Diverse

    

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Satser som ligger til grunn i forhandling av utbyggingsavtale:
Frikjøpsbeløp parkering pr plass 340359 343422 3063 0,9 %  
Bystyret vedtok den 16. desember 2014 i sak 167/14:

a) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, der utbygger ikke kan løse parkeringskrav på egen tomt. Pengene fra frikjøpet settes av på bundet fond frikjøpparkering og kan kun brukes til bygging av nye offentlige plasser. Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig tilgjengelige plasser i fellesanlegg. Innbetalingen avtales i utbyggingsavtalen.
b) Frikjøpet settes til kr 300 000 og følger årlig prisjustering etter statistisk sentralbyrå, byggekostnadsindeks for veganlegg i alt.
Frikjøpet er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, hvor pengene fra frikjøpet inngår i parkeringsfondet til bygging av nye offentlige plasser (tilsvarende antallet frikjøpte plasser). Det følger ingen rettigheter med frikjøpet, kommunen bestemmer hvor og når pengene på fondet skal brukes til bygging av nye kommunale eller offentlig/private fellesanlegg. Byggearbeider kan ikke igangsettes før frikjøpsbeløpet er innbetalt på parkeringsfondet.

Type betalingssats Vedtatt sats for 2020 Vedtatt sats for 2021 Endring i beløp Endring i % Merknader
Parkeringsavgift
Første time 15 15 0 0.0 %  
Andre time 21 21 0 0.0 %  
Tredje time og påfølgende 32 32 0 0.0 %  

Avgiftstiden beholdes uendret til kl 19.00 på hverdager og til kl 15.00 på lørdager. Det betales for strømforbruket til lading av el-biler, fortrinnsvis med betaling via EasyPark appen.

 

Sandnes Havn KF

Alle skip som anløper Sandnes havn betaler et vederlag basert på skipets størrelse i bruttotonn (BT). Satsen er kr 1 pr BT pr. påbegynt døgn.
Vederlaget erstatter tidligere anløpsavgift, kaiavgift, ISPS gebyr og avfallsgebyr.
Minimumspris er kr 250 pr. døgn
For større mengder avfall og spesialavfall avtales det, og betales særskilt. 

Godsvederlag
kr 10 pr tonn.
Bulklaster med sand, jord, salt, kalk m.v betaler kr 7 pr. tonn.
Kubikklast omregnes til tonn.
Tømmer, egen tonnpris.
Alle priser er eks. mva. For mer informasjon se hjemmeside.

Publisert: 06.06.2017 16:23
Sist endret: 07.01.2021 20:35