Byutvikling og teknisk

Det er en rekke investeringsprosjekter under tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Oppgradering av svømmehallen i Giskehallen planlegges utført i planperioden. Det ligger i planperioden inne mindre trafikksikkerhetsprosjekter og oppgradering av veianlegg. Det er i planperioden også avsatt midler til å tilrettelegge bedre for syklister, inkludert bysykkelordning for at stadig flere skal velge sykkelen som framkomstmiddel. I tillegg satses det videre på nødvendig tilrettelegging for enkelt friluftsliv. Dette samsvarer også med kommunens satsing innenfor friluftsrelatert reiseliv.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
Trafikksikring/tilrettelegging
T1/P18 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     900 1000 1000  
Kommunen gjennomfører årlig lovpålagt tilsyn av kommunens broer, og midlene benyttes der det avdekkes forhold som kan medføre fare for liv og helse. Dette er eksempelvis behov for nye rekkverk og forbedringer i konstruksjoner. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker, og større mangler på broer og kaier føres opp som egne prosjekter i økonomiplanen. Det er behov for tiltak kalkulert til kr 1 million per år i perioden 2021-2023.
T2/P19 Rehabilitering av Figvedveien bru  5500   5500      
Broen ligger i fareklasse 4 og det er skader på bærende elementer. Det anbefales full rehabilitering med nytt dekke over vernede brufundament. Rekkverk er vernet og må rehabiliteres og plasseres ut på samme sted. Tiltaket bør ses i sammenheng med fortau Figgenveien. 
T3 Utskiftning av Bråstein bru   10500     10500     
Nødvendig skifte av kjøreelementer på bru 1 og 2 ved Bråstein stasjon. Nå er det leid en midlertidig bro, men leie over tid vil ikke være lønnsomt og det anbefales å bygge opp broen.
T4/P20 Nyanlegg gatelys     1300 1600  1600  
Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er stort. Det er også nødvendig med etablering av belysning nye steder som følge av utbygginger og endring i behov for å ivareta sikkerheten. Utskifting av gatelys gjøres av økonomiske hensyn hovedsakelig i forbindelse med øvrige gravearbeider og samkjøres i hovedsak med vann- og avløpsanlegg, fjernvarme og Statens Vegvesen. 
T5 Oppgraderinger av vei, gang- og sykkelvei og fortau     7000 7000   7000  
Kommunen har på grunn av sin utstrekning et omfattende kommunalt veinett, og standarden er flere steder i økende forfall. Det kreves oppgraderinger for å hindre at veiens grunnstamme tar skade, og krever større tiltak med ny oppbygging. Prosjektet omhandler mindre tiltak for å hindre et ytterligere forfall og holde veikapitalen best mulig. For oversikt over status og prioriteringsliste henvises det til orienteringssak Utvalg for tekniske saker,  37/18. 
 P36  Figgenveien - fortau  10000    3000  7000    
Friluft/folkehelse
T6 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000  
Gode turmuligheter i nærområdene er viktig for daglig mosjon og er et viktig folkehelsetiltak. Prosjektet vil innebære utbedring av mindre karakter og sammenkobling av turveinettet rundt i kommunen slik at innbyggerne vil få et økt tilbud. Utvidelser og bedring av stier vil åpne for at flere brukergrupper, som eldre og de med funksjonsnedsettelser, lettere får tilgang til en større del av turveinettet. Tiltaket vil bedre standarden og redusere framtidig vedlikehold. Endelig prioritering av områder gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. 
T7 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     600 600 600  

Tiltaket gjelder opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Bruken av friluftsområdene øker, og det er viktig med trygge installasjoner, og tilstrekkelig skilting og merking. Midlene benyttes også til ny gjerding der kommunen har gjerdeplikt, men tørre gjerdinger fremmes som egne prosjekter. Tiltakene vil kunne utløse betydelige fylkeskommunale og/eller statlige midler. 

Planlagte vedtatte tiltak i perioden er nytt fiskekart, samt fullføring av merkeprosjektet og utskifting av falleferdige gapahuker. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. Endelig prioritering gjøres i ksak Handlingsprogram Aktive Sandnes hver høst. 

T8/P21 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka  0   0 0 0  

Jf Aktive Sandnes kapittel 11 punkt 11 hvor det heter at Sandnes kommune aktivt skal arbeide for å sikre nøkkeleiendommer i Sandnesmarka til friluftsformål som kan være en egenandel til den statlige sikringsordningen. Dette vil støtte opp om kommunens reiselivsstrategi. For øyeblikket er grunneiere på flere aktuelle områder interessert i å selge til kommunen. Det henvises til bsak 76/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Sandnes og bsak 181/17 Hovedrevisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv «Aktive Sandnes». Bevilgningen gjelder egenandel/forskuttering og det søkes statlige midler til sikring hvor en kan få 50% - 100% dekket.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 at tiltaket utgår.

Parker og grøntanlegg
T9 Oppgradering av kommunale lekeplasser     3000 3000 3000  

I forvaltningsrapporten fra Rogaland revisjon IKS fremlagt i bsak 9/15 bemerkes det behov for utbedringer på lekeplasser i kommunen. Prosjektet er omfattende, og det vil årlig være behov for store oppgraderinger og utskifting av utstyr på kommunale lekeplasser. Mange av kommunens 193 lekeplasser har behov for oppgradering eller utskifting, og prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.

T10 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400  

Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Det har de senere år vært store skader på turveinettet i kommunen grunnet mye regn. Turveier med mye skader etter nedbør og dårlig drenering fungerer ikke etter intensjonen, spesielt ikke for rullestolbrukere, barnevogner og eldre. En rekke steder bør dreneringsrør skiftes ut med større dimensjon, og grøfter og profil på turveien økes. Størrelsen på bevilgningen muliggjør mindre tiltak i parker og grøntområder som for eksempel Sandvedparken, Stokkalandvatnet og Rundeskogen. Midlene benyttes også til helt nødvendig utskifting av defekte benker, skilt og lys. Endelig prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker.

T11 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300  

Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdraget langs Storåna, fra Ganddal til Vågen som ble vedtatt i Utvalg for tekniske saker 22.03.2017. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Pågående tiltak er skilting, beplantninger, utbedring av stier og nye benker, i henhold til vedtatt handlingsprogram for parkdraget som behandles årlig av UTS.

T12 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800  

Robotgressklippere forenkler driftsoppgaver/rutiner i parker, på gravlunder, på kommunens uteområder til offentlige bygg og på idrettsplasser med mål om å opprettholde en god standard. Kostnad per ferdig installert robotgressklipper er omtrent kr 40 000 for standardklipper og omtrent kr 100 000 for en klipper for fotballbane. Det vil si 12-13 standardklippere for kr 500 000. Hver standardklipper vil generelt kunne dekke plenareal på mellom 3 000 og 5 000 kvm, og en stor klipper dekker en hel fotballbane. Robotklipperne vil være permanent plassert på ett sted. Dette tiltaket er svært besparende for kommunen, og ressursene som bespares benyttes til nødvendig drift og vedlikehold i kommunens områder for uteanlegg, park, grønt, idrett og gravplasser. Rådmannen tilrår å øke de årlige bevilgningene fra kr 600 000 til kr 800 000.

T13 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde 2700 2000 700      
Gamlaverket leke- og aktivitetsområde skal fungere som offentlig friområde for beboere i området. Arealet er svært nedslitt og lite aktivitetsvennlig slik det fremstår nå. Årsaken til det er at området har blitt brukt som riggplass en rekke år. Oppgradering av parken planlegges med ulike aktivitetsmuligheter blant annet en pumptrack, og i den forbindelse må speiderhuset rives. Prosjektet er under detaljprosjektering, og det er signalisert et tilskudd på kr 500 000 fra Sparebankstiftelsen SR-Bank så framt kriteriene om anleggstype og kommunal delfinansiering oppfylles.
T14 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark   12350   12350      
Langs det regulerte området Åsedalen boligpark er det lagt inn parkdrag langs Storåna som nå er en lite utviklet og smal del av Storånaparkdraget. Vedtatt i bystyret 13.05.2019 at det søkes innarbeidet kr 13 millioner som et bidrag til gjennomføring av gjennomgående parkdrag langs Storåna i planområdet 2013114. Det er behov for midler som en del av kommunens bidrag for å sikre en sammenhengende realisering av parkdraget. Forhandling om utbyggingsstruktur og utbyggingsavtale pågår.
Gravplasser
T15 Oppgradering av gravplasser     1000 1000 1000  
Det er til sammen ni gravplasser i kommunen som dekker et stort areal. Det er årlig behov for mindre investeringstiltak for å holde gravplasser verdige og mest mulig innbydende, men midlene som har vært avsatt de senere år har ikke vært tilstrekkelige til å ta større oppgraderinger. Det er behov for omfattende dreneringstiltak både på Høyland kirkegård og Soma gravlund. Det er også en rekke trær som er fjernet, og som bør erstattes med nye. I tillegg bør utgåtte buskfelt erstattes, og gangveier med heller bør legges på nytt der det er blitt betydelige setningsskader. Prioritering gjøres i egen sak i Utvalg for tekniske saker. 
T16 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 1600     1000 500 
Utarbeidelse av bevaringsplanen er vedtatt i UTS sak 26/19 – K2. Prosjektet er igangsatt, hovedsakelig i egen regi foreløpig. Midlene benyttes til registrering av gravplassenes særegenhet relatert til miljø, beliggenhet, historie, bestanddeler, samt mulig restaurering og tiltak i bevaringsplanen. Tiltaket forventes å frigjøre en del areal til nye graver. 
T17 Utvidelse av Høyland kirkegård 28850  12175 1000 1425 14250  
Høyland kirkegård utvides i Au37 for å gi plass til flere graver og for å opprettholde lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune. Tiltaket omfatter planlegging og prosjektering, samt gjennomføring av utvidelse av Høyland kirkegård. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. Det er god kapasitet på Høle, Sviland og Riska, men på Høyland passerte kommunen 3 prosent kravet i 2017. På Soma nås 3 prosent grensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene. Det er betydelige utfordringer knyttet til flomsone, adkomst og Lyse sine strømledninger i området. Omregulering foreslås igangsatt i 2020, hvor nytt areal er tatt med. 
T18 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund 26925 14700 12225      
Opparbeidelse av gravfelt på Soma gravlund i tråd med arealbehov meldt opp i gravplassmeldingen, slik at lovpålagt gravkapasitet i Sandnes kommune kan bli opprettholdt. I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. I bystyrets vedtatte gravplassmelding heter det at i Sandnes skal det være ledige graver til minst 5 prosent av befolkningen. På Soma nås 3 prosentgrensen i 2021. Prognosen er gjennomgått, og det er høyere dødelighet enn gravplassmeldingen skisserer, slik at det er viktig å komme i gang med utvidelsene Det er igangsatt prosjektering, og denne forventes ferdigstilt tidlig i 2020. Bygging ferdigstilles i 2021.
T19 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 16500  8550    1350 6600  
I henhold til lov om gravplass, kremasjon og gravferd § 2, heter det at kommunen til enhver tid skal ha ledige graver til minst 3 prosent av befolkningen. Høyland gravlund gikk under dette kravet i 2017. Det opparbeides urnelund på Høyland kirkegård. Tiltaket omfatter planlegging av urnelund i Au 39 i tråd med gravplassmeldingen for Sandnes kommune. Tiltaket øker urnegravtilbudet, og vil på sikt kunne øke kremasjonsandelen i Sandnes kommune. 
T20 Utvidelse og opparbeidelse av areal til gravplass i Forsand 3000          3000
Området nedenfor eksisterende gravplass er i gjeldende kommuneplan skrevet inn som utvidelse av gravplassen. Området er skissert i reguleringsplan, planid 11122013, på Forsand. Denne reguleringsplanen er ikke endelig godkjent da en venter på arkeologiske utgravinger der hvor utvidelsen skal komme (ref. KFU).
Idrett
T21 Austrått svømmehall 277500 256500 21000      

Status: K2 SEKF 09-18, Bsak 13/18: Ferdigstilt oktober 2020.

Prosjektet omfatter en svømmehall med 3 basseng; 1 hovedbasseng og 2 varmtvannsbasseng.

Hovedbassenget på 25 meter med 8 baner tilfredsstiller krav til konkurranser. Første varmtvannsbasseng (12,5*8 m) har felles garderober med hovedbassenget.Varmtvannsbasseng 2 (12,5*9,5 m) er tiltenkt helse med egne garderober. Prosjektet inneholder også tribuner for 250 tilskuere, og er ellers dimensjonert for å være et konkurranseanlegg.

Svømmehallen overtas høsten 2020, og det gjenstår i 2021 kun midler til avslutning av prosjektet.

T21 Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) -49735     -10000 -10000   
Kulturdepartementet har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler og programsatsningsmidler med kr 49,735 millioner.
T22 Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen 97000 34080 62920      

Status K2 ksak 26/20: Under bygging. Forventet ferdigstilt Q4 2021.

Prosjektet omfatter rehabilitering av svømmehall med tilhørende garderober. Opprinnelig var rehabilitering av hall 1 også med i prosjektet, men dette ble vedtatt utsatt i sak 26/20.

T22 Rehabilitering av svømmehall i Giskehallen (spillemidler) -11500       -11500  

Rehabilitering av Giskehallen vil utløse spillemidler på om lag kr 11,5 millioner i henhold til gjeldende regelverk. Det antas at tilskuddet blir utbetalt etter 2023. 

T23 Oppgradering bygningsmasse idrettsbygg      1000 1000 1000   1000

Status: Årlig rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på idrettsbygg. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

T24/P22 Skifte av kunstgress     2351 2000  2500  2500 

Kunstgressbaner har en begrenset levetid før de mister egenskaper som gjør at de er egnet til fotball så forventet levetid på de eldste banene er 10-12 år. Bystyret vedtok i bsak 32/16(link) å skifte kunstgress på følgende baner i prioritert rekkefølge: Hana kunstgressbane, Sandnes kunstgressbane stadion og Lura kunstgressbane. Alle disse er nå ferdigstilte. Utbyggingsmetode, type kunstgress og prioritering gjøres i egen bsak Rullering av handlingsprogrammet Aktive Sandnes. Med tanke på kommunens egne erfaringer, spillegenskaper og miljøhensynet er det anbefalt at nye baner bygges med pad og mer miljøvennlig TPE gummi. Antatt kostnad er kr 4 – 4,5 millioner per bane og kan utløse en tredjedel spillemidler. Det arbeides for fullt med å utvikle kunstgressystemer med tilsvarende spillegenskaper som også er mer miljøvennlige. 

T25 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker         900 900

Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Planlagte tiltak omfatter oppgradering av lysanlegg, gjerder, utstyr og drenering. 

T26 Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler)   -500       -500  

Tiltaket gir mulighet for spillemiddeltildeling på inntil 1/3 av kostnaden relatert til rehabiliteringen av dekket. Estimert til kr 500 000.

T27/P23 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall       500  2000  

Det er igangsatt et arbeid for å se på framtidig plassering av idrettsanlegg, herunder også ishall og dobbel idretts/svømmehall, hvor idrettsrådet deltar. 

P38 Giskehallen - nødvendige oppgraderinger gulv etc     500      
Diverse
T28 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400  400   

Bydrift har i dag en del gammelt og slitt utstyr med betydelige vedlikeholdskostnader. Det er behov for å bytte eldre utstyr og legge til rette for nye og forbedrede driftsmetoder.

T29 Byutviklingstiltak     3618      
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling og utvikling av sentrumsområdet. Kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser har prioritet. Utvalg for tekniske saker prioriterer de konkrete tiltak i henhold til årsbevilgning. I tillegg gjennomfører kommunen, jamfør vedtatt endret gjennomføringsstrategi for sentrum, rekkefølgetiltak fastsatt i bestemmelsene i KDP-sentrum. 
T30 GASS-egenandel (Gjennomføring Av SentrumsStrategien) og oppfølgning av KDP sentrum      9940      

Ferdigstillelse av avtaleforhandlinger for utbyggingsområder jf. reviderte bestemmelser i Kommunedelplan-sentrum, og som hører til den tidligere ordningen, er tidkrevende.
Det er i 1. perioderapport 2020 overført kr 2,44 millioner til 2020 i forbindelse med avslutningen av arbeidene, og i 2. perioderapport er det overført kr 10 millioner.  Prioriterte tiltak ifm. Storanaparken er under utredning, spesielt gamle Vågsgjerd.

T31 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering  -40000   -6000      

I forbindelse med utvidelse av E39 Kvelluren bro, i regi av Statens Vegvesen, har Sandnes kommune anlagt ny rundkjøring med tilhørende gang- og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E39. Det skal etter avtaler ytes bidrag fra utbyggere i området til dette anlegget, men tidspunkt for innbetaling er usikkert. Anleggets totalkostnad er grovkalkulert til kr 65 millioner, der kommunens nettokostnad, inkludert framtidige bidrag, er kr 25 millioner. 

T32 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet  3000 600 2400      
Tiltak for å fjerne oppdemming av Frøylandsdammen, som følge av at NVE har pålagt grunneier å fjerne oppdemming. Kommunen er forpliktet gjennom vedtak i sak 42/11 i Utvalg for tekniske saker til å bidra i dette arbeidet. I 2.perioderapport er det overført kr 2.4 millioner fra 2020 til 2021.
T33/P24 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken  9500 41 9459      

Eksisterende kulverter og broer langs Frøylandsbekken må utbedres når oppdemmingen av Frøylandsvatnet fjernes. Utført forprosjekt viser at ingen av kulvertene vil tåle en 200-årsflom etter fjerning av demning i Frøylandsdammen. 

T34 Prosjektstyringsverktøy 625 100 525      
Innenfor tjenesteområde teknisk gjennomføres det hvert år rundt 100 investeringsprosjekter for videreutvikling av kommunal infrastruktur. Oppfølging av prosjektgjennomføring skjer i dag uten prosjektstyringsverktøy. Et slikt verktøy skal sikre god effektivitet og god styring av prosjektgjennomføringen, som igjen vil resultere i at prosjektene gjennomføres i henhold til planlagt tidsplan, innenfor budsjett og med avtalt kvalitet. Prosjektstyringsverktøyet er under innkjøring i 2020, men videreutvikling ventes å gå over i 2021. Kr 525.000 er overført til 2021 i 2. perioderapport.
T35 Erosjonssikring Usken kai 2500   2500      
Propeller av nyere båter gir en relativt sterk strøm av vann rett inn mot kaien. Dette medfører en kraftig utvasking av kaiens konstruksjonen og sjøbunnen. Tiltakene innebærer utbedringer i kaifronten og etablering av en betongmadrass i sjøbunnen. Disse tiltakene vil forsterke kaiens fundamentering og sikre konstruksjonen mot fremtidige erosjonsskader
T36 Utbedring av Hommersåk brygge  2500   2500      
Bryggen hadde i 2017 utglidninger og utrasinger av stein grunnet utvasking fra bakenforliggende masser. Det viser seg at bryggen er bygget opp  av ikke egnet stein/masse. Det er gjort en mindre utbedring. Det fremkommer etter en spesial inspeksjon i 2020, at det er en betydelig risiko for gjentakelse. Det anbefales utbedring innen 2023. Utbedringstiltak innebærer påstøping med armert betong av en tørrmur i kaifronten og av gangbane. Dette vil danne en beskyttelse mot videre utvasking og dermed hindre påfølgende utrasinger.
TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK 409815 330346 154338 43225 23350 7900
Publisert: 18.10.2017 11:57
Sist endret: 07.01.2021 08:22