Kraftinntekter

Etter sammenslåingen med Forsand er Sandnes Kommune blitt en kraftkommune. Dette gir kommunen inntekter gjennom blant annet konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt.

Konsesjonskraft

Dette er strøm som produsentene som har magasin, fall eller kraftverk innenfor kommunens grenser er forpliktet å selge til kommunen for en lovpålagt pris. Sandnes kommune har rett på 117 GWh elektrisitet som gjør kommunen til netto «eier» av strøm siden eget forbruk ligger på omtrent 55 GWh. Sandnes kommune får også 15 GWh frikraft i året som følge av en gammel avtale med Lyse Produksjon AS hvor gamle elverk ble overtatt av Lyse. Kraftprisene i 2020 har vært svært lave sammenlignet med tidligere år som følge av flere sammenfallende årsaker. Dette har ført til at kjøp og salg av konsesjonskraft ikke har ført til noe overskudd for kommunen i 2020. Basert på prisprognoser for kraftprisen i årene fremover vil salg av konsesjonskraft gi en netto inntekt på kr 12 til kr 16 millioner i året fram til 2024.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgiften skal gi kommunen erstatning for generelle skader og ulemper som følge av vannkraftutbygging som ikke kompenseres på annen måte og plikter eierne av kraftverket å betale en årlig avgift til de berørte kommunene og staten. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) regner ut størrelsen på konsesjonsavgiften og fordelingen mellom kommunene som blir påvirket av utbyggingen. Utregningen følger bestemte regler avhengig av hvilken type konsesjons som er gitt og hvordan magasin, fall og kraftverkets lokasjon er fordelt mellom kommunene. Avgiften skal indeksreguleres hvert femte år og midlene som kommer inn skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling, ofte kalt kraftfondet. Fondet skal ha særskilte retningslinjer for bruken, samt et politisk valgt fondsstyre som forvalter midlene. Avgiften regnes ut ved å gange kraftgrunnlaget med en avgiftsats. Satsen blir fastsatt når konsesjonen gis og kraftgrunnlaget er en teoretisk utregning av effekten kraftverket kan produsere og blir satt uavhengig av faktisk produksjon. Sandnes kommune mottar kr 10,3 millioner årlig i konsesjonsavgift.

Naturressursskatt

Dette er en særskatt for vannkraftverk som skal gi kommunene en sikker og stabil skatteinntekt fra kraftverkene. Dette er bygget på at vannkraften er en nasjonal ressurs, men med sterk lokal forankring. Skattesatsen ligger på 1,3 øre per kWh der 1,1 øre tilfaller vertskommunen der kraftverket ligger og 0,2 øre fylkeskommunen. Naturressursskatten kan utlignes krone for krone mot overskuddsskatten, dette gjør at så lenge kraftselskapet har tilstrekkelig overskudd vil ikke naturressursskatten utgjøre noen ekstra kostnad for kraftselskapet. Naturressursskatten fastsettes for hvert kraftverk basert på gjennomsnittlig årlig produksjon de siste syv årene. Skatten gjelder bare for kraftverk med installert effekt av en viss størrelse, samlet påstemplet merkeytelse må være over 10 000 kVA (Volt Amper henviser til den tilsynelatende effekten) for at skatten skal være gjeldende. Totalt for Sandnes kommune utgjør naturressursskatten omtrent kr 20 millioner i 2020.

Avgjørelse fra kraftskatteutvalget

I juni 2018 ble det nedsatt et kraftskatteutvalg av Finansdepartementet for å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. I rapporten som ble produsert ble det foreslått å fjerne konsesjonsavgiften og konsesjonskraften som gir inntekt til vertskommunene for vannkraft. Bortfallet av denne inntekten skulle kompenseres gjennom høyere rammetilskudd til de kommunene som ville blitt påvirket. Forslaget ble kraftig motarbeidet, både av LVK (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar), vannkraftkommunene selv (inkludert Sandnes) og kraftselskapene. Dette skyldes at det ble stilt tvil til om endringen i rammetilskuddet ville bli stor nok til å dekke inn tapet og frykt for at den ville bli gradvis fjernet igjen over tid. Regjeringen valgte å ikke gå videre med forslagene i rapporten grunnet motstanden som ble fremmet. Det er allikevel viktig at kommunene ikke ser på kampen som vunnet. Gjennom engasjementet mot produksjon av vindkraft på land i regi av Motvind er det veldig dagsaktuelt med energipolitikk, inkludert hvordan vannkraften skal beskattes. Dette er noe kommunen må følge med på fremover for å sikre at økonomiske interesser bevares.

Publisert: 19.10.2020 13:30
Sist endret: 28.10.2020 13:50