Kommunale foretak

De kommunale foretakene er en del av kommunen som juridisk enhet (konsern). Etter innstilling fra foretaksstyrene, fastsetter kommunestyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak for foretaket. Lån tas opp i kommunekassen. Det følger av ny kommunelov kapittel 14 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for hele kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overføring av midler fra kommunekassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2021 og eventuelt de påfølgende årene.  

Når kommunestyret har vedtatt rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet. Det er videre styrets ansvar å utøve økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med nkommunelov kapittel 9 med forskrifter, og kommunens økonomireglement. 

Ved virkning fra 1. januar 2020 er virksomheten i tidligere Sandnes Parkering KF, Sandnes kunst- og kulturhus KF og Sandnes Eiendomsselskap KF overflyttet til linjeorganisasjonen. Budsjettene til disse virksomhetene inngår i rådmannens budsjettforslag som en ordinær virksomhet i kommunekassen. 

Fra 1. januar 2020 har nye Sandnes to kommunale foretak, Sandnes tomteselskap KF og Sandnes Havn KF. Økonomiplanforslagene fra foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2021-2024. 

Nedenfor framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av foretaksstyrene sine forslag. Til hvert av forslagene gir rådmannen sine vurderinger og tilrådning. Dersom forslaget fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag, er dette særskilt omtalt. I forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis.   

Publisert: 17.10.2017 14:05
Sist endret: 21.10.2020 13:45