Oppvekst barn og unge

 Behovet for investeringer i barnehager i Sandnes kommune bygger på tall fra barnehagebehovsplanen 2021-2024 vedtatt i  ksak 93/20 og beregnede befolkningsprognoser.

I august 2018 ble Hana barnehage avviklet. Rådhusmarka barnehage ble lagt ned august 2019. Dette førte til redusert antall barnehageplasser i sentrum/sentrumsnært og behov for å ta i bruk barnehageplasser igjen i de barnehagene som tidligere hadde redusert driften. Barnehagene i Sandnes er nå dimensjonert for at 89% av barna har barnehageplass. Dette er den totale kapasiteten. Per desember 2019 hadde 88.1% av barn i Sandnes barnehageplass. Dersom 89 % av søkerne hadde takket ja til barnehageplass, ville 48 flere store barn (eventuelt 24 småbarn 1-2 år) hatt behov for barnehageplass.

Dersom Sandnes kommune skal lykkes med å øke barnehagedeltakelsen blant gruppen minoritetsspråklige behøves flere barnehageplasser i sentrum. Plasser i sentrum kan også avlaste andre bydeler i opptaket. Rådmannen foreslår å innarbeide midler til planlegging av ny sentrumsbarnehage i perioden. Kommunestyret vedtok følgende utbygginger i prioritert rekkefølge: Sentrum, Ganddal, Austrått, Lura, Figgjo, Sviland og Hommersåk.

Ganddal har hatt stor vekst i barnetallet. Fra hovedopptaket i 2018 har det ikke vært nok barnehageplasser for å dekke behovet i bydelen. Prognosene viser at veksten i Ganddal bydel fortsetter med betydelig utbygging framover.Ganddal peker seg ut som en bydel med spesielt stor underkapasitet. Det er i barnehagebehovsplanen vedtatt at ny kommunal barnehage på Ganddal vurderes med byggestart 2028 (på tomt Ga26). Det ble videre vedtatt at det skal foretas nødvendige utbedringer av Brueland barnehage for å bedre funksjonaliteten og opprettholde/se på muligheten for å øke kapasiteten.

Figur 2, Barnehagedekning i Sandnes kommune 2010-2035

Figuren viser barnehagedekningen i Sandnes minus Høle og Forsand. Grunnen til at disse barnehagene ikke er lagt inn i grafen, er at begge disse barnehagene har betydelig overkapasitet, som ikke kan tildeles barn fra andre områder av byen. Dette med bakgrunn i geografisk beliggenhet og reiseavstand.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
B1/P39 Oppgradering utendørsanlegg barnehager     4000 4000 4000 4000

Status: Årlig rullerende bevilgning.

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr, samt annen utendørs oppgradering. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

B2/P39 Oppgradering bygningsmasse barnehager     8000 4500 4500 4500

Status: Årlig bevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på barnehagebygg. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres. Kr 3 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da deler av arbeidet strekker seg over årsskiftet.

B3 Kjøp av tomter til barnehageformål  17000      17000    
Nye planløsninger med eventuelt påbygg eller ombygging av eksisterende lokaler for å tilfredsstille bruker- og ansattkrav og arbeidsmiljø. Det innarbeides planleggingsmidler til en utredning av alternativer. Kalkyle på hele prosjektet vil kunne gis etter at utredning er gjennomført.  
B4 Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder  850      850    
Tiltaket gjelder blant annet branntegninger som må ajourføres etter branntekniske utbedringer. 
B5 Langgata 72 jordmortjenester 34105 16105 18000      

Status K1 (FSK 22/20): Planlagt byggestart 2020. Forventet ferdigstilt sommeren 2021.

Tiltaket gjelder ombygging, inkludert regulering, av Langgata 72 til jordmortjenester som erstatning for jordmortjenester i leide lokaler i Holbergsgate 16. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 76, tiltak K11.

Kr 8 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

B5/P5 Inventar Langgata 72 jordmortjenester 1350   1350       

Tiltaket er nytt og gjelder inventar i Langgata 72, som ikke var inkludert i opprinnelig vedtatt budsjett.

B6/P6 Inventar og utstyr samlokalisering barne- og familieenheten 2900   2900      

I prosjektet med å bygge om Strandgata 147 til å romme hele Barne- og familieenheten foreligger det ikke budsjett til innredning/møblering. Det er 90 nye arbeidsstasjoner som skal møbleres, samt 12 nye møterom som skal møbleres og utstyres med IT utstyr. Tjenesten legger til grunn gjenbruk av utstyr, men nye romløsninger og bruk av åpent landskap medfører behov for innkjøp av nye møbler/utstyr.

B7/P7 Nye barnehageplasser i sentrum 0   0      

Status: Planleggingmidler

Dersom Sandnes kommune skal lykkes med å øke barnehagedeltakelsen blant gruppen minoritetsspråklige behøves flere barnehageplasser i sentrum. Plasser i sentrum kan også avlaste andre bydeler i opptaket. Rådmannen foreslår å innarbeide midler til planlegging og alternativvurdering. 

TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 56205 16105 34250 26350 8500 8500
Publisert: 17.10.2017 12:14
Sist endret: 06.01.2021 09:42