Sandnes Havn KF

Om foretaket

Sandnes havn KF sitt formål er å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.  

Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet, er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. 

Mål i planperioden

Foretakets visjon er: Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester.

  • Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.
  • Resultatet måles blant annet i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2021-2024

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til handlings- pg økonomiplan 2021-2024. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag

  2021 2022 2023 2024
Driftsinntekter -15600 -16000 -16300 -16700
Driftsutgifter 16600 14700 14900 15100
Brutto driftsresultat -1000 -1300 -1400 -1600
Finansinntekter -800 -400 -400 -400
Finansutgifter - - - -
Motpost avskrivninger -4500 -4500 -4500 -4500
Netto driftsresultat -4300 -6200 -6300 -6500
Disponeringer¹ 4300 6200 6300 6500
Årsresultat - - - -

1)       Overført investeringsregnskapet

Basisbudsjett

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene ekskludert finans om lag kr 15 millioner og driftsutgifter/kostnader inkludert avskrivninger og avsetninger til fremtidige investeringer på om lag kr 15 millioner. Avskrivningene har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.  

Kai- og varevederlag er budsjettert på et litt høyere nivå enn i 2020, dette ut ifra forventet trafikk. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2020. 

Antall stillinger er 3. For tiden er 1 stilling vakant etter en medarbeider har gått av med pensjon i 2020. Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av oppgaver med mål om å kunne utføre dagens oppgaver innenfor 2 årsverk. 

Driftstiltak

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene.  Foretaket eier to verneverdige eiendommer, Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen».  Begge eiendommene har behov for oppgradering og foretaket prøver å forvalte disse på en god måte.   

De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet, i 2021 er dette budsjettert til kr 4,3 millioner. 

Investeringer

Sandnes Havn KF er miljøfyrtårn og ser på hvilke muligheter foretaket har for å redusere energibruken på området.  Av HMS og sikringshensyn er det krav om god belysning både når det skjer arbeid og av hensyn til kameraovervåking og sikring av havneområdet.  Foretaket ønsker å skifte ut dagens gamle lysarmaturer med LED lamper som kan dimmes på ulike deler av området.  Dette vil redusere strømforbruket til et minimum. 

For å ytterligere redusere strømforbruket vurderes det å montere solcellepaneler på takene til flere av byggene som er kontor og lagerbygg.  Utforming og plassering av bygget fremstår som gunstig med tanke på lysforhold selv om dette må vurderes nøyere.  

Strandgata 147 konverteres fra industrilokaler til kontorer for barne- og familieenheten.  Prosjektet har startet med en godkjent ramme på kr 20 millioner og det gjenstår om lag kr 12 millioner for 2021.  Lokalene skal være ferdig til bruk i 1. kvartal 2021. 

Foretaket eier gjestehavnen og serviceanlegget som er lokalisert i kulturhuset.  Utbygging av havneparken har medført reduksjon i antall båtplasser i Indre havnNye Sandnes skal satse på turisme og det er viktig å kunne tilby gode båtplasser til gjester som vil besøke byen. Siden gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at båtgjestene også bidrar til omsetning i både butikker, utesteder og kulturtilbud. 

Etter gravearbeidene i sentrum har det blitt en opphoping av sedimenter ved utløpet av Stangelandsånå. Før flytebryggene kan legges tilbake på sin tidligere plass må sjøbunnen mudres, og dette arbeidet er tenkt utført i samarbeid med Sandnes kommune. Når de nødvendige tillatelser er mottatt vil arbeidet kunne utføres i 2021. Det er satt av kr 2 millioner over driften til dette formål.   

Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre vågen. Et slikt tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besøkt av gjester fra Sandnes og tilstøtende kommuner. Plassering og driftsmodell skal også vurderes i dette prosjektet.  Foretaket har satt av kr 30 millioner til etablering av basseng i 2021/2022 hvis forprosjektet viser at dette kan være økonomisk bærekraftig. Bassenget er tenkt driftet i samarbeid med Sandnes kommune.   

Foretaket planlegger også en oppgradering av «Piren» i indre havn som er fra 1937. Denne planlegges brukt til mindre passasjerskip/ferjer når havneparken er ferdig bygget ut. Arbeidene vil innebære asfaltering og nye flyttbare gjerder som vil passe bedre inn i bybildet.  Dette er planlagt utført i 2022. 

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag

  2021 2022 2023 2024
Investeringer 50000 6200 15000 20000
Avsetning investeringsfond     8700  
Egne innteker/overført fra drift -4300 -6200  -6300  -6500
Bruk av fond -45700     -500
Investeringsinntekt, salg av eiendom     -17400 -13000
Finansieringsbehov/investeringer 50000 6200 23700 20000

 

I 2021 er følgende investeringstiltak prioritert:

Svømmeanlegg gjestehavn kr 30 millioner
Oppgradering/nybygg Strandgt 147 kr 12 millioner
Polen, rehablitering og nybygg kr 2 millioner
Flytebrygge gjestehavn kr 3 millioner
Solcelleanlegg kr 3 millioner
Totalt kr 50 millioner 

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen dekkes av egne midler, salgsinntekter, fondsmidler og årets inntekter.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan – drifts- og investeringsbudsjettet

Styrets forslag til drift- og investeringsbudsjett er etter rådmannens vurdering i samsvar med foretakets formål og bystyrets prioriteringer av virksomheten. Rådmannen slutter seg til økonomiplanforslaget fra styret i Sandnes Havn KF. Når det gjelder muligheten for et utendørs svømmebasseng, vil det bli lagt fram egen sak om dette når nødvendig utredning av tiltaket er fullført. Rådmannen har lagt til grunn at Sandnes Havn KF bidrar med kr 30 millioner til svømmeanlegg i gjestehavna. 

Forslag til vedtak

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2021-2024.

Publisert: 17.10.2017 15:03
Sist endret: 28.10.2020 14:15