Kultur og næring

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
K1 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300  

Sandnes kunst og kulturhus KF har i sin økonomiplan meldt om behov for kr 300 000 hvert år til oppgradering av sceneteknisk utstyr i Sandnes kulturhus. Kulturhuset har mye gammelt og utdatert teknisk utstyr, noe har ikke blitt skiftet ut siden huset var nytt i år 2000. Med en aktivitet på rundt 170 arrangementer årlig er det stor slitasje på utstyret. For å kunne avvikle arrangement, og ikke minst drive utleie i stor konkurranse med andre, kreves det høy standard på utstyret. 

K2 Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) -2312   -2312      

Sandnes Kulturhus ble rehabilitert sommeren 2020. Det er søkt om 3 MNOK i tilskudd fra spillemiddelordningen som styres av Kulturdepartementet. I august 2020 ble det innvilget tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune med kr 2,3 millioner.

K3 Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering  3750    3750      

Kulturhusets foajé har ikke blitt pusset opp siden bygget ble ferdigstilt i 1999, og har et stort behov for oppgradering til dagens standard. Det er ønskelig med et serveringstilbud til publikum på kveldstid og en enkel caféservering på dagtid. Dette som et ledd i kulturhusets strategi om økt aktivitet i foajéområdet både på dag- og kveldstid. Det er utformet et behovsnotat som oversendes byggeier til bruk i dialog med restauranteier. Foreløpig estimert kostnad for oppgradering beløper seg til kr 3,75 millioner. Tiltaket avhenger av inngåelse av avtale med drifter og finansieres av husleie fra drifter.

K4/P15 Avsetning til utsmykning     1333 575   813  147
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2021-2024 er det lagt inn 0,2 prosent. 
K5 Oppgradering bygningsmasse kulturbygg     1500 1500   1500  1500

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak av bygningsmassen på kulturbygg. Tiltak er prioritert og beløp fastsatt basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres.

K6 Langgata 76 - rehabilitering 15250 8250 7000      

Status K1 (FSK 23/20): Planlagt byggestart 2020. Forventet ferdigstilt sommeren 2021.

Prosjektet omfatter utvendig istandsetting av fasade med nye vinduer og dører, tilbygg med løfteplattform, og istandsetting innvendig. Løfteplattformen gir universell adkomst til 1. og 2. etasje og i tillegg må hele det tekniske anlegget i bygget skiftes ut.

Bygget skal brukes av Frivilligsentralen, og vil sammen med Langgata 72 og 74 framstå som en helhet der kulturmiljøet blir ivaretatt. Prosjektet organiseres i felles entreprise med Langgata 72, tiltak B5. Det er i 2. perioderapport videreført kr 7 millioner fra 2020 til 2021.

K7/P16 Friluftsmuseum 0   0      

Status IK: Gjennomføres i 2021

På grunn av at Forsand har lite visningssteder for gjenstander i bygdemuseet vil det lages flere montere som blir plassert både sentrumsnært og på utfartssteder. Eventuelt vil det etableres et mindre «visningsbygg» for utstilling av gjenstander på et sentralt sted i Forsand.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 at tiltaket utgår.

K8 KinoKino utstyr     300 300  300  300

Det avsettes kr 0,3 millioner årlig til oppgradering av utstyr på KinoKino.

K9/P17 Forprosjekt: Rehabilitering og videreutvikling av KinoKino  500     500     

Det avsettes kr 0,95 millioner til forprosjekt for å utrede mulighetene på lang sikt for videreutvikling og rehabilitering av KinoKino.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere rammen med kr 450.000, samt å forskyve tiltaket i ett år.

K10 Lysrigg Sandnes kulturhus  15000     15000    

Majoriteten av kulturhusets lysutstyr har overskredet sin levetid. Utstyret er i dårlig stand og har høye vedlikeholdskostnader. I tillegg må det stadig oftere leies inn utstyr til produksjoner, ettersom eksisterende utstyrspark ikke lenger holder forventet bransjestandard. Etter planen var utskiftning av lysutstyr en del av rehabiliteringsprosjektet på kulturhuset i 2020, men bevilgningen viste seg å ikke være tilstrekkelig for alle de nødvendige tiltakene.

Tilstandsrapporten for Sandnes kulturhus har vurdert lysriggen til å være TG2 – et vesentlig avvik, med vesentlige konsekvenser (KG2). Tiltaket er helt nødvendig for kulturhusets drift. Beregninger viser at vedlikeholds- og innleiekostnader i løpet av få år vil overstige kostnaden til nytt utstyr.

En samlet kulturbransje er i ferd med å gå over til bruk av LED-lys til sceneproduksjon. Det er varslet fra både nasjonale og internasjonale myndigheter at bruk av halogenpærer i sceneproduksjon vil forbys i løpet av få år. Allerede i dag er det forbudt å produsere pærer av denne typen, og vi risikerer dermed at halogenpærer til scenebruk snart ikke lenger er å få tak i. Det er dermed viktig å bytte ut lysriggen før bruksforbudet trer i kraft.

For Sandnes kunst- og kulturhus er det viktig å ha en velfungerende og konkurransedyktig utstyrspark for lyd og lys. Dette gir gode forutsetninger for kostnadseffektiv drift, ettersom kostnader til innleie dermed minimeres. I tillegg bruker LED-pærer vesentlig mindre strøm enn halogen, og medfører dermed noe kostnadsreduksjon også på dette området.

Det estimeres en årlig leiekostnad i størrelsesorden kr 1-3,5 millioner dersom nåværende utstyr slutter å fungere. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å skifte ut lysriggen på Sandnes Kulturhus i 2022.

TOTALSUM KULTUR OG NÆRING 32188 8250 11871 18175 2913 1947
Publisert: 17.10.2017 12:59
Sist endret: 06.01.2021 10:36