Byutvikling og teknisk

Byutvikling og teknisk bidrar til ønsket utvikling av samfunnet ved at det utøves myndighet innenfor lover som dekker tjenesteområdet og innenfor politiske rammer. Byutvikling og teknisk har ansvaret for kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling og kart- og registerinformasjon. Tjenesteområdet forvalter, planlegger, utvikler og drifter og vedlikeholder kommunal infrastruktur som er nødvendig for at Sandnes skal være en god kommune å leve i – i dag og i hundre år fremover.
 Organisering av tjenesteområdet:

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, kommunal infrastruktur, renovasjon og myndighetsutøvelse.

Tjenesteområdet byutvikling og teknisk sitt ansvar omfatter:

 • Samfunnsutvikling: Utarbeidelse av overordnede planer og strategier for samfunnsutvikling, underbygget av statistikk, analyse og medvirkning.
 • Planarbeid: Utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner og behandling av områdeplaner, reguleringsplaner og tekniske planer.
 • Byggesaksbehandling: Forvaltning av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Dette skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, samt sikre at det enkelte tiltak utføres forsvarlig.
 • Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal infrastruktur. Dette er inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg.
 • Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger inkludert fritidsboliger.
 • Prosjekter og avtaler: Ivaretar prosjektering og utbygging av tekniske anlegg. Avtaler inngås på vegne av kommunen for å sikre gjennomføring av god infrastruktur når private bygger ut.
 • Kart- og registerinformasjon: Ansvar for at byens innbyggere, næringsliv, administrasjon, politikere og institusjoner får tilgang til pålitelige kart- og plandata og tilhørende registerinformasjon.
 • Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, forurensingsloven, vegloven (deler), vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, hundehold og kirkegårder.
 • Kulturminner: Arbeide for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet.

Tjenesteområdet er organisert i:

 • Åtte virksomhetsområder: Plan, Byggesak, Geodata, Prosjekt og avtaler, Vann, avløp og renovasjon (VAR), Park, idrett og vei (PIV), Bydrift og Byggdrift.
 • Ett stabsområde: stab Samfunnsplan.
 • To funksjoner: Byantikvar og Strategi og utvikling.
 • En fagstab.

Sandnes 2025

Innsparingene for 2020 utgjør kr 2,4 millioner og de nye innsparingene utgjør kr 12,2 millioner for byutvikling og teknisk fra 2021. Samlet skal tjenesteområdet omstille for kr 15 millioner i 2021. Av dette beløpet er kr 8,4 millioner fordelt ut på tjenesteområdets virksomheter.

Tjenesteområdet har gjennom sitt forbedringsprosjekt, som del av Omstilling 2025 Byutvikling og teknisk, identifisert mer enn et hundre utfordringer med konsekvenser.  Der er tiltak identifiserte og igangsatte. Tiltakene forventes på kort sikt å gi overveiende kvalitative gevinster, mens det på lengre sikt forventes økonomiske besparinger. 25 funn i forbedringsprosjektet kan relateres til organisatoriske forhold. Disse støtter grunnlaget for å tilpasse organisasjonen, som ikke ble endret ved sammenslåing i 2019, til det nye tjenesteområdet byutvikling og teknisk.  I tillegg gjennomføres en rekke tiltak identifisert i forbedringsprosjektet, blant annet disse:

 • Dele maskinpark mellom driftsenhetene
 • Dele merkantile ressurser mellom driftsenhetene
 • Behovsprøving og endringsmuligheter når personell pensjoneres i driftsenhetene
 • Tilpasse drift og renhold av bygninger i Forsand til Sandnes sin modell
 • Drifte renhold av nye bygninger uten nyansettelser
 • Gjennomgå kostnadsallokering for internfakturering mellom skattefinansiert og gebyrfinansierte tjenester, sammen med revisjon av gebyrreglementer
 • Fremme forslag om innføring av riggplassleie

I driften er følgende tiltak innført:

 • Stillingskontroll (ikke besette ledige stillingshjemler samt inndra ledige stillingshjemler)
 • Redusert reise- og konferansedeltakelse
 • Redusert konsulentkjøp

Kapasitet for å utføre egne utredninger reduseres gjennom å ikke ansette i stillingshjemler i planenhetene.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategi 1.1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Store deler av arbeidsområdene til byutvikling og teknisk retter seg mot å skape gode og likeverdige levevilkår for byens innbyggere. Tjenesteområdet byutvikling og teknisk legger grunnlag for at andre tjenesteområder kan produsere og levere sine tjenester. Eksempelvis omfatter dette planlegging, utbygging og drift av nødvendig infrastruktur for at blant annet skoler og aldershjem skal fungere. Tjenesteområdet tilbyr idrettsanlegg, friluftsområder og parker til egenorganisert og organisert aktivitet for innbyggerne.

Ved å utarbeide faglig gode kommunale planer legges grunnlag for at innbyggernes levekår ikke forringes gjennom tiltak fra utbyggere eller fra kommunen selv. Oppfølging og gjennomføring av vedtatte planer skal ivareta gode livsvilkår. Byutvikling og teknisk sine bidrag til dette arbeidet kommer gjennom flyten av aktiviteter i virksomheten.

I arbeidet med å utarbeide kommuneplan bygges et omfattende kunnskapsgrunnlag. Dagens situasjon beskrives og fremtidige scenarier, og demografi, framskrives. Det er gjennom dette analysearbeidet det etableres prognoser for fremtidig befolkningssammensetning. Prognosene danner grunnlag for tjenesteområdets bidrag til utvikling i ønsket retning.

Bidrag som kommuneplanen og IKDP Sentrum er redskaper som skal sikre nærmiljøkvaliteter og attraktive, varierte bomiljø. Handlingsplaner som byromstrategien går eksempelvis ut på bedre tilrettelegging av gang- og sykkelforbindelser for befolkningen.

Universell utforming og variert boligmasse i planer og behandling av byggesaker skal bidra til at flere skal kunne finne seg til rette i Sandnes.

Tjenester innen vann, avløp og renovasjon skal levere like godt i hele kommunen og legge til rette for tilgjengelighet uavhengig av funksjonsevne.

Strategi 1.2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

I Sandnes kommune ønsker vi å ta vare på mangfoldet og bygge opp om det frivillige engasjementet. Byutvikling og teknisk skal tilrettelegge tilgang til anlegg slik at foreningslivet kan skape gode aktivitetstilbud i bydelene. Det ytes jevnlig store bidrag til arrangementer til glede for både befolkningen og besøkende.

Strategi 1.3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

De som henvender seg til kommunen, eller som blir kontaktet av kommunen, skal få tydelige svar og ikke bli en “kasteball” mellom ulike virksomheter. Endringen starter på virksomhetsledernivå og skal prege hele organisasjonen.

Det høye aktivitetsnivået på anleggssiden skal gi bedre tilbud til byens innbyggere. Informasjon om tiltakene skal komme i forkant slik at alle kan vite hva som skal skje og hva en kan se frem til. Det arbeides kontinuerlig med å finne bedre måter for kommunikasjon og veiledning, og tilpasse aktiviteten best mulig.

Formidling er en kjerneoppgave i kommunen, og alle prosesser og beslutninger i samfunnet avleder et informasjonsbehov. Kommunen er pålagt ved lov å aktivt informere om virksomheten, og demokratihensyn tilsier at det er viktig å informere og involvere innbyggere og næringsliv med god og relevant informasjon for å legge til rette for dialog, samhandling og demokratiske prosesser. Dette gir i neste omgang et godt beslutningsgrunnlag i saksbehandling og politiske beslutninger.

Byutvikling og teknisk skal øke involveringen av innbyggerne. Nye metoder, som for eksempel det nyutviklede Byromspillet, skal bidra til å kartlegge innbyggernes ønsker og interesser i et område, og slik bidra til økt kunnskapsgrunnlag i samfunnsplanleggingen.

Kunnskapsgrunnlag og analyser skal deles på kommunens nettsider og det letes kontinuerlig etter nye måter å involvere innbyggerne i planprosesser.  

Byutvikling og teknisk skal sikre likebehandling av innbyggere og utbyggere gjennom åpenhet og tilgjengelighet, og deling av informasjon og veiledning.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

By- og stedsutvikling i Sandnes kommune skal prioriteres i Sandnes sentrum, langs bussveien og ved eksisterende og fremtidige togstopp. Det betyr at framtidig boligbygging prioriteres til sentrale byområder og at kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør. I tillegg åpnes det for moderat boligbygging i eller i nær tilknytning til lokalsenter i de øvrige bydelene. Naturgitte kvaliteter, for eksempel tilgang til sjø og grønt, og kulturminnevern skal videreføres som viktige kvaliteter.

Strategi 2.1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Planavdelingen hos byutvikling og teknisk skal gjennom kommunedelplan for sentrum, legge til rette for å skape et attraktivt og levende sentrum som bygger på Sandnes sin identitet som en liten storby ved fjorden. En rekke aktiviteter i byutvikling og teknisk skal bidra til dette delmålet:

 • Kartlegging og analyser er input til mulighetsstudier for fortetting med lokal tilpasning innenfor prioritert byutviklingsakse.
 • Deltakelse i bymiljøpakke gir anledning til å søke midler til å styrke gang-, sykkel- og kollektivforbindelser i Sandnes.
 • Det skal gjøres grunnlagsarbeid i forbindelse med ny byvekstavtale, kommuneplan og nasjonal transportplan (NTP) for stasjonsutvikling og videreutvikling av dobbeltspor.
 • Det skal utarbeides formingsveiledere som skal gi praktiske verktøy i saksbehandlingen for å nå mål gitt i gjeldende kommunedelplan og kommunedelplan for sentrum. 

Byantikvarens prosjekt Sandnesløftet har som mål å ta i bruk kulturminnene for å styrke sentrums attraktivitet og konkurransekraft. Gjennom Sandnesløftet samles informasjon om alle utbyggingsprosjekt, både private og offentlige, som er med å styrke kommunens samlede identitet og historie. Kommunikasjon av resultater skal styrke Sandnesløftets slagkraft, og skape begeistring og stolthet som igjen forventes å bidra til bred involvering i befolkningen. Kunnskap frembrakt gjøres lett tilgjengelig for alle aktører i byutviklingen og samordnes med digitalt kulturminneregister.

Attraktive uterom og aktivitetsanlegg innbyr til opplevelse, fysisk aktivitet og ettertanke. Slik kan Sandnes bli en storby med et eget preg. Arbeidet med opparbeidelse av de sentrale byrommene Ruten og Rådhusplassen er i sluttfasen, og vil være viktige bidrag til dette.

Strategi 2.2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Sandnes kommune har, og ønsker, variasjon i typer bydeler i kommunen. Sandnes skal ha et attraktivt sentrum med gode boforhold og aktivitetstilbud, men har en uttrykt ambisjon om å ha bydeler rundt sentrum med tilgang på gode boligområder og infrastruktur, bydelsfunksjoner for fritid og idrett og møteplasser.

Sandnes kommune legger til grunn en strategi for lokalsenterutvikling i alle bydelene. Utviklingsstrategien skal sikre lokalsentre med lokalt særpreg, kulturmiljø, grønne kvaliteter og sosiale møtesteder for bydelens befolkning. Lokalsentra skal betjene bydelen med nærservice og dagligvarehandel, offentlige og private tjenestetilbud i bydelen skal fortrinnsvis lokaliseres innenfor lokalsenteret. Det skal jobbes for at lokalsentra skal ha et effektivt kollektivtransporttilbud til Sandnes sentrum.

Byutvikling og teknisk vil gjennomføre overordnede planarbeider med generelle krav til nærmiljø og bokvalitet. Dialog med regionale myndigheter og andre transportaktører skal sikre tilbud av bedre transporttilbud i alle deler av kommunen, også de utenfor bussveiens influensområde. Kartleggingsarbeid som oversiktsdokument folkehelse og levekårsundersøkelse utarbeides og legges til grunn for planlegging.

I alle reguleringsplaner skal det være gode områdekvaliteter, høy bokvalitet og en variasjon av boliger.

Byggesaksbehandling vil bidra til å sikre at formålsparagrafen i plan- og bygningsloven oppfylles gjennom at den enkelte byggesak fremmer bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Alle bydeler skal sikres tilstrekkelig vedlikehold av sosial infrastruktur som lekeplasser og aktivitets- og grøntområder. Veinettet skal være i en tilstand som sikrer tryggest mulig transport, og sykkel- og gangnettet prioriteres med hensyn til vedlikehold. 

Strategi 2.3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle landbruk og naturgitte kvaliteter

Sandnes kommune har tilgang på varierte naturgitte kvaliteter med både fjord og fjell. Å sikre bevaring og tilrettelegging for aktiv bruk av naturområder er en omfattende og viktig oppgave for byutvikling og teknisk. Sandnesmarka skal bevares og styrkes som en viktig ressurs i Sandnes kommune. Sandnesmarka ble tegnet inn i kommuneplan for Sandnes 2007 for å definere områder som er spesielt viktige for landbruk og friluftsliv.

Byutvikling og teknisk skal bidra med tiltak i ny klima- og miljøplan for Sandnes. Tjenesteområdet utfører også kartleggingsarbeid og foreslår plangrep i forbindelse med overordnede planarbeider, som kommuneplan og IKDP Forus. 

Via reguleringsplaner skal viktige stedegne naturkvaliteter sikres, samt legge til rette for en bærekraftig bruk av områdene.

Byutvikling og teknisk tilrettelegge for at folk kan ferdes trygt i sentrale friluftsområder, uten at dette går på bekostning av de naturgitte kvalitetene i områdene. Videre gjennomføres naturtiltak som fremmer det stedegne natur- og dyreliv.

Strategi 2.4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

Tilrettelegging for sunn mobilitet er et nasjonalt satsingsområde. Føringene fra statlig hold tilsier at veksten i persontransport skal skje i form av kollektivtransport, sykkel og gange. Flere planer og strategier er utarbeidet for å sikre arbeidet for tilretteleggelse av sunn mobilitet i Sandnes. 

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsplanens byromstrategi, og gjennom innmelding av aktuelle prosjekter og grep til blant annet bymiljøpakken, nasjonal transportplan (NTP) og byvekstavtale.

I reguleringsplaner skal myke trafikanter prioriteres gjennom å sikre trygge, tilgjengelige og attraktive mobilitetsløsninger.

Det skal kommuniseres at det er attraktivt å gå og sykle i hverdagen ved å synliggjøre folkehelseaspektene.

Strategi 2.5: Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk

Sandnes er i dag Rogalands største hyttekommune med over 2 000 registrerte fritidsboliger. I kommuneplanen er det avsatt egne områder for fritidsbebyggelse. Kommuneplanen legger føringer for en bærekraftig forvaltning av fritidsbebyggelse og allmenne friluftsinteresser. Det er særlig nødvendig med klare føringer og streng forvaltning for hytter som er bygd i NLF-områder og bygging i kystsonen.

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom overordnet planarbeid for helhetlig hyttestrategi og nye bestemmelser i ny kommuneplan. Reguleringsplaner for hytteområder skal utarbeides i samsvar med kommuneplan og ivareta stedegne kvaliteter og naturverdier. Byggesaksbehandling skal legge til rette for at utvikling skjer i tråd med krav i plan- og bygningsloven og kommunens egen planer. Gode løsninger for vann og avløp skal tilbys i de områdene der hytteeierne ønsker dette.

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 3.1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Planer og modeller for byutvikling viser hvor og hvordan vekst kan skje i Sandnes, og danner grunnlag for så vel arealplaner som befolkningsprognoser. 

Byutvikling og teknisk skal utarbeidebefolkningsprognoser, boligreserveanalyser og levekårsundersøkelser med jevne mellomrom. Alle kommunens tjenesteområder skal bruke disse i vurdering av behov for sykehjemsplasser, skoler, barnehager og så videre. Overordnede planer for tilrettelegging av offentlige arealer skal ivaretar kommunens behov.

Saksbehandlingen skal preges av effektive planprosesser tuftet på fagkompetanse og god dialog. Utbyggere skal bidra til å realisere infrastrukturtiltak der utbygging utløser behov for økt kapasitet.

Ventede klimaendringer og planlagt vekst i folketall tas inn i hovedplaner for vann, avløp og renovasjon.

En rekke investeringer innen park, idrett og vei skal sikre utvikling av infrastruktur oppå bakken til bruk av innbyggere.

Byutvikling og teknisk utreder behov for, og planlegger robuste og funksjonelle offentlige anlegg i utbyggingsområdene, til glede for nye beboere.

Strategi 3.2: Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar

Byutvikling og teknisk skal bidra til at planer og tiltak følger bærekraftige prinsipper. Konsekvenser av framtidig klimautvikling i Sandnes sentrum er kartlagt. Rapporten viser at deler av sentrumsområdet er utsatt for flom og stormflo. I framtidige planarbeid er det nødvendig å ta høyde for og tilrettelegge i forhold til befolkningsprognoser, klima og miljø, infrastruktur og innbyggernes ønsker og behov. Byutvikling og teknisk bidrar gjennom åpne planprosesser med deling av kunnskapsgrunnlag og fakta om utfordringsbilde og langsiktige planer.

Byutvikling og teknisk bidrar til medvirkningsprosesser og oppfølging av nasjonale og regionale føringer for og forventninger til arealutvikling, arealforvaltning, naturressurser, sårbarhets- og risikoforhold og transportutvikling.

Reguleringsplanprosesser skal sikre løsninger som er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige. Planprosessene skal være etterrettelige og sørge for likebehandling.

Byggesaksbehandling fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Likebehandling i forvaltningen bidrar til at alle innbyggere nyter godt av det samme offentlige tjenestetilbud.

Strategi 3.3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Sandnes kommune sin strategi omfatter målrettet innsats for å oppfylle klimaforliket om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette inkluderer et «føre var- prinsipp» for klimatilpasning og bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, samt arbeide for å sikre god miljøkvalitet i jord, luft og vann. Videre å sikre befolkningen mulighet for helse og trivsel gjennom fysisk aktivitet og opplevelse i natur og nærmiljø. Det omfatter også i egen drift og tjenesteutvikling å bidra til reduserte utslipp av klimagasser og ikke påføre miljøet større skade enn absolutt nødvendig. På plansiden dreier det seg om å føre en areal- og transportpolitikk som bidrar til utslippsreduksjoner og ivaretar miljø og ressurser.

Byutvikling og teknisk skal bidra gjennom handlingsplan for ny miljø- og klimaplan for Sandnes.

Reguleringsplaner søker å fremme en kortreist hverdag, med kort avstand til viktige hverdagsfunksjoner og løsninger der grønn mobilitet prioriteres.

Byutvikling og teknisk arbeider for å legge til rette for reduserte avfallsmengder og redusert forbruk gjennom aktiviteter som hindrer matsvinn, fremme ombruk, gjenbruk og reparasjoner. Det skal tilbys renovasjonsordninger med størst mulig grad av gjenvinning med enkle og gode løsninger for abonnentene. Videre skal det velge løsninger med lavest mulig CO2-avtrykk innenfor våre ansvarsområder og aktiviteter. Virksomheten skal tilstrebe miljøvennlig drift med redusert bruk av kjemisk plantevern og mer bruk av elektrisk verktøy, biler og maskiner.

Kommunen skal tilby gode muligheter for sykkel og gange i hverdagen.

Kommunen skal også være “vaktbikkje” på vegne av natur og dyreliv som er essensielt for det lokale økosystemet som vi alle er en del av.

Strategi 3.4: Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og idrettsliv

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av infrastruktur og sin driftsorganisasjon bistå kultur- og idrettslivet slik at arrangementer kan gjennomføres og videreutvikles i hensiktsmessige lokaler og arenaer.

Kartlegging og mulighetsstudier for idrettsanlegg, svømmehall og ishall skal gjennomføres for å sikre arealer til dette i kommuneplanens arealdel.

Foreningslivet sikres gode vilkår på trygge anlegg hvor de kan ha sine aktiviteter og arrangementer.

Strategi 3.5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og arbeidsplasser

Byutvikling og teknisk skal gjennom utvikling av kommunal infrastruktur bidra med nødvendige forutsetninger for at Sandnes kommune framstår som en foretrukken næringsadresse slik at framtidens næringer og arbeidsplasser etableres i vår kommune.

Utvikle ny næringsutviklingsstrategi i kommuneplanens samfunnsdel og tilby nye næringsområder. Blant annet er IKDP Forus en strategi for å videreutvikle og styrke næringsområdet Forus.

Gjennom områdeplaner og kommunedelplan sentrum legges det til rette for å sikre gode næringsarealer for fremtidig utvikling.

Stimulere til utbygging og vekst ved å etablere anleggsbidragsavtaler eller avtaler om justeringsrett,

Ved deltakelse i planprosesser, formidle tydelig nye behov og konsekvenser for eksisterende teknisk infrastruktur.

 

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 28.10.2020 13:37