VAR

Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon ligger under tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Det er særlig tiltak på avløpsnettet som står for de store investeringene de kommende årene. Dette er opprydding i eksisterende forhold for å hindre uønskede utslipp på grunn klimaendringer og behov for fornyelse av ledningsnett og tekniske installasjoner. I planperioden vil det også gjennomføres en rekke klimatilpasningstiltak da økt nedbør de senere årene har skapt utfordringer på ledningsnettet. Omlegging av hovedavløpsledningene fra Elvegata via Vågsgata og til Ganddalsgata er et stort og viktig prosjekt både for å legge til rette for framtidig utbygging i sentrum og for å ta høyde for framtidige klimaendringer.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
V1 Oppgradering kulvert Lurabekken  12000 5700 2300 4000    
Deler av Lurabekken er lukket og ligger i kulvert delvis gjennom private hager. Kulverten er gammel, og det har de siste årene vært flere hendelser der kulverten har kollapset. Det er derfor nødvendig å skifte ut eksisterende kulvert og legge nye rør som sikrer både private og kommunale eiendommer, samtidig som det blir opprettholdt god og tilstrekkelig kapasitet. Det er utarbeidet et forprosjekt for oppgradering av Lurabekken med en kostnadskalkyle. 
V2 Omlegging kulvert Stangelandsåna 48526 41000 16413 -8887    

Tiltaket omhandler omlegging og oppgradering av kulvert over Stangelandsåna. Spillvannsledning som henger i kulverten, er av dårlig tilstand og det har vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden, og tiltaket utløses også av utbygginger i området. Beløpene inkluderer bidrag og refusjoner.

V3 Tilpasning til klimaendringer     3000 5000 10000 15000

Tiltaket omhandler tilpasning på spill- og overvannsnettet for å kunne håndtere klimaendringer. Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter ved økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning til klimaendringer for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur (se sak om hovedplan i bsak 135/14). 

V4 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 36000 20000 16000      

Tiltaket omhandler sanering av VA-ledninger i området Skogsbakken og omegn. Det er til tider utslipp til Stangelandsåna fra dette området, og med opprydding av eksisterende forhold vil dette kunne forhindres. Prosjektet er ferdig detaljprosjektert, og det er gjennomført forhandlinger med grunneiere langs første del av traseen. Det viser seg at det er et krevende område å få til gode løsninger, noe som medfører økte kostnader i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. 

V5 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  66000 22000 28000 12000 4000  

Hovedkloakken på strekningen Ganddalsgata- Vågsgata legges om for å redusere overløpsdrift til Storåna, dette gir også økt kapasitet på hovedledningen gjennom sentrum. Eksisterende hovedkloakk gjennom sentrum vil etter dette bli nedgradert og må tilpasses redusert bruk. I forbindelse med utskifting av hovedkloakken blir det også lagt nytt overvannssystem for å ta høyde for kommende klimaendringer. Dette systemet skal knyttes til eksisterende overvannsinfrastruktur i sentrum ved Langgata. «Oppgradering avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny bruk» og «Omlegging og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata» fra økonomiplan 2019-2022 er slått sammen med dette tiltaket.

V6 Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 13700 8700 1000  

4000

 

Geografiske områder som har problemer med innlekk av fremmedvann skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre innlekk skal iverksettes. Innlekk av fremmedvann på spillvannsnettet er et stort og tiltakende problem på grunn av klimaendringer, og tiltaket skal gi reduksjon i volum spillvann levert til rensing. Det er viktig å kunne gjøre nødvendige tiltak for å redusere dette i størst mulig grad både for å redusere uønsket utslipp til resipient, redusere kostnader til rensing og energi samt unngå tilbakeslag.

V7 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 3500   1500 1000 500

500

Tiltaket omhandler oppfølging av avløpsstrategi i spredt bebyggelse. (Link til strategi) I forbindelse med etablering av felles private avløpsanlegg i spredt bebyggelse vil det i mange områder være behov for tilrettelegging med offentlig infrastruktur, ledningsnett og tekniske installasjoner.

V8 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv 13000   7000 3000   3000 
Det er et ønske å utnytte egne ressurser bedre ved å utføre flere oppgaver selv som i dag kjøpes eksternt og i den forbindelse er det behov for å investere i nytt utstyr framover. Økonomiske vurderinger viser at det er mer lønnsomt å eie mye av det utstyret som det fram til nå har vært leieavtaler på. Etter hvert som leieavtalene utgår, vil det derfor være behov for å kunne investere i nytt.
V9 Hovedavløpsledning Dagevik – Myra   7500   500    7000  
Utskifting av spillvannsledning og ny overvannsledning mellom Dagevik og Myra i Forsand. Eksisterende spillvannslening må skiftes ut og samtidig skal det legges ny overvannsledning. 
V10 Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere  40000     22000 18000  

Et område langs Hoveveien har felles avløpsledninger, noe som medfører mye overvann som belaster ledningsnett og pumpestasjoner og gir økt risiko for uønskede utslipp og økte kostnader ved pumping og rensing. Sanering av disse felles avløpsledningene er et viktig tiltak for å oppnå rein havn. Det er i tillegg et viktig ENØK-tiltak og vil redusere investeringer innenfor tekniske installasjoner. Planlagt oppstart siste halvdel av 2022. 

V11 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen     500      
Tiltaket omhandler omlegging av VA-ledninger i Gjesdalveien, Havnegata (Laksen) for optimalisering av drift som vil redusere fare for utslipp. Ved gjennomføring av tiltaket vil det også tilrettelegges for videre byutviklingstiltak som åpning av Storåna. Noe sluttarbeider gjenstår og kr 500.000 er overført til 2021 i 2. perioderapport.
V12 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 13700 8700 1000   4000  

Utlekking av ferdig renset drikkevann er et problem. Deler av vannledningsnettet der det er problemer med lekkasjer skal identifiseres og nødvendige tiltak for å hindre lekkasjer skal iverksettes. Arbeidet vil pågå kontinuerlig og skal gi reduksjon i volum vann kjøpt fra IVAR.

V13 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     6000 5000 2000 2000
Det er over 100 tekniske installasjoner på vann og avløpsnettet med behov for oppgraderinger. Aktuelle tiltak vil være oppgradering og utskifting av utstyr og noe driftsoptimalisering, samt tiltak på bygningsmasse.  
V14 ENØK-tiltak tekniske installasjoner     3481 3000 3000 3000

Tekniske installasjoner til vann- og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering, så vel som kostnadsbesparelser. Det pågår kartlegging og utredning for prioritering av tiltak. 

V15 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  41000   17000 17000 7000  

Et gjenstående strekk med fellesanlegg på strekningen Åsveien-Ulvanuten skal separeres samtidig som det er behov for å endre på trykksonene og skifte ut en asbestledning. Dette vil gi en separasjon av spillvann og overvann slik at ikke spillvann ledes til elv, bekker eller sjø. I tillegg vil de øverste abonnentene i feltet få bedre trykk. 

V16 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr      1500 1500 1500   

Tiltaket omhandler kjøp og utskiftning av teknisk utstyr og renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholdere grunnet volumvekst så arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. 

V17 Tiltak på nedlagt deponi     500 500  500   

Tiltaket omhandler Varatun gamle fyllplass hvor utslippstillatelsen setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun gamle fyllplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. 

V18 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000  
Tiltaket omhandler etablering og oppgradering av kommunale returpunkt. Dette gjelder både hytterenovasjon og miljøstasjoner for mer effektiv drift og bedre tilbud til abonnenter. 
V19 Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura   7000       7000  
I forbindelse med bygging av bussvei fra Stavangers kommunegrense til Hans og Grete stien må eksisterende kommunale ledninger legges om og oppgraderes. Oppgraderingen vil forhindre tilbakeslag i eksisterende boliger og være et godt klimatilpasningstiltak. Oppstart blir samtidig med og som en del av bussveiprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre og styrer framdrift.
V20 Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård      4000 3000    
Omlegging av kommunale ledninger i forbindelse med utvidelse av E39 til fire felt fra Hove til Osli. Oppstart blir samtidig med og som en del av bussveiprosjektet hvor Statens Vegvesen er byggherre og styrer framdrift.
V21 Sanering avløp jernbanen pumpestasjon – Gjesdalveien 50000       15000  20000 

Åpning av storånå gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna. Overslaget er svært grovt og inkluderer ny pumpestasjon med grovt anslag kr 7 millioner. V22: Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp
IVAR bygger nytt renseanlegg på Vik. Alt avløp fra søndre del av Sandnes skal ledes til dette renseanlegget og må være klar til overføring samtidig som renseanlegget er planlagt ferdiggstilt ved årsskiftet 2024/2025.

V22 Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp  18000     500 500  17000
IVAR bygger nytt renseanlegg på Vik. Alt avløp fra søndre del av Sandnes skal ledes til dette renseanlegget og må være klar til overføring samtidig som renseanlegget er planlagt ferdiggstilt ved årsskiftet 2024/2025. Planlegging og prosjektering i 2022/2023
V23 Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere  19500   1500  5000 8000 5000 
I løpet av et år er det alltid behov for tiltak på det offentlige nettet i forbindelse med at andre aktører bygger ut. Dette kan for eksempel være Lyse, Statens Vegvesen eller Rogaland Fylkeskommune.
V24 Oppgradering av ledningsnett i Julie Egesgate  7000     7000    

Lyse skal legge fjernvarme i Solaveien, og det er behov for oppgradering av kommunale ledninger etter omlegging av hovedkloakken. Samtidig gjøres siste tilpasninger til den oppgraderte kollektivterminalen.  

V25 Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass ifbm bussveiutbygging  8000     8000    

Når bussveien blir opparbeidet gjennom sentrum må alt arbeid i grunnen være ferdigstilt. Det innebærer videreføring av nye, klimatilpassede overvannsledninger, samt tilkobling i Langgata. Det ligger ny overvannsledning i Langgata som tas i bruk med denne sammenkoblingen. Denne ledningen bil avlaste eksisterende og til dels overbelastede ledninger blant annet gjennom Julie Egesgt og er en del av klimatilpasning i sentrum. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader med å krysse under jernbanen.

TOTALSUM VAR 396226 99881 111694 90613 91000 67500
Publisert: 18.10.2017 12:13
Sist endret: 28.10.2020 14:05