Oppvekst skoler

Skolebehovsplan 2021 – 2024 (ksak 88/20) viser til Befolkningsframskriving for Sandnes 2019 - 2035 som legger til grunn en moderat forventet befolkningsvekst fram mot 2035. Befolkningsframskriving for Sandnes for 2020 – 2035 var ikke tilgjengelig på tidspunkt for fremlegging av skolebehovsplan 2021-2024.

I forhold til vedtatt investeringsbudsjett i handlings- og økonomiplan 2020-2023 foreslås nå

  • Regulering av Trones skole til B35-skole, samt planleggingsmidler i 2023
  • Mulighetsstudie sentrumsskoler
NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
S1 Bogafjell ungdomsskole 268000 264000 4000      

 Status: Ferdigstilt august 2020

Bogafjell ungdomsskole ble tatt i bruk til skolestart august 2020. Midlene avsatt i 2021 er til sluttarbeider i prosjektet frem mot avlegging av endelig byggeregnskap.

S2

Malmheim skole,  B7-skole

130700 49900 74800 6000    

Status: Under bygging. Forventet ferdigstilt første kvartal 2022

K2 lagt frem i kommunestyret i ksak 21/20. Det er satt av midler til rehabilitering og utvidelse av skolen. Skolebehovsplan 2021 – 2024 viser at prognosen over elevtall på Malmheim skole vil ligge på mellom 100 og 120 elever. Den nye skolen bygges med klasserom med plass til 28 elever. Skolen har i dag ikke tilfredsstillende personalrom og arbeidsrom for de ansatte.

S3 Nybygg og utvidelse Sviland skule, B7-skole 182000 123500 54500 4000    

Status K2 (SEKF sak 094-19) / bsak 119/19: Under bygging. Forventet ferdigstilt til skolestart august 2021.

Skolebehovsplan 2021 – 2024 viser at Sviland skule vil få en økning i elevtallet i årene som kommer. Skolen vil få et stabilt elevtall på i underkant av 130-150 elever.

Nybygg oppføres øst for eksisterende bygningsmasse, så plasseringen gir muligheter for full skoledrift i byggefasen. Gammel bygningsmasse rives etter at nye lokaler er tatt i bruk med unntak av eksisterende gymsal som er planlagt benyttet til byggetrinn 2 med gymnastikkfasiliteter. Trinn 2 er planlagt som tilbygg til de nye lokalene mot vest, etter at eksisterende bygningsmasse er revet. 

S3 Sviland skule - liten idrettshall 41000    30000 10000 1000  

Status K2 (SEKF sak 094-19): Planlagt byggestart 2021. Forventet ferdigstilt 2022.

Bygging av nye gymnastikkfasiliteter på 840m2 i tillegg til 500m2 uteareal er planlagt realisert etter at nytt skolebygg er tatt i bruk, og gammel bygningsmasse er revet. I kalkylen er det tatt høyde for etablering av en liten idrettshall som er tilpasset en framtidig utbygging av skolen til en fullverdig B14-skole. Skolens og bydelens behov vil bli dekket i mange år med en slik flerbrukshall. Denne løsningen vil også øke muligheten for å utforme et godt uteanlegg for skolen og nærmiljøet.
S3 Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) -4000        -4000  
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 4 millioner i spillemidler. 
S4 Kleivane skole, B14-skole 247000 156700 84300 6000    

Status K2 (SEKF sak 095-19): Under bygging. Forventet ferdigstilt til skolestart august 2021.

Skolen bygges som en B14-skole med plass til 14 klasser og 392 elever. Skolen kan starte med elever på 1 – 7 trinn, men elever på 6. og 7.trinn kan også fullføre barnetrinnet ved Iglemyr skole. Dette vil bli avgjort i dialog med foresatte. Skolen vil få 8 – 12 klasser og mellom 165 og 220 elever ved oppstarten i 2021. Klasse- og elevtallet vil gradvis øke. Ved skolestart i 2025 vil skolen ha 14 klasser og mellom 280 og 310 elever.

S4 Kleivane skole, stor flerbrukshall  73000  38000 33000 2000    

I forbindelse med bygging av ny skole i Skaarlia må det tilrettelegges for kroppsøving. Det er valgt å trekke dette arealet ut av byggeprogrammet for skolen og legge det inn i et eget bygg. Ny plan for Aktive Sandnes sier at det som hovedregel skal tilrettelegges for flerbrukshall ved bygging av skoler. Hallen på Kleivane skole foreslås å ha spilleflater på 25*45 meter og tilhørende garderober. 

S4 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) -11500        -11500  

Det estimeres at bygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Det ventes også kr 1 million til kunstgressbane som er en del av prosjektet Kleivane skole. På grunn av store utbetalinger til Austrått svømmehall er det antatt lang ventetid på utbetaling av spillemidler.

S5 Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole  218000 6000 45000 121000 46000  

Status IK: Planlagt byggestart i Q2 2021. Forventet ferdigstilt i 2023.

Skolebehovsplanen 2021-2024 viser et behov for nye elevplasser på sentrumsnære skoler. Behovet for nye plasser er størst på Sandved skole og det innarbeides derfor midler til å utvide Sandved skole fra en B25 skole til en B28 skole. Per 2020 er 7.klasse på Sandved skole lokalisert i lokaler på Skeiane Ungdomsskole. I hehold til befolkningsfremskrivninger vil Skeiane Ungdomsskole ha behov for disse lokalene selv om noen år.Prosjektet innebærer rivning av administrasjonsbygg og oppføring av nybygg. De andre byggene beholdes, og prosjektet inkluderer ikke rehabilitering eller håndtering av vedlikeholdsetterslep for disse byggene. Nytt bygg oppføres i 2 etasjer + underetasje, samt planlegges slik at det vil være tilpasset en eventuell utvidelse til B35 skole. Utvidelse av Sandved skole vil medføre en reduksjon av antall parkeringsplasser for ansatte til fordel for mer uteareal. Uteareal vil dermed oppnå anbefalt størrelse for B28 skole. For å oppnå anbefalt uteareal ved fremtidig B35, må eksisterende bebyggelse erstattes med ny bebyggelse innenfor byggegrenser.

S6 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83700      1000    

Status IK: Planleggingsmidler innarbeidet i 2022.

Gymsalen, bassenget og tilhørende garderobeanlegg ved Høyland ungdomsskole er i dårlig forfatning. Et alternativ kan være å rive gymsal, basseng og tilhørende garderobeanlegg. Det vil da være plass til en ny enkel flerbrukshall med tilhørende garderober og tribune på 2 460 m2, og 1 500 m2 utendørsareal. Rådmannen har lagt inn midler til planlegging i 2022, men har ikke tatt stilling til om et slikt prosjekt kan iverksettes med kommunens stramme økonomiske rammer.

S6 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) -10500          
Etter gjeldende regler er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 10,5 millioner i spillemidler. Utbetaling vil komme etter utløp av planperioden.
S7/P1 Mulighetsstudie sentrumsskoler (Trones, Stangeland og Smeaheia) 1000    500 500     

I ksak 89/20 la rådmann frem en vurdering av sentrumsskolene og muligheter for utvidelse. Dagens behov og prognoser for elevtall tilsier at det vil være kapasitetsutfordringer i de sentrumsnære bydelene – Sandved, Trones og Stangeland/Smeaheia. Behovene for elevplasser er basert på eksisterende situasjon, befolkningsframskrivinger og utbyggingspotensiale. Kommunestyret vedtok at Trones skole reguleres for B35-skole da denne skolen og tomten er best egnet for utvidelse. Mulighetsstudie for Stangeland skole gjennomføres i 2023.

S8/P2 Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse 467000   800      3000

Kommunestyret vedtok i sak 89/20 å innarbeide midler til regulering av Trones til B35-skole, samt midler til utvidelse. Trones skole er i dag sentrumsskole og den skolen som vil måtte ta den største veksten av elever, ved utbygging i de prioriterte byutviklingsområdene. Trones skole kan avlaste både Stangeland skole og Smeaheia skole. Totalkalkylen på 467 MNOK er for B28-skole inkludert stor flerbrukshall. Det er innarbeidet planleggingsmidler i 2023 og forventet bygging etter kommende planperiode.

S9 Varslingsanlegg pilotskoler 5000 3700 1300      

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Bystyret har bevilget kr 5 millioner til installering av varslingsanlegg. Arbeidet med to pilotskoler pågår. Prosjektet vil evalueres i etterkant og nødvendige tilpasninger gjøres før en starter opp på flere skoler. Andre skoler får oppgradering av eksisterende telefonanlegg. Etter gjennomføring av pilotering, vil resterende midler brukes til varslingsanlegg ved andre skoler. Bevilgning i 2021 er tidligere bevilget og overføres fra 2020 etter vedtak i 2. perioderapport 2020.

S10/P3 Varslingsanlegg skoler     3000 2500 2500 2500

Status: Rullerende bevilgning

I beredskapssammenheng har sentrale skolemyndigheter anbefalt at alle skoler er utstyrt med toveis talevarslingsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom det enkelte klasserom og skolens administrasjon. På den måten kan det varsles om ulike hendelser ut til det enkelte klasserom. Det avsettes kr 2,5 millioner årlig for innstallering av talevarslingsanlegg. Dette vil tilsvare om lag fem skoler årlig. 2020-bevilgning er overført 2021 i perioderapport med bakgrunn i at pilotprosjektet må evalueres før en går i gang med utrulling på andre skoler.

S11/P39 Oppgradering bygningsmasse skoler     14000 8000 8000 8000

Status: Rullerende bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på skolebygg. Tiltak prioriteres basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres. Kr 3 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da deler av arbeidet strekker seg over årsskiftet.

S12 Oppgradering utendørsanlegg skoler     5000 3000 3000 3000

Status: Rullerende bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. 

S13/P4 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen     7000 10000 10000 10000

Status: Rullerende bevilgning

Alle ansatte og elever i Sandnesskolen har hver sin digitale enhet. Disse har, som alt annet digitalt utstyr, en forventet levetid på 3-4 år. For å kunne fortsette med digitale enheter for alle elever og ansatte i Sandnesskolen vil det derfor være behov for å skifte ut en del enheter hvert år. Siden alle elever og ansatte fikk enheter nokså samtidig må vi forvente at mange enheter må skiftes innen et kort tidsrom. Derfor er det å forvente at en god del maskiner må byttes ut i 2020 og at det deretter må byttes ut omtrent 25 prosent av maskinene årlig. Midler kan også dekke eventuelle kostnader for at enheter skal fungere optimalt, med tanke på bl.a. printerløsning. 

TOTALSUM OPPVEKST SKOLE 1690400 641800 357200 174000 55000 26500
Publisert: 17.10.2017 09:11
Sist endret: 05.01.2021 14:08