Tekstvedtak

Eiendomsforvaltning

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om avklaring av arbeidsfordelingen mellom ulike enheter innenfor områdene anskaffelse og regulering av områder til offentlig formål, samt avhending av tomter i kommunalt eie.

 

Næringsarealer

Kommunen skal være en viktig aktør for å legge til rette for økt næringsutvikling. Kommunestyret ønsker å legge til rette for ulike virksomheter med bl.a. næringsarealer, herunder arealer til kraftkrevende virksomheter og andre virksomheter som trenger store arealer. Næringsarealer skal være «hyllevare».

 

Indeksregulerte tilskudd

Både Sandnes kommune og nabokommunene har gjennomført og planlegger å gjennomføre omstilling/effektiviseringer av sine tjenester. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med aktuelle nabokommuner og aktuelle samarbeidsorganer om en gjennomgang av tilskuddsordningene som i dag er indeksregulert.

 

Resirkulerte materialer

Sandnes kommune ønsker å legge til rette for en mer sirkulær økonomi der resirkulerte materialer i større grad blir nyttet. Kommunen skal legge til rette for at resirkulerte løsninger kan brukes der dette ikke uhensiktsmessig av kvalitetsmessige, kostnadsmessig eller andre viktige hensyn.

 

Tillitbasert kommune

Kommunestyret støtter rådmannens omstillingsprosjekt 2025 og ber om at det særskilt vurderes om ulike adm. arbeidsoppgaver kan endres til mer produksjonsrettet arbeid. Kommunestyret ønsker en tillitsbasert kommune med mest mulig rasjonell drift, der krav og dokumentasjon holdes på lavest mulig forsvarlig nivå.

 

Frivillige p-avgift i friområder

Kommunestyret ber rådmannen legge til rette for frivillig parkeringsbetaling på Gramstad og andre aktuelle steder. Inntekten går til friluftsformål.

 

Gjenbruk

Kommunestyret ønsker et sterkere fokus på gjenbruk i kommunen. Rådmannen bes revidere interne retningslinjer slik at inventar o.l i størst mulig grad gjenbrukes ved nye behov og ved flytting til andre lokaler.

Publisert: 05.01.2021 10:05
Sist endret: 06.01.2021 09:44