Eiendomsskatt

Fra og med 1.januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Det vil si at denne skatten ble videreført i Forsand og innført for «gamle» Sandnes.

Ved sammenslåing av Forsand og Sandnes kommune måtte eiendomsskatten i de to kommunene samordnes. I forslag til statsbudsjett for 2020 ble det laget regler for hvordan denne samordningen av eiendomsskatt kunne gjennomføres. Eiendomsskatten skal harmoniseres etter en overgangsperiode på 3 år. Etter overgangsreglene settes skattesatsen på anlegg i tidligere Forsand kommune til 7 promille og til 4 promille for tidligere Sandnes kommune i 2021. Eiendomsskattesatsen startet med 2 promille i 2020 for tidligere Sandnes kommune og vil kunne økes med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille og lik tidligere Forsand kommune i 2023.

Arbeidet med å taksere verk og anlegg i tidligere Sandnes ble gjennomført i 2020. Takstnemnd for eiendomsskatt har fastsatt takstgrunnlag for nettanleggene til Lyse Elnett AS, Statnett SF og Vardafjellet Vindkraft AS. For skattlegging i 2020 ble gjeldende takster (fra 2017) på eiendom i tidligere Forsand videreført, og nye takster ble benyttet for de eiendommer som blir omfattet av skatteplikt i tidligere Sandnes. Takstene i tidligere Sandnes må gjenspeile takstnivået til tidligere Forsand fra 2017. Grunnen er at takstene i de to kommunen må harmoniseres i ny kommune. Eventuell omtaksering av skattetakster kan da foretas etter 10 år i 2026 ut fra samme verdimålingstidspunkt.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftnett vil kunne utgjøre kr 51 millioner i 2021 og gradvis øke til kr 55 millioner i 2024.

Publisert: 30.10.2019 10:41
Sist endret: 28.10.2020 13:50