Oppvekst skole

Sandnesskolen har som mål at alle elever skal oppleve framgang og mestring og kjenne til målene i fagene. Elevene skal ha et godt læringsmiljø, fritt for mobbing, hvor de trives og opplever god arbeidsro. Barn og unge skal oppleve å bli lyttet til, tatt på alvor og at de kan påvirke og være medskapere i eget liv. Det er utarbeidet en felles kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes Kommune. Planen skal sikre at barn og unge blir møtt med gode felles verdier og holdninger gjennom hele barnehage- og skoleløpet.
Organisering av tjenesteområdet:

Oppvekst skole består fra høsten 2020 av 19 barneskoler, 8 ungdomsskoler, 3 kombinert barne- og ungdomsskoler, Altona skole- og ressurssenter, senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Sandnes læringssenter (SLS).  Skeiane ungdomsskole har i tillegg til 8.-10. trinn, ansvar for 7. trinnet fra Sandved skole og Malmheim skole. 

Sandnes 2025

Sandnes kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Innsparinger ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger i kommende økonomiplanperiode. De nye innsparingene utgjør om lag kr 20,6 millioner for oppvekst skole fra 2021.  

Oppvekst skole har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med ulike innsparingstiltak i forbindelse med omstillingsprosjektet Sandnes 2025. Skolene er forpliktet til å oppfylle lovkrav om lærernorm og rett til spesialundervisning. Ut over det velger skolene selv hvordan de gjennomfører innsparingen som oppvekst skole har fordelt på virksomhetene.  

Innsparingskravet gir en reduksjon i budsjettrammen til alle skolene og det er estimert at innsparingen vil føre til om lag 29 færre ansatte i Sandnesskolen. Skolene er organisert forskjellig og har dermed ulikt handlingsrom. Rektorer er blant annet bedt om å se på sin ledelsesressurs, bibliotekressurs, merkantil ressurs, funksjonsstillinger og andre ansattegrupper. Skolene må prioritere de lovpålagte tjenestene og vil derfor se om det er ansatte på skolene som ikke er knyttet til lærernormen eller enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring. 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategien "Alle elevene er våre" legges til grunn for holdninger og utvikling i Sandnesskolen Ved skolestart i 2020 tok grunnskolene i bruk den nye læreplanen. Læreplanen inneholder en ny overordnet del med verdier og prinsipper for opplæringen, som forplikter til et inkluderende og mangfoldig samfunn.  

Gjennom skolenes elevråd, samarbeidsutvalg og kommunalt foreldreutvalg, skal barn og foreldre involveres i utviklingen av den gode skolen.  

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

I Sandnesskolen arbeides det målrettet på flere områder for å oppfylle ovennevnte strategi.

 Sandnesskolen

 • Tidlig innsats, der målsettingen er at flest mulig elever gis hjelp og støtte innenfor rammene av ordinære opplæringsløp, er et sentralt prinsipp i SandnesskolenI dag er det 7 prosent av skoleelevene som får spesialpedagogiske tiltak, og trenden er økende. Sandnesskolen har økt tilbudet om spesialundervisning som følge av økt antall elever i forsterkede avdelinger (Trones, Lundehaugen og Altona), og flere elever på nærskolene med behov for tett oppfølging og spesialundervisning i skoledagen. 
 • Som et ledd i prosjektet Sandnes 2025 iverksetter vi prosjektet kompetanseløft spesialpedagogikk og inkludering i barnehage og skole.  Målet i prosjektet er lavere andel barn og elever med spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, styrke den allmennpedagogiske kompetansen til alle ansatte i barnehage og skole, styrke PPT sin kompetanse og tilstedeværelse i skolene og styrke samarbeidet der tverrfaglige tjenester er involvert rundt eleven. Denne satsingen skal ha stor oppmerksomhet på hele oppvekstområdet i planperioden. Oppfylling av lærernormen, med maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4.trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.-10.trinn er sentralt for å lykkes med denne satsingen.  
 • Gode ressurssentre og forsterkede avdelinger, som senter for flerspråklige barn og unge og Altona skole og ressurssenter har særskilt kompetanse og bistår skolene i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle. I tillegg opprettes det egne ressursgrupper på hver skole som sikrer god samhandling rundt elever med behov for særlig tilrettelegging.  
 • Skolene og skolenes ressursgrupper jobber tett sammen med PPT og andre instanser, for å sikre god kompetansebygging på området og avdekke utfordringene tidlig.   

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Gjennom Plan mot barnefattigdom jobber kommunen for å redusere og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Sandnes Kommune. Et viktig tiltak i denne planen er å øke deltakelsen i SFO for barn i lavinntektsfamilier. 
 • Fra høsten 2020 ble det en endring i Opplæringsloven kapittel 1 B Skolefritidsordninga.  Kommunen skal gi reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn, etter søknad. Utgiftene per elev skal utgjøre maksimalt seks prosent av inntekten til husholdningenSandnes har en kommunal ordning for reduksjon i foreldrebetaling, men tilpasser nå dette til gjeldende endringer i opplæringsloven.

En skole uten mobbing

I Sandnes kommune er det et mål at alle elever skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing, krenkelser og diskriminering. Lovbestemmelsene i Opplæringsloven § 9 A omhandler elevenes rettigheter og skolenes plikter for å gi alle elever en opplevelse av et godt psykososialt skolemiljø. Det er innført aktivitetsplikt for skolene til å følge med, undersøke, gripe inn og iverksette tiltak når elever opplever krenkelser. 

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Skolene samarbeider i dag med skolekorpsene, idrettslag og andre organisasjoner som er knyttet opp mot skolen. Sandnesskolen ønsker å videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i kommunen.   

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Alle enheter i Sandnesskolen har etablert lovpålagte brukerorgan som:

 • Samarbeidsutvalg (SU)
 • Skolemiljøutvalg (SMU)
 • Elevråd 
 • Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Brukerorganene skal være aktivt involvert i skolens arbeid. 

Samtlige grunnskoler gjennomfører elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, som er statlig initierte brukerundersøkelser. Gjennom brukerundersøkelsene får elever og foreldre i skolen si sin mening om læring og trivsel. Analyser av undersøkelsene er vesentlige bidrag til skolens kunnskapsgrunnlag. Kunnskapen benyttes til å utvikle skolen videre.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Det skal være attraktivt å ha barn i Sandnesskolen. Strategien “Alle elevene er våre” legges til grunn for utviklingsarbeidet i grunnskolene i Sandnes kommune. Gjennom lederopplæring og skolebasert kompetanseutvikling, vil Sandnesskolen bedre den tilpassede opplæringen for hver enkelt elev. 

Hele oppvekstområdet har fått en felles kvalitetsplan “Kvalitetsplan for helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune”. Denne er gjeldende fra 2020-2024.  

Skoleanleggene i Sandnesskolen skal være utformet slik at elevenes trivsel, helse og opplæring ivaretas og utruster elevene for framtiden. Skoleanleggene skal ha flerbruksfunksjoner som gjør skoleområdet til en attraktiv møteplass for nærmiljøet. 

Det skal også være attraktivt å jobbe i Sandnesskolen. Kommunen skal være en aktiv deltaker i utforming av morgendagens skole, gjennom samarbeid med fagmiljø, næringsliv og offentlige institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. 

Tjenesteområdet har fokus på utvikling av profesjon, pedagogisk bruk av læringsteknologi og et godt skolemiljø. 

Strategi 1: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstsvilkår i alle bydeler

Det skal være gode skoler i alle bydelene i Sandnes kommune. Skolebehovsplanen gir en årlig oversikt over hvor det er kapasitet i bydeler og hvor en må øke skolekapasiteten. Skolebehovsplanen danner grunnlag for investeringer i skolebygg, gir en årlig oversikt over hvor det er kapasitet i bydeler og hvor en må øke skolekapasiteten. Skolebehovsplanen danner grunnlag for investeringer i skolebygg. 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Formålsparagrafen i opplæringsloven gir skolen ansvar for at opplæringen skal åpne dører mot verden og framtiden, og gi elevene historisk og kulturell innsikt samt forankring. I den overordnede delen av det nye læreplanverket er det fokus på identitet, kritisk tenking, etisk bevissthet, utforskertrang, miljøbevissthet, demokrati og medvirkning. 

Sandnesskolen er en aktiv bidragsyter i storbyssamarbeidet innen skolesektoren, gjennom ASSS-samlinger og nettverk på direktørnivå. Vi samarbeider også aktivt med universitet og høyskoler om kompetanseutvikling og forskningsprosjekt. Sandnesskolen har et særlig tett samarbeid med universitetet i Stavanger. 

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

I Sandnesskolen skal alle elevene oppleve framgang og mestring. Elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Nye læreplaner fra 2020

Skolene er i gang med de nye læreplanene som kom i 2020. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med: 

 • demokrati og medborgerskap  

 • bærekraftig utvikling  

 • folkehelse  

 • livsmestring  

Verdigrunnlaget i de nye læreplanene samsvarer godt med innholdet i ny kommuneplan 2019-2035 for Sandnes kommune. 

Digital satsing

Sandnesskolen har en skoleutviklingsstrategi som innbefatter en digital satsing. Et grunnleggende element i denne er at alle elever og ansatte tildeles egne digitale enheter. Når alle elevene har sin egen digitale enhet gis det like muligheter for alle.  

Skolekapasitet

Gjennom den årlige revideringen av skolebehovsplanen følger tjenesteområdet oppvekst skole nøye med elevtallsutviklingen og skolebehovet i de ulike bydelene. Det er viktig å se på kommunens totale skolekapasitet og fordele elevene slik at kapasiteten blir best mulig utnyttet. 

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Sandnesskolen skal ivareta skoleelevers behov i tråd med gjeldende lovverk. I Sandnesskolen tenker vi langsiktig og lærer av erfarings- og kunnskapsutvikling. 

Godt arbeids- og utviklingsmiljø for ansatte er viktig. Alle skolene har egne arbeidsmiljøgrupper som rapporterer til kommunalt arbeidsmiljøutvalg.  

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Utdanningssystemet er samfunnets viktigste bidrag til utvikling av barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for å mestre eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn. Sandnesskolen skal legge premisser for å utdanne dem som etter hvert skal skape framtidens næringer og nye arbeidsplasser.  

Publisert: 12.10.2017 10:01
Sist endret: 23.10.2020 13:20