbruksgebyr per m³ for bolig og næring 9 9 0 0,0%  
Tilknytningsgebyr Vann lav sats (per m² bruksareal) 24 25 1 4,2 %  
Tilknytningsgebyr Vann middels sats (per m² bruksareal) 75 75 0 0,0 %  
Vannmålerleie per år, 4 m³/t eller mindre 150 175 25 16,7 %  
Vannmålerleie per år, 4,1 - 6,5 m³/t   230 230    Nytt i 2021
Vannmålerleie per år, 6,6 - 10,0 m³/t   270 270    Nytt i 2021
Vannmålerleie per år, 10,1 - 16,0 m³/t   480 480    Nytt i 2021
Vannmålerleie per år, 16,1 - 50,0 m³/t   580 580    Nytt i 2021
Vannmålerleie per år, 50,1 - 100,0 m³/t   650 650    Nytt i 2021
Vannmålerleie per år, 100,1 m³/t eller større   1940 1940    Nytt i 2021
Vanntilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 278 280 2 0,7 %  
Vanntilknytningsbegyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum) 6500 7000 500 7,7 %  
Oppmøte for å lese av vannmålere   1400 1400   Nytt i 2021
Avløpsgebyr
Abonnementgebyr per m² (bolig) 7,6 7,6 0 0,0 %  
Abonnementgebyr per m² (Næring) 7,6 7,6 0 0,0 %  
Forbruksgebyr per m² for bolig 16,0 16,6 0,6 3,8 %  
Forbruksgebyr per m³ for bolig og næring 16 16 0 0,0 %  
Tilknytningsgebyr Avløp lav sats (per m² bruksareal) 24 25 1 4,2 %  
Tilknytningsgebyr Avløp middels sats (per m² bruksareal) 75 77 2 2,7 %  
Kloakktilknytningsgebyr høy sats (per m² bruksareal) 278 280 2 0,7 %  
Kloakktilknytningsgebyr fritidsbolig høy sats (fast engangssum)  7500 8000 500 6,7 %  
Renovasjonsgebyr
3-beholder system, standardgebyr bioavfall 3000 3391 391 13,0 %  
3-beholder system, standardgebyr matavfall 2760 3077 317 11,5 %  
Grunngebyr 600 628 28 4,7 %  
140 l restavfall 1260 1507 247 19,6 %  
80 l restavfall 840 1005 165 19,6%   
Matavfall (80/140 l beholder)Se kommunens nettsider for detaljer om ordningen. 600 628 28 4,7%  
140 l bioavfall 840 942 102 12,1 %  
140/240 l papir/papp 300 314 14 4,7 %  
3-beholder system, store beholdere 4482 5087 605 13,5 %  
Grunngebyr 600 628 28 4,7 %  
240 l restavfall 1890 2261 371 19,6 %  
240 l bioavfall 1740 1884 144 8,3 %  
240 l hageavfall   314     Nytt i 2021
660 i hageavfall   942     Nytt i 2021
3-beholder system, andre gebyr
660 l restavfall 4800 5652 852 17,8 %  
1100 l restavfall 9600 11304 1704 17,8 %  
660 l papir/papp 900 942 42 4,7 %  
1100 l papir/papp 1800 1884 84 4,7 %  
Utkjøring av avfallsbeholdereper beholder 164 170 6 3,7 %  
Låsbar beholder, årlig gebyr 44 46 2 4,5 %  
Nedgravde løsninger 2280 2575 295 12,9 %  
Grunngebyr 600 628 28 4,7 %  
Volumgebyr, nedgravd anlegg 1680 1947 267 15,9 %  
Volumgebyr, sentrumsløsning 2180 2447 267 12,2 %  
Nøkkelbrikker 56 58 2 3,6 %  
Ekstrasekk, avfall 52 56 4 7,7 %  
Hytte- og øyrenovasjon 1680 1946 266 15,8 %  
Hjemmekompostering, depositum 700 700 0 0,0 %  
Avfallsreduserende tiltak -500 -500 0  0,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Saker vedrøende bygge- og gravearbeider i forurenset grunn
Saker av liten vanskelighetsgrad og  mindre konsekvenser for helse og/eller miljø 6180 6360 180 2,9 %  
Saker av middels vanskelighetsgrad og middels store konsekvenser for helse og/eller miljø 15450 15800 350 2,3 %  
Saker av stor vanskelighetsgrad og alvorlige konsekvenser for helse og/eller miljø 24720 25400 680 2,8 %  
Avløpsanlegg, saks- og kontrollgebyr
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe: 5150 5300 150 2,9 %  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg > 15 pe: 8240 8440 200 2,4 %  
Endring av tillatelse 1545 1580 35 2,3 %  
Tilsyn og kontroll < 50 pe:  3090 3160 70 2,3 %  
Oppfølging av forhold i strid med forurensningsforskriftenper time medgått 1030 1060 30 2,9 %  
Tømmegebyrer for slaminnhenting
Slamavskiller 1-4 m³ - tømming hvert andre år 1552 1552 0 0,0 %  
Slamavskiller 1-4 m³ - årlig tømming 2793 2852 59 2,1 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - tømming hvert andre år 1678 1710 32 1,9 %  
Slamavskiller 5-7 m³ - årlig tømming 3021 3080 59 2,0 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - tømming hvert andre år 2773 2826 53 1,9 %  
Slamavskiller 8-10 m³ - årlig tømming 4993 5100 107 2,1 %  
Ekstra tømming av private slamavskillere (når det ikke er behov for båt)   3200 3200   Ny i 2021
Tillegg per m³ over 10 m³ 253 255 2 0,8 %  
Fritids slamskiller - tømming hver 4. år 776 792 16 2,1 %  
Minirenseanlegg - årlig tømming 3021 3080 59 2,0 %  
Minirenseanlegg - tømming på bestilling 3625 3700 75 2,1 %  
Oppmøtegebyr / bomtur 627 640 13 2,1 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt  sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Feieavgift 
Årlig fast avgift for pipeløp på inntil 4 etasjers bygg eks. mva. 330 330 0 0,0 %  
Årlig fast avgift for pipeløp over 4 etasjer eks. mva. 340 340 0 0,0 %  
For feiing av ovn i ordinær feierrute eks. mva. 84 84 0 0,0 %  
For feiing av ovn utenom ordinær feierrute eks. mva. 115 115 0 0,0 %  
Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg. For all annen feiing regnes medgått tid, timesats som for feierformann + 50 prosent administrative utgifter.
Tilsyn av næringsavfall
Tilsyn uten å avdekke avvik 634 646 12 1,9 %  
Tilsyn med avvik 1268 1300 32 2,5 %  
Gebyrer vei
Gebyr gravemelding, per tillatelse 2000 2000 0 0,0 %  
Olje- og fettavskillere, saks-og kontrollgebyr
Behandling av påslippsavtale 5000 5150 150 3,0 %   
Endring av påslippsavtale 1545 1580 35 2,3 %   
Tilsyn og kontroll 3090 3160 70 2,3 %   
Oppfølging av forhold i strid med påslippsavtalenper time medgått 1030 1060 30 2,9 %   
Publisert: 06.06.2017 16:24
Sist endret: 07.01.2021 20:40