Geodata - matrikkel

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

(§ 32, forskriftene § 16)

01. januar 2021

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

A. Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

B. Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

C. Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

D. Klageadgang er gitt i matrikkelovens § 46.

E. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

F. Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 15. november til 15. mars. For oppmålingsarbeid knyttet til vinterstengte veier, løper saksbehandlingstiden når veiene er åpne for alminnelig ferdsel.
Jfr. «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Sandnes kommune, Rogaland»

G. Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
Arealer fra 0 - 2000 m² 28060 28650 590 2,1 %  
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² * 1955 2000 45 2,3 %  
1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, per eierseksjon
Arealer fra 0 – 2000 m² 11615 11850 235 2,0 %  
Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² * 1955 2000 45 2,3 %  
1.3 Oppretting av anleggseiendom
Arealer fra 0 - 2 000 m² 32430 33100 670 2,1 %  
Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt 1 000 m² * 1955 2000 45 2,3 %  
* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet.
 
2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling
2.1  Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning. Det er søkers ansvar at fullføring skjer innen to år.
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet
5060 5200 140 2,8 %  
2.2 Oppretting av grunneiendom/ festegrunn/punktfeste under 30 m2 
Fradeling av punktfeste, per matrikkelenhet 14030 14350 320 2,3 %  
2.3 Uteareal for eierseksjoner
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3, per matrikkelenhet 5056 5200 144 2,8 %  
2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning
Når alle, også nye, grenselinjer er merket og målt tidligere, per matrikkelenhet 14030 14350 320 2,3 %  
Enhver part (også kommunen) kan kreve at saken likevel skal gjennomføres med oppmøte i marka. Dette kan senest kreves under kontorforretningen.  
 
3 Grensejustering - gjelder sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
Arealer fra 0 - 500 m² 8970 9150 180 2,0 %  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
3.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1000 m² 11845 12100 255 2,2 %  

For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 1.6 og eventuell grensejustering inngår da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
4 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m² 20010 20450 440 2,2 %  
Arealoverføring per nytt påbegynt 1 000 m² medfører en økning av gebyrMaksimalt 3 x satsen for areal 1 - 500 m² per matrikkelenhet. 1955 2000 45 2,3 %  
4.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1 000 m² 25070 25600 530 2,1 %  
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyr 3795 3900 105 2,8 %  
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 8 anvendes.
      
5 Klarlegging av sikre grenserEksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt innen samme område 6670 6850 180 2,7 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 575 600 25 4,3 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6.
      
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt 
For inntil 2 punkt innen samme område 10350 10600 250 2,4 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 2300 2350 50 2,2 %  

Dokumentbasert klarlegging.
Når grensen kan registreres mer riktig i matrikkelen, ut fra eldre dokumenter. Nøyaktigheten vil fortsatt være usikker.
Kommunen avgjør selv om dokumentbasert klarlegging kan benyttes.

  5000 5000   Ny i 2021
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 1.1
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 1.8.
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
7 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
 
8 Andre tjenester
Landmåler / ingeniør, inkl utstyr per påbegynt time 1725 1500 -225 -13 %  
Ingeniør, per påbegynt time   900 900   Ny i 2021
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet. Merverdiavgift legges til prisene etter gjeldende regler. For arbeid etter matrikkelloven beregnes ikke merverdiavgift. 
 
9 Stedfestingsavtale
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jamfør matrikkelforskriften § 44 6670 5000 -1670 -25,0 %  
Føring av referanse til stedfestet rettighet, jfr. Matrikkelloven § 19,  Matrikkelforskriften § 44   3000 3000   Ny i 2021
 
10 Saker som ikke blir fullført
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av ½ av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.8).
 
11 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
Faktura sendes rekvirent, eller den som er ført opp i søknaden. Eventuell ny fakturamottaker må skriftlig bekrefte at de betaler, før saken er ferdig behandlet.
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr.
Tilleggsgebyr 690 700 10 1,4 %  
      
12 Registrering av jordsameie     
Faktureres etter medgått tid, se punkt 8     
Publisert: 13.10.2017 15:02
Sist endret: 07.01.2021 20:37