Befolkningsframskriving

Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten

Årets framskriving viser at Sandnes kommune i perioden frem mot 2024 vil ha en vekst på mellom 1,25 og 1,1 prosent. Dette tilsvarer om lag 950 nye innbyggere hvert år, se tabellen nedenfor.  

Befolkningsframskriving   for planperioden 
(per 1. januar hvert år)

2020

2021

2022

2023

2024

Vekst
2020-2024 

0-5 år

6534

6429

6391

6253

6220

-314

6-12 år

7965

8042

7996

8066

7952

-13

13-15 år

3111

3200

3310

3347

3492

381

16-18 år

3070

3066

3120

3174

3255

185

19-44 år

29415

29680

29906

30183

30378

963

45-66 år

20618

20931

21190

21454

21740

1122

67-79 år

6518

6790

7088

7337

7577

1059

80+ år

2328

2419

2498

2674

2757

429

Totalt

79559

80557

81499

82438

83371

3812

Befolkningsvekst i antall

 

998

942

939

933

 

Befolkningsvekst i prosent

 

1,25%

1,17% %

1,15 %

1,13 %

 

Befolkningsvekst for Sandnes SSBs MMMM alternativ

 

1,08 %

1,06%

1,00 %

0,96 %

 

Befolkningsframskrivingen viser fortsatt vekst, men lavere vekst enn de siste tre årene.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 27 prosent av innbyggerne er under 20 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen av befolkningen som er 67 år og eldre er 11 prosent i Sandnes, sammenlignet med 15 prosent på landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre de kommende årene. I kapittel om helse og velferd beskrives strategier og planer for å imøtekomme veksten i antall eldre innbyggere.

 

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Forutsetningen for befolkningsframskrivingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Antall ferdigstilte boliger. 520 493 489 487 489 486
Innflytting (ekstern) 4381 4385 4412 4437 4470 4482
Utflytting (ekstern) 3942 3974 4003 4033 4066 4102
Netto flytting 439 411 409 404 404 380
             
Fødte 968 967 966 976 987 1010
Døde 429 438 443 449 454 461
Fødselsoverskudd 539 529 523 527 533 549

De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning, de siste ti årene. Nettotilflytting og –innvandring hadde en topp i 2012 med 1 572 personer. I 2019 var netto tilflytting 634 personer.

I det store bildet er det nå mange piler som peker nedover, og spesielt vår region er utsatt. På kort sikt har vi koronaepidemi og krisen i norsk økonomi, på litt lengre sikt har vi forventet nedgang i petroleumssektoren, og på lang sikt har vi en stadig større andel eldre i befolkningen. Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2040 enn tidligere antatt. Innbyggertallet til kommunen forventes likevel å være om lag 98 000 i 2040.

 

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

 

Flytting

Sandnes har i lang tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting til kommunen. I perioden 2007-2015 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært innvandring fra utlandet. Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fem innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn.  Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam.

Vi forventer at endringene på arbeidsmarkedet får konsekvenser for nettoinnflyttingen Vi legger til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men lavere innvandring gjør at vi forventer et lavere tilflytningsoverskudd enn i tiårsperioden vi har lagt bak oss.


FØDSLSOVERSKUDD OG ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES  

I hele perioden fra 2000 har Sandnes hatt en positiv nettoflytting fra nabokommunen Stavanger. Dette er en viktig faktor for folkeveksten i Sandnes. Som vi ser av figuren under, kommer innflyttere til Sandnes primært fra utlandet og Stavanger.

 

NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES  

Også fra Jærkommunene har Sandnes hatt positiv nettoflytting de siste fire årene. Her har det imidlertid vært et trendskifte. Før 2015 gikk flyttestrømmen fra Sandnes og til Jæren. Fra 2015 har Sandnes hatt nettoflytting også fra Jærkommunene

 

Boligbygging

I den siste tiårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget om lag 1 000 boliger, som er det høyeste registrerte antallet. I tillegg til de demografiske driverne for befolkningsvekst, har vi i framskrivingen for Sandnes kommune med en boligkomponent. Vi gjør et estimat over framtidig boligbygging fordelt på bydeler. Nye boliger er fordelt på bydelsnivå basert på boligreservene i Sandnes. Boligreserven er et register over alle ledige boligområder. Oversikten omfatter alle vedtatte reguleringsplaner og godkjente byggeområder i kommuneplanen. Det er en tett sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst.

 

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER OG FOLKETILVEKST PER ÅR I SANDNES

 

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad). 

 

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger. 

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Sandnes har en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her

 

BOLIGER I SANDNES KOMMUNE

Publisert: 20.10.2017 08:45
Sist endret: 28.10.2020 13:47