Den økonomiske situasjonen i Sandnes

Data og analyser av økonomien for ASSS-kommunene – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø finnes på https://www.ks.no/asss-hjem/ og tallen for 2019 er nå tilgjengelige der.

Av ASSS kommunene hadde Sandnes nest lavest korrigert fri disponibel inntekt i 2019 med kr 4 798 mindre i inntekt per innbygger enn landsgjennomsnittet. Kun Drammen hadde lavere inntekter enn Sandnes. Sandnes manglet ved utgangen av 2019 fremdeles kr 380 millioner for å ha inntekter som en landsgjennomsnittlig kommune.

Sandnes hadde netto driftsresultat tilsvarende 0,5 prosent av driftsinntektene i 2019. Dette var klart lavere enn de øvrige ASSS-kommunene, og også noe lavere enn kommunene i resten av landet.

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Sandnes i 2019 1,4 prosent under ASSS-snittet, mens effektiviteten var 3,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes var spesielt effektive (relativt sett lave utgifter og høy produksjon) innenfor barnevern, barnehage og sosialtjenesten. Grunnskolen og helsetjenesten drives også svært effektivt. Sandnes hadde litt høyere utgifter og litt lavere produksjon enn snittet for ASSS innen pleie og omsorg.

Investeringsutgiftene har vært svært høye de siste årene og har utgjort over 25 prosent av driftsinntektene.  I 2019 utgjorde investeringsutgiftene 22 prosent av brutto driftsinntekter, men tilsvarende nøkkeltall for øvrige ASSS-kommuner var 14 prosent. Investeringer i skolebygg og boliger i tillegg til nytt rådhus og opprustning av sentrum har trukket investeringsutgiftene spesielt mye opp de siste årene. Det er en målsetting å redusere investeringsnivået og veksten i lånegjelden i årene som kommer. Lånegjelden og rente og avdragsutgiftene har derfor økt de siste årene

Også for Sandnes har 2020 vært et dramatisk år som følge av Korona. Skattesvikten har vært betydelig og skatteanslaget er redusert med 192 millioner fra opprinnelig vedtatt budsjett. I tillegg er det betydelige merutgifter som er påløpt. Dette er beskrevet i vedlegg 9 i andre perioderapport. Selv med flere kompensasjonsordninger fra Regjeringen er netto merutgifter i 2020 for Sandnes over 100 millioner kroner.

Den er også dårlige utsikter til at Sandnesøkonomien vil ta seg opp i 2021. Dette følger ikke minst av at oljeleverandørene forventer at aktiviteten vil falle de neste seks månedene og at oljeinvesteringene vil avta både i 2021 og 2022. Først i 2023 er det ventet at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi kan komme opp mot et normalt nivå. Makroutsiktene er i skrivende stund derfor ikke spesielt gode for Sandnesøkonomien og rådmannen foreslår å holde skatteanslaget på et lavt nivå de neste årene.

Publisert: 20.10.2017 12:28
Sist endret: 28.10.2020 13:52