Sandnes tomteselskap KF

Om foretaket

Sandnes tomteselskap KF har 8 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er lokalisert i leide lokaler i Havnegata 15.  

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer klare for salg og utbygging. Produksjonen omfatter utvikling av arealer til bolig-, næring og offentlig formål, samt tomter til boligsosiale formål. Kommunestyret vedtok den 16.12.2019 revidert eierstrategi overfor foretaket. Av den og reviderte vedtekter følger at fremskaffelse av arealer til reiseliv/turisme og havbruksrettet næring også inngår i formålet. Dette i samsvar med målene i Prinsippdokumentet for nye Sandnes. Kommunestyret har fastholdt at foretaket skal utøve kommunens grunneierrolle i utbyggingsområder, sentrumsutviklingen og byomformingsområder. Grunneierrollen strekker seg frem til ferdig byggeklart areal, klart for salg. Bygging inngår ikke i formålet. De reviderte dokumentene tydeliggjør for øvrig hvordan kommunestyret kan tillegge foretakets definerte konsernprosjekter og utviklingsoppgaver jf. prioriteringer i handlings- og økonomiplan.   

Det er et ansvarlig lån i foretaket til kommunekassen på kr 95,3 millioner (saldo per 31.12.2019) som nedbetales over 30 år. Foretaket betaler et årlig avdrag på kr 4,3 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng (se avsnitt om andre inntekter). Av styrets forslag til budsjett 2021-2024 framgår det at foretaket har tilfredsstillende likviditet. Samtidig fremgår det at endringene ved å dreie mer av innsatsen inn i byomformingsområder kan utfordre denne likviditetsmessige situasjonen på sikt. Byomforming betyr ofte at prosjektene er «fremtunge» ved at erverv må løses på andre måter enn ved mer ordinær feltutbygging. Dersom dette fører til økt behov for likviditet for foretaket videreføres muligheten til å søke bykassen om lån til definerte tiltak. 

Mål i planperioden

Økt tilførsel av rimeligere boliger er et prioritert boligsosialt virkemiddel for at flere skal kunne kjøpe sin egen bolig. Foretaket bruker prosjektkonkurranser som virkemiddel for å fremskaffe rimeligere boliger til førstegangsetablerere. På denne måten får boligbyggeselskapene i regionen tilbud om å konkurrere om kjøp av byggeklare tomter. Den boligutbygger som etter en samlet vurdering kan tilby å bygge de billigste boligene kombinert med beste løsning og kvalitet for boligkjøper, får kjøpe tomtene. Boligene tildeles og selges av boligutbygger direkte til boligkjøper i henhold til foretakets tildelingsregler. 

Sandnes kommune får førsteprioritet til kjøp av boliger før de legges ut i markedet, og dette bidrar til at kommunen får dekket sitt behov for boliger til vanskeligstilte. Egnede arealer til oppføring av småhus har høy prioritet i utvikling av områder som foretaket er involvert i. 

Kommuneplanen legger til rette for utvikling av flere lokale sentre i kommunen og foretaket skal spille en sentral rolle i realiseringen av disse senterområdene.  

Prinsippdokumentet for nye Sandnes kommune slår fast at foretaket skal fortsette å utføre oppgaver som i dag. Den nye kommunen har samtidig pekt ut reiseliv, opplevelse og turisme samt havbruksnæring (blå sektor) som nye satsingsområder. Ny kommune har muligheter for utvikling av landbaserte sjørettede næringsarealer og annen kraftkrevende industri. Foretaket vurderer nye utviklingsområder og arbeidet vil ha prioritet fremover. 

Styret har over tid arbeidet systematisk med å utvikle en modell for økonomisk mål- og risikostyring. Disse er vedtatt videreført av kommunestyret i revidert eierstrategi. Styret har i tillegg arbeidet med å styrke konsernstyringen i foretaket og det er implementert tilsvarende modell rapporteringen fra datterselskapene i foretaket. Hensikten er å forbedre styringsdata, nøkkeltallsrapportering og risikostyring knyttet til datterselskaper og i foretaket som konsolidert konsernStyrets budsjettforslag for 2021 viser måloppnåelse på lønnsomhet og finansieringsevne som er lavere enn måltallene. Soliditet er vesentlig bedre enn måltallet. 

Eierstrategikrav Nøkkeltall Målsetning Beregnet måloppnåelse 2021
Foretaket
skal være kostnadsbevisst og leveringsdyktig aktør
 Lønnsomhet: resultat i % av salgsinntekter (skal vises med estimat for 4 år)   Årlig resultat på minimum 10 % etter finanstransaksjoner  54 %
Foretaket skal være selvfinansierende  Likviditet og finansieringsevne: bankinnskudd og 30 % av innbetalinger, fratrukket forventede utbetalinger neste 2 år. (skal vises med estimat også for 2 år fram).   Til enhver tid ha kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30 % av forventede innbetalinger. Måltallet for perioden er kr 100 millioner.   kr 203  millioner 
Styret skal til enhver tid føre tilsyn med at foretaket har en egenkapital som er forsvarlig ut fra den risiko som virksomheten er eksponert for  Soliditet: egenkapitalandel (skal vises med estimat også for 4 år fram).   Egenkapitalandel på minimum 45 %  67 %

Overordnede planer styrer framtidig utvikling inn mot definert byutviklingsakse som innebærer transformasjonbyomforming og en utvikling av mer kombinerte formål. Hovedutfordringen for foretaket er at gjennomføringen av slike områder både som grunneier, forslagsstiller av reguleringsplan og tomteteknisk opparbeidelse er både tids- og kapitalkrevende og er forbundet med annen type risiko enn det som har vært. Tradisjonell feltutvikling vil de nærmeste årene skje i de områdene som allerede er under utvikling/i produksjon. Administrasjonen har satt i gang arbeid med endring og dette vil danne grunnlaget for etterfølgende strategi- og utviklingsarbeid i styret. 

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2021-2024

Styret sitt forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2021-2024. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under. 

Nøkkeltall fra foretakets budsjett – styrets forslag: 

  2021 2022 2023 2024
Driftsinntekter/dekningsbidrag -126000 -91000 -95000 -191000
Driftsutgifter 122000 96000 102000 191000
Brutto driftsresultat -4000 5000 7000 0
Finansposter -2000 -3000 -4000 -3000
Netto driftsresultat -6000 -2000 -3000 -3000
Disponeringer¹        

Årsresultat

-6000 2000 3000 3000

Dekkes av opptjent egenkapital

  -2000 -3000  

1)       Kostnader overført prosjekter

Budsjettet er forsiktig vurdert i et urolig marked, og hovedfokuset er på 2021. Budsjett 2022-2024 er vurdert nøkternt og det er usikkerhet knyttet til både antall enheter og tidspunkt for salg. I samsvar med kommunestyrets vedtak om innsparinger i konsernet, har foretaket også redusert administrative utgifter til bl.a. studietur, konsulenttjenester og et årsverk holdes vakant. Lønnsutgiftene justeres for lønnsøkning tilsvarende retningslinjer i Sandnes kommune. Det er ikke budsjettert med nyansettelser eller vikarbruk framover. Forpliktelsen om tilskudd til Blink med kr 2,5 millioner videreføres ut avtaleperioden. 

Budsjett 2021-2024 er basert på prosjektstatus og markedsvurdering. Boligprosjektene som er lagt inn i budsjett 2021 er basert på områder som er byggeklare. Det vises til vedlegget for mer detaljer om selve prosjektporteføljen. 

Covid-19 pandemien og urolighetene i regional næringsutvikling påvirker foretakets virksomhet. Det har komplisert arbeidet med økonomiplan. Vurderinger av laveste risiko er vektlagt i budsjettforslaget utover 2021.  

I den situasjonen som er, og som svar på utfordringen om å avhjelpe kommunen med tiltak tilrår styret å prioritere totalt kr 31,5 millioner til følgende ekstraordinære tiltak i 2021.  

a)
A-konto innbetaling av refusjonsbidrag til Sandnes indre havn infrastruktur AS knyttet til kvartal B/F/K 2 (boligkvartaler rett nord for Ovalen) med totalt kr 12,5 millioner som foretaket har hele forpliktelsen for, slik at følgende tiltak kan gjennomføres for Havneparken: 


i. Andel av park ved Ovalen, kr 5 millioner 
ii. Ferdigstillelse promenade langs Ovalen kr 2,5 millioner 
iii. Tverrforbindelse mellom Jernbaneveien og Elvegata kr 5 millioner.

Det skal inngås ordinær refusjonsavtale mellom Sandnes indre havn infrastruktur AS og Sandnes tomteselskap KF. Denne løsningen er betinget av godkjenning av styret i SIAS. 

b)
Tilskudd til kommunekassen knyttet til etalering av midlertidig
 overflateparkering på kvartal S1 – (parkeringshustomten). Tiltaket har til formål å bidra til fortsatt attraktivitet i søndre del av Havneparken uten realisering av kvartalet S1 jf. kommunestyrestyrets vedtak om utsettelse av oppføring av bebyggelse på S1. Tilskuddet skal benyttes til opparbeidelse av midlertidig parkeringsplass om lag kr 2,5 millioner og arrondering av sideareal til om lag kr 1,5 millioner. Totalt kr 4 millioner.

c)
Engangsutbytte til kommunekassen i 2021 på inntil kr 15 millioner. 

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Styrets forslag til budsjett vurderes å være i tråd med resultatmålene i eierstrategien. Det er viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige boliger, omforming av sentrumsområder og utvikler byggeklare tomter for ulike typer næringsvirksomhet.  

Styret har fulgt opp kommunestyrets vedtatte eierstrategi og modell for styring av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. Modellen ivaretar 4-års perspektivet. Det er et sentralt grep for å ha et solid styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser rådmannen at måltallet for lønnsomhet på minimum 10 prosent ikke nås i perioden. Soliditet på mellom 69 - 65 prosent holdes jevnt høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter rådmannens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre de oppgaver og oppdrag som bystyret har gitt og for å møte fremtidige endringer. Rådmannen ser at kompleksiteten i foretakets virksomhet tiltar. I samsvar med regionale og kommunale planer vil engasjement i byomformingsprosjekter øke i omfang framover. Kompetanse og kapasitet i foretaket må over tid tilpasses endrede rammevilkår. Fokus på risiko- og økonomistyring vil derfor ha høy prioritet fremover 

Styrets forslag til ekstraordinære tiltak 2021 er etter rådmannens vurdering strategiske grep som bygger opp om å sikre videre utvikling i Havneparken og sentrum. Som rådmannen har gitt uttrykk for overfor styret, vil tiltakene om midlertidig bruk av S1 og rydding i sideområdene sees på om kan løses ved bruk av gjenstående midler på disposisjonsfond, og engangsutbyttet økes tilsvarende. Rådmannen ser at dette er mulig og tilrår at engangsutbyttet i 2021 økes til kr 19 millionerTiltaket utføres ved bruk av fondsmidler. Med dette tilrår rådmannen at kommunestyret slutter seg til styrets forslag. 

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2021-2024 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes. 
  1. Kommunestyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2021, med en overføring til kommunekassen på til sammen kr 19 millioner. 

  1. Kommunestyret slutter seg til styrets forslag om A-kontoinnbetaling av refusjonsbidrag til SIAS med inntil kr 12,5 millioner i 2021 for gjennomføring av de tre prioriterte tiltakene. 
    Løsningen gjennomføres med forbehold om godkjenning av styret i SIAS. Det skal inngås ordinær refusjonsavtale mellom Sandnes tomteselskap KF og SIAS om A-kontoinnbetalingen.  

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2021-2024.

Publisert: 17.10.2017 14:09
Sist endret: 28.10.2020 14:09