Plansaker

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Plansaker
1 Detaljregulering jfr Pbl §12-11
1.1 For arealer til og med 2 000 m² 62608 62608 0 0,0 %  
1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 79244 79244 0 0,0 %  
1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 93966 93966 0 0,0 %  
1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 125270 125270 0 0,0 %  
1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m² 1552 1552 0 0,0 %  
1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 813 1000 187 23,0 %  
1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslagMed endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. underveis 30 % av gebyr 30 % av gebyr 0 0,0 %  
1.8 ForhåndsvurderingerVed forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr 25 % av gebyr 0 0,0 %  
1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger, samt industri og lager 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
2 Reguleringsendringer, jft Pbl. § 12-14, 2. ledd
2.1 MinimumsgebyrEkslusiv endring av bestemmelser med mer 23502  11750 -11750 -50,0%   
2.2 For arealer til og med 2 000 m² 23502 23502 0 0,0 %  
2.3 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39128 39128 0 0,0 %  
2.4 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62630 62630 0 0,0 %  
2.5 For arealer over 10 000 m² 78276 78276 0 0,0 %  
2.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m² bruksareal (BRA)BRA beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 813  1000 187 23,0%   
2.7 Tilleggsgebyr for saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser    4000 4000   Punkt 2.1 splittet
2.8 Tilleggshøring   4000 4000   Punkt 2.1 splittet
2.9 Kunngjøring av endring av plan   4000 4000   Punkt 2.1 splittet
3 Konsekvensutredninger jamfør Pbl. § 4-2, 2 ledd
3.1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanenDette beregnes av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av redusert gebyr. 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
4 Deling av eiendom jamfør Pbl. § 20-1, bokstav m
4.1 Fradeling av ny tomt i samsvar med planPer tomt som søkes fradelt. Fra 2 - 8 nye tomter gis det 50 prosent gebyrreduksjon. Fra og med 9 tomter gis 100 prosent gebyrreduksjon. 7800  7800   0 0,0%   
4.2 Arealoverføring i samsvar med plan 4200  4200   0 0,0%   

Reduserte gebyrer
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen ved plansjefen fastsette passende gebyr.

Klageadgang
Gebyrfastsettelsen  i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

 

Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 07.01.2021 20:40