Geodata - seksjonering

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING

(Eierseksjonsloven §15)

01. januar 2021

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Virksomhetsleder kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Seksjonering
1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
1.1.1: 1 - 3 seksjoner 11000 11250 250 2,0 %  
1.1.2: 4 - 8 seksjoner 13000 13300 300 2,0 %  
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 650 700 50 8,0 %  
Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2.
 
1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
1.2.1: 1 - 3 seksjoner 14000 14300 300 2,0 %  
1.2.2: 4 - 8 seksjoner 18000 18400 400 2,0 %  

1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.

1300 1350 50 4,0 %  
Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75 prosent av sats gitt i 1.2.1 og 1.2.2.
 
1.3 Reseksjonering
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
1.3.1: 1 - 3 seksjoner eller fellesareal endres 14000 14300 300 2,0 %  
1.3.2: 4 - 8 seksjoner eller fellesareal endres 18000 18400 400 2,0 %  
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg per ny endret seksjonMaksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.  1300 1350 50 4,0 %  
      
1.4 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr punkt 1.1, 1.2 og 1.3 3500 3600 100 3,0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  2600 2700 100 4,0 %  
      
1.6 Saker som ikke blir fullført
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken.
1.6.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2 Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av ½ av gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9).
      
1.7 Oppretting av eksklusive uteareal
Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
1.7.1 Tillegg for utarbeidelse av tegningsgrunnlag 1500 1550 50 3,3 %  
      
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet.
1.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
1.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  Fastsatt i forskrift
Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier eller styreleder.
      
1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester
1.9.1 Ingeniør per time 1500 900 -600 -40,0 %  I samsvar med matrikkelloven
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
1.10 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
1.10.1 Tilleggsgebyr
600 700 100 16,7 %  I samsvar med matrikkelloven
Publisert: 13.10.2017 16:07
Sist endret: 07.01.2021 20:37