Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Gjeldende kommuneplan, vedtatt våren 2019, ble til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv, kommunens politikere og fagfolk. Sammen er det skapt et dokument som beskriver ønsker og mål for hvordan det er ønskelig å ha det i Sandnes.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer. Samfunnsdelens tre hovedmål er:

             1. Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
             2. Sandnes skal være en attraktiv kommune
             3. Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

I kommuneplanen knyttes nasjonale, regionale og kommunale mål sammen. Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder.

Sandnes kommune sine verdier er «Romslig, modig og sunn». Disse er videreført i gjeldende kommuneplan, og sammen med folkehelseperspektivet og bærekraftig utvikling skal disse ligge til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune.

 

Sandnes kommune skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes kommune ønsker å tilby innbyggerne sine et godt liv, der alle føler seg trygge og ivaretatt samtidig som de har muligheter for deltakelse, opplevelser og utvikling. Sandnes kommune skal jobbe for å utjevne levekårsforskjeller i befolkningen, og tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sikre flest mulig jobb og egen inntekt. Menneskelige behov skal stå i fokus ved utvikling av infrastruktur, tjenester og alt vi gjør sammen.

Per 1. juli 2020 hadde Sandnes kommune 80 036 innbyggere. Av disse er om lag 20 prosent av utenlandsk opprinnelse.

Frivillighet

Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs. For å ivareta mange av innbyggerne med særskilte behov er det viktig med frivillige støttespillere. Kommunen har et utbredt samarbeid med frivillige organisasjoner og alle tjenesteområdene har slike samarbeid som satsingsområder. Helse og velferd har en egen vedtatt strategi for frivillighet. Mange opplever det å kunne delta i frivillig arbeid som personlig utviklende og meningsfullt, samtidig som det er til stor hjelp for både enkeltpersoner og kommunen. De frivillige er med på å gjøre Sandnes kommune til et inkluderende og mangfoldig samfunn ved at de kan tilby deltakelse og hjelp som utfyller de kommunale velferdstjenestene. Både helse og velferd og kultur og næring har tilskuddsmidler som deles ut til gode frivillige tiltak.

Medborgerskap

God dialog med innbyggerne er grunnpilaren i en velfungerende kommune og viktig for å gjøre den enkelte i stand til å engasjere seg i sin hverdag. Sandnes skal utnytte ny teknolog og digitaliseringsløsninger i tjenesteutforming og byutvikling. Ny teknologi og innovative samarbeidsformer gir nye muligheter og krever samarbeid mellom ansatte, innbyggere, næringsliv og akademia. Innbyggerne skal være en ressurs i utviklingen av framtidens tjenester.

 

Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes kommune er en by-, frilufts- og landbrukskommune. I Sandnes er det etablerte storby- og tettstedsområder, samtidig som en er fylkets tredje største landbrukskommune. Befolkningen er ung, og med mange nasjonaliteter. Idrettsmiljøet er i norgestoppen og det er et yrende kulturliv. Sandnes er en stor hyttekommune med viktige friluftsområder for hele regionen, med tilgang til både sjø og fjell. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie.

Verdier

God folkehelse og bærekraftig utvikling er verdier som skal ligge til grunn for all forvaltning, samfunnsplanlegging og tjenesteutøving i Sandnes kommune. Tilrettelegging for god folkehelse innebærer at Sandnes kommune vil bygge et samfunn som fremmer helse og trivsel for alle deler av befolkningen. Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft:

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle innbyggere uavhengig av bakgrunn og bosted.

Økonomisk bærekraft skal sørge for en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Det betyr at kommunens mål må ivareta kommunens økonomiske handleevne over tid. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og framtidige generasjoner.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø, blant annet gjennom energiomlegging, klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak. Bærekraftig utvikling og folkehelseperspektivet ivaretar viktige nasjonale og regionale føringer. Kommunene er forpliktet til å løse sine oppgaver til beste for innbyggerne og miljøet.

 

Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Kommuneplanens mål nummer 3 er at Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler. Sandnes kommune skal forberede gode bærekraftige løsninger på framtidens behov og utfordringer. Kommunen skal forvalte tilgjengelige ressurser på mest mulig effektiv måte og være en god samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv. Det skal jobbes aktivt for å tiltrekke seg nye bedrifter, næringsaktører og gründere. 

Ansvarlig kommune med omstillingsevne

Sandnes kommune er i en krevende økonomisk situasjon og alle tjenesteområdene jobber nå med konkrete forslag til hvordan vi kan kutte kostnader. I driftsbudsjettet for 2020 ble det lagt inn innsparinger på kr 76 millioner, økende til kr 100 millioner i 2021. Vedvarende inntektssvikt har medført behov for å omstille for ytterligere kr 82 millioner fra 2021, økende til kr 110 millioner i 2022. Arbeidet med innsparinger og omstilling skal foregå gjennom åpen dialog og i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Som en ansvarlig kommune vil Sandnes kommune tilpasse sitt tjenestetilbud i tråd med den økonomiske realiteten.

Miljø og klima

Kommunen er forpliktet til å løse sine oppgaver til beste for innbyggerne og miljøet. Miljø og klima er i dag et sentralt tema i samfunnsdebatten og det er forventet at kommunene bidrar til å oppfylle nasjonale målsettinger på dette området.

Sandnes kommune har nylig vedtatt en ny klima- og miljøplan. Sandnes kommune slutter seg til det nasjonale målet for klimagassutslipp. I tråd med klimaloven skal kommunen jobbe systematisk mot det nasjonale målet om minst 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i 2030 fra referanseåret 1990.

Naturen i Sandnes skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner.

Digitalisering

For å få til en vellykket og framtidsrettet digitalisering av tjenester og prosesser i virksomhetene i Sandnes kommune, er det nødvendig med overordnet koordinering og tverrsektoriell tenkning. Samarbeid mellom enheter og integrering av kommunale og nasjonale systemer er avgjørende for effektiv deling av data og forenklede løsninger. Brukerens opplevelse settes i sentrum.

Alle kommunens virksomheter arbeider med utvikling av digitaliserings- og teknologiske løsninger for å utvikle, forenkle og effektivisere sine tjenester. For å kunne implementere alle nye løsninger som kommunen ønsker å ta i bruk, er det helt nødvendig å sørge for at vi er rustet til å serve og håndtere nye systemer, og har nødvendig kapasitet innen utstyr og nettverk/infrastruktur.

Ulik digital kunnskap hos innbyggerne

Mange av kommunes innbyggere har gode digitale ferdigheter og ønsker mest mulig digital kommunikasjon i samhandlingen med kommunen. Det er imidlertid fremdeles deler av befolkningen som ikke har samme mulighet og kunnskap. For denne siste gruppen er det behov for fortsatt å kunne ha skriftlig og muntlig kommunikasjon med kommunen, i form av brev og telefon eller personlig oppmøte.

 

Du må være pålogget for å kunne sende inn skjemaet.
Publisert: 12.10.2017 14:52
Sist endret: 28.10.2020 13:29