Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Det budsjetteres med lønnsvekst på 2,2 prosent i 2021 og renteforutsetninger basert på siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank. Prisvekst kompenseres ikke. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan er utarbeidet i faste 2021-kroner.

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren

Lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) er i forslag til statsbudsjett anslått å bli på 2,7 prosent i 2021, hvorav lønnsveksten er anslått til 2,2 prosent. Prisveksten anslås til 3,7 prosent, og kompenseres ikke i rådmannens forslag til økonomiplan. Dette er beregnet til å utgjøre om lag kr 60 millioner.

I økonomiplanen er det lagt opp til kompensasjon for økte lønnsutgifter i henhold til faktiske lønnsoppgjør. Det budsjetteres med 97 prosent lønnsbudsjett for administrative enheter, mens øvrige resultatenheter hovedsakelig har 98-99 prosent lønnsbudsjett.

For å møte den forventede lønnsveksten, foreslår rådmannen en lønnsreserve på totalt kr 106 millioner. Dette skal dekke helårsvirkning av lønnsvekst fra lønnsoppgjørene i 2020 og opp til 2,2 prosent i lønnsoppgjøret for 2021. I tillegg er det tatt høyde for:

  • lønnsvekst i Sandnes kirkelige fellesråd
  • lønnsvekst i private eldresentre
  • kompetansetillegg
  • studentavlønning
  • kompensasjon til resultatenheter for manglende refusjon på pensjonsutgifter fra NAV ved sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Renteforutsetninger

Når det gjelder renteforutsetningene for neste planperiode har rådmannen tatt utgangspunkt i Norges Banks siste pengepolitiske rapport som ble offentlig i september. Rådmannen følger referansebanen for styringsrenten samt anslagene for 3 måneders NIBOR rente.

I renteutgifter legges det på et påslag på 0,25 prosentpoeng. Det er ikke lagt inn nye fastrentelån i perioden, men det forutsettes at eksisterende fastrentelån rulleres videre som fastrentelån ved forfall. Renten på de nye rullerende fastrentelånene er basert på forventede markedsrenter og Norges Banks pengepolitiske rapport. Følgende renteforutsetninger er lagt til grunn i planperioden.

RENTEFORUTSETNINGER 2021 2022 2023 2024
3 måneders NIBOR 0,30 % 0,42 % 0,77 % 1,00 %
Rente Lyse, 3 måneders NIBOR + 2 % 2,30 % 2,42 % 2,77 % 3,00 %
Rente Tomteselskapet, 3 måneders NIBOR +3% 3,30 % 3,42 % 3,77 % 4,00 %
Flytende rente i Husbanken 1,20 % 1,32 % 1,67 % 1,90 %
Flytende rente på lån 0,55 % 0,67 % 1,02 % 1,25 %
Fastrente 1, kr 364 millioner, 5 år 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 %
Fastrente 2, kr 500 millioner, 10 år 2,49 % 2,49 % 2,49 % 2,49 %
Fastrente 3, kr 200 millioner, 5 år 1,67 % 1,43 % 1,43 % 1,43 %
Fastrente 4, kr 200 millioner, 10 år 2,12 % 2,12 % 2,12 % 2,12 %
Fastrente 5, kr 210 millioner, 3 år 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 %
Fastrente 6, kr 201 millioner, 10 år 2,61 % 2,61 % 2,61 % 2,61 %
Fastrente 7, kr 200 millioner, 5 år 2,13 % 2,13 % 2,13 % 1,64 %
Fastrente 8, kr 200 millioner, 10 år 2,01 % 2,01 % 2,01 % 2,01 %
Fastrente 9, kr 201 millioner, 10 år 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Fastrente 10, kr 200 millioner, 10 år 1,36 % 1,36 % 1,36 % 1,36 %
Kalkylerente for selvkostområdene, (5-årig SWAP + 0,5 %) 1,47 % 1,47 % 1,47 % 1,47 %

Avdragstiden for kommunens nye lån til egne investeringer er som tidligere satt til 30 år. For nye lån er det forutsatt at disse tas opp midt i året med halv rente- og avdragsbetaling første året. Avdragstiden for videre utlån fra Husbanken (startlån) er på 22 år.

Publisert: 18.10.2017 15:31
Sist endret: 28.10.2020 13:48