Hovedvedtak

Vedtak

1. Med de endringer som vedtas av kommunestyret godkjennes det framlagte forslaget til handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2021 fastsettes i henhold til:

 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til bevilgningsoversikt – drift (budsjettskjema 1A) i vedlegg til handlings- og økonomiplan med følgende endringer:

Rammetilskuddet for 2021 økes med kr 65 millioner i tråd med tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021, og tilsvarende beløp settes av til disposisjonsfond.

 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattes følgende vedtak om eiendomsskatt for skatteåret 2021:

a. Utskrivningsalternativ:

   • Skatt skrives ut på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr esktl. § 3 bokstav c)

b. Skattesatser og overgangsperiode:

   • Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille i tidligere Forsand kommune, jfr esktl. § 11 første ledd første pkt.
   • Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille i tidligere Sandnes kommune for 2021, og økes her med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille (lik) i 2023, jfr esktl. § 13 tredje ledd.
   • Overgangsperiode for Nye Sandnes kommune skal være tre år og startet i 2020, jfr esktl. § 13 tredje ledd.

c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr esktl. § 25.

 

5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån: kr 240 000 000 / 22 år.
 • Lån til finansiering av egne investeringer: kr 679 389 000 / 30 år.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

 

6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet.

 

7. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det framgår i delkapittel avgifter, gebyrer og egenbetalinger i vedlegg til økonomiplan.

 

8. Kommunestyret godkjenner at kommunal moderasjonsordning på SFO avvikles og erstattes med statlig ordning.

 

9. Økonomiplan 2021 - 2024 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.

 • Kommunestyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2021, men med en overføring til kommunekassen på til sammen kr 19 millioner. 
 • Kommunestyret slutter seg til styrets forslag om A-kontoinnbetaling av refusjonsbidrag til SIAS med inntil kr 12,5 millioner i 2021 for gjennomføring av de tre prioriterte tiltakene. Løsningen gjennomføres med forbehold om godkjenning av styret i SIAS. Det skal inngås ordinær refusjonsavtale mellom Sandnes tomteselskap KF og SIAS om A-kontoinnbetalingen.  

 

10. Økonomiplan 2021 - 2024 for Sandnes Havn KF godkjennes.

 

11. Kommunestyret godkjenner følgende mål for finansielle nøkkeltall:

 • Netto driftsresultat settes til 1,5 prosent av driftsinntektene.
 • Disposisjonsfond + mindreforbruk settes til minimum 7 prosent av driftsinntektene.
 • Arbeidskapital settes til 10-15 prosent av driftsinntektene.
 • Langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke overstige 110 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
 • Lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 90 prosent av kommunens frie inntekter.
 • Andel sertifikatlån settes til under 70 prosent av langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser).
 • Netto lån med renteeksponering skal ikke overstige 20 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.
Publisert: 05.01.2021 10:05
Sist endret: 05.01.2021 17:16