Kultur og næring

Sandnes kommune skal være en attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom satsning på naturkvaliteter, kulturliv og gardsturisme. Kultur og næring skal utnytte potensialet i og mellom virksomhetene gjennom enhetlig kommunikasjon, intern og ekstern samhandling og utstrakt innbyggerkontakt. Sandnes kommune skal ha et tilgjengelig, variert og inkluderende kulturtilbud bygget på storbykvaliteter, friluftsliv og landbruk

 

Organisering av tjenesteområdet

Virksomhetene som inngår i kultur og næring er:

 • Kultur
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Næring
 • Landbruk
 • Sandnes kunst- og kulturhus

Sandnes 2025

Innsparingene for 2020 utgjør kr 2,8 millioner. De nye innsparingene utgjør om lag 2,9 millioner for kultur og næring fra 2021. Samlet skal tjenesteområde omstille for kr 6,3 millioner fra 2021. I kultur og næring har arbeidet med omstillingsprosjektet Sandnes 2025 pågått siden februar 2020. En styringsgruppe bestående av ledergruppen i kultur og næring, representanter fra budsjett og analyse, HVO og HTV har hatt regelmessige møter for å diskutere ulike omstillingstiltak. I tillegg har det blitt gjennomført prosesser innen virksomhetsområdene. Inn mot arbeidet med handlings- og økonomiplan for perioden 2021-2024 har det blitt jobbet med følgende konkrete tiltak:

 • Øke inntektene på Sandnes kulturskole
 • Øke inntektene på kulturhuset
 • Holde årsverk vakante innen de ulike områder innen kultur og næring
 • Redusere kostnader knyttet til regionalt samarbeid innen næringsområdet

Samlet er det fremmet forslag om omstillingstiltak på kr 4,475 millioner for kultur og næring i 2021.

Mål 1 Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

I enhetens visjon «Mangfoldig kulturliv og bærekraftig næring» ligger det blant annet at en skal jobbe for et rikt og inkluderende samfunn som tar vare på og framhever mangfoldet i kommunen.

Samfunnsdelen i kommuneplanen for Sandnes 2019-2025 er styrende for virksomhetenes innsatsområder og fokus i kommende kommuneplanperiode.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige levekår for alle

Kulturloven gir kommunen ansvar for å sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet.

Kulturavdelingen skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur, uavhengig av alder, bosted, livssyn og økonomi.  Kulturavdelingens skal legge til rette for at utforming av kulturpolitikk i størst mulig grad skal baseres på kunnskap om lokalsamfunnet, kulturlivets og frivillig sektors karakteristika og utfordringer, og om hvordan ulike kulturpolitiske ordninger virker. Fagplaner som kulturarenaplanen, arrangementsstrategi, ungdomsstrategi, retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom og tilskuddsordninger for det frivillige kulturlivet er førende for dette arbeidet.

Sandnes bibliotek er kommunens kunnskaps- og kulturaktør, og en viktig, nøytral møteplass for byens innbyggere. Biblioteket er en arena for livslang læring, hvor innbyggerne kan oppsøke kvalitetssikret informasjon og opplysning. Gjennom debatter og andre arrangementer er biblioteket med på å sette agendaen for den lokale samfunnsdebatten og bidrar til å fremme ytringsfriheten.

Satsningsområder for biblioteket i kommende handlings- og økonomiplan er:

 • Styrke faglitteraturen og fagarrangementene
 • Tilby publikum et mangfold av kulturopplevelser
 • Å være en åpen, nøytral, inkluderende og attraktiv møteplass
 • Legge det gode grunnlaget for leselyst og nysgjerrighet
 • Ta del i samfunnsdebatten og fremme ytringsfriheten

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Undervisningen i Sandnes kulturskole organiseres innenfor tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypnings- og talentprogrammet (FoTa).

Denne tredelingen er forankret i strategiplan Sandnes kulturskole og vedtatt rammeplan for kulturskolen. Der er også kulturskolen som lokalt ressurssenter beskrevet.

Sandnes kunst- og kulturhus skal skape kulturopplevelser av høy kvalitet og være en møteplass for befolkningen i Sandnes og omegn. De to kulturhusene Sandnes kulturhus og Kinokino skal utfylle hverandre, og gi et variert tilbud innenfor alle relevante kunstuttrykk.

Arrangementene skal ivareta det nyskapende kunstuttrykk så vel som det brede kulturfeltet, og både profesjonelle og frivillige aktører skal finne seg til rette på kulturhusets scener.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Kommunen ønsker å videreføre arbeidet med samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunnet har.

Tilskudd til kultur- og fritidsorganisasjoner er en viktig forutsetning for et mangfoldig kulturliv. Gjeldende retningslinjer for tilskudd til kulturformål har som formål å stimulere og videreutvikle kulturlivet i kommunen.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggerne

God dialog med innbyggerne har stort fokus i kulturavdelingen og kommer til uttrykk på flere måter:

 • Oppfølging av prosjektet “Hva er planen?” for å fremme medborgerskap og tilhørighet for kommunens innbyggere. Prosjektet innebærer en ny organisering og samordning av de ulike medvirkningsarenaer for barn og unge (BUBS, SUB, Barnas By og plansaker)
 • Oppfølging av Sandnes Unge kommunestyre
 • Sandnes Innvandrerråd skal være en høringsinstans for å ivareta innvandrerne sine interesser i kommunale saker
 • Dialog med kommunale og eksterne kulturaktører er viktig for videreutvikling og samhandling for å stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet

Mål 2 Sandnes kommune skal være en attraktiv kommune

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Innen kultur og næring arbeides det for at stedskvaliteter og kulturhistoriske verdier skal bevares og at Sandnes sentrum skal videreutvikles som arena for opplevelser, opphold og rekreasjon. Arrangementsstrategien og arrangementshåndboken for Sandnes kommune skal sikre et godt samarbeide mellom kommunen, arrangører og det frivillige foreningslivet. Målet er å legge grunnlag for en god bredde og et mangfoldig kulturtilbud i byen.

Attraktiv for nye næringer

Sandnes kommune skal fortsette arbeidet for å være attraktiv for nye etableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. For å få fram gode løsninger er det viktig med gode rammebetingelser og tilrettelegging av areal.

Reiseliv

Sandnes kommune sin Reiselivsstrategi 2019-2030, har som hovedmål å se muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser.

Kulturnæring

Sandnes kommune bidrar til å styrke det lokale kulturlivet gjennom samarbeid med de lokale kulturaktørene i prosjekter og arrangementer, samarbeid, støtteordninger og dialog.

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstvillkår i alle bydeler

Kultur og næring skal bidra til at flest mulig får oppleve og utøve kunst og kultur uavhengig av alder, bosted og økonomi. Møteplasser i nærmiljøet og nettverksarbeid er sentralt i dette arbeidet og er viktige innsatsområder for å utjevne levekårsforskjeller i befolkningen.

Kulturareaplanen foreslår tiltak som skal sikre at det legges til rette for at eksisterende og planlagte offentlige bygg skal kunne benyttes som møtesteder og kulturarenaer etter arbeidstid. Det skal utarbeides egne standarder og plankrav som sikrer at disse lokalene er egnet for kulturformål, og at de er tilgjengelige for det frivillige kulturlivet.

I perioden skal det arbeides videre med å skaffe bedre kunnskap om barrierer for barn og unges deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter.

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter

Aktivt landbruk

Sandnes kommune er en stor landbrukskommune, med lange landbrukstradisjoner som har påvirket kulturlandskapet i kommunen og til dels landskapsformene/ - trekk.

Et aktivt landbruk vil på mange måter påvirke innbyggernes hverdag positivt. Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom grunneiere og andre aktører for å få til et bredt og godt friluftstilbud som også vil kunne være del av en sammenhengende grøntkorridor.

Skal Sandnes opprettholde nåværende matproduksjon må alt tilgjengelig jordbruksareal kunne tas i bruk. Landbruket i Sandnes skal styrkes gjennom et aktivt jordvern og satsning på bynært landbruk. Som del av matfylket Rogaland skal Sandnes kommune følge opp den nasjonale og regionale jordvernstrategien.

Urbant hage- og landbruk

I takt med økende etterspørsel etter lokal mat, og etter å vite mer om innhold og opphav til maten, har hage- og landbruket fått mer innpass i byen.

Jo tettere det bygges i Sandnes, jo viktigere blir det å sikre nære friområder og møtesteder i alle bydelene. Foruten tradisjonelle fritidstilbud, møtesteder og parker kan satsningen omfatte urbant hagebruk. Eksempler på dette kan være:

 • Kolonihage
 • Andelslandbruk der forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, og deler risikoen for variasjoner mellom år i avlingene med bonden
 • Takhager
 • Grønne områder gjøres tilgjengelig for allmenheten
 • Opplevelse og friluftsliv, folkehelse og gårdsturisme vil være sentralt

Havbruksnæringen er prioritert satsing for Sandnes kommune. I planperioden skal det arbeides videre for å styrke denne næringen gjennom hele verdikjeden.

Mål 3 Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Kultur skal jobbe for kunnskapsbasert utvikling ved å

 • Følge opp resultater fra Telemarksforsknings Kulturindeks
 • Følge opp resultater fra interkommunal kulturbruksundersøkelse
 • Følge opp resultater fra Ungdomsundersøkelsen
 • Iverksette brukerundersøkelser for egne tilbud

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Miljøtiltak i landbruksnæringen

Landbruksnæringen gjør nødvendige tiltak for å redusere klimautslipp, tiltak som samtidig bygger opp under målsettingen om økt matproduksjon. Arbeidet med prioriteringen fra handlings- og økonomiplan 2020-2023 fortsetter.

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og nye arbeidsplasser

Sandnes kommune har rolle som tilrettelegger for etablering og vekst i eksisterende bedrifter.

Rollen som offentlig aktør for næringsutvikling er å bidra til:

 • Utvikling av eksisterende næring
 • Bedriftsetablering
 • Innovasjon og nyskaping
 • Tilrettelegging for små og store bedrifter
 • Samhandling mellom det offentlige og private aktører
 • Tilgang på virkemiddelapparat
 • Vilje til investering og verdiskapning
 • Faktorer som oppvekst, gode bomiljøer, kultur og idrett er også med og bidrar

Sandnes kommune satser på en bærekraftig og opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv. Dette skal gjenspeiles i produktutvikling og profil for egen næringsutvikling.

Arealtilgang for etablering og vekst

Kommunen har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at det er tilstrekkelig areal for næringsetablering.  Tilgjengelig areal må også være beredt til å bidra til etablering av fremtidens næringer.

Det regionale næringsutviklingssamarbeidet gjennom Greater Stavanger ble oppsagt desember 2019, og opphører 2021.  Det er utarbeidet forslag om videre regionalt samarbeid om næringsutvikling.  Det legges til grunn en modell med prosjektsamarbeid, og arbeidet formaliseres gjennom en privatrettslig samarbeidsavtale med kommunene Sola, Stavanger og Sandnes. De øvrige kommuner som eksempelvis Jærråds kommuner inviteres med i aktuelle prosjekter. Det skal være en sekretariatsfunksjon som rullerer mellom de tre kommuner, Stavanger vil ha sekretariatsfunksjonen i 2021 og Sandnes i 2022. 

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 28.10.2020 13:36