Kommunens fellesområde

Ruten byrom ferdigstilles i perioden, mens og oppstart planlegging nytt parkeringshus er utsatt til slutten av perioden. Det gjøres midlertidige tiltak på S1 i mellomperioden bl.a. parkeringstilbud. Grunnlaget for salg av eiendommer i Haakon 7’s gate er revurdert, inntektsanslag tatt ned og oppstart ventes høsten 2020. I takt med at utbyggerne av Rådhusmarka og det gamle rådhuset utvikler sine eiendommer opparbeides infrastruktur i Telthusveien. I Havneparken skal privat aktør utvikle nabokvartalet til S1 og det er inngått leieavtale her for lokaler til Sandnes Læringssenter, Flerspråklig barn og unge og Flyktningenheten, hvor innflytting ventes 1.halvår 2021. Opparbeidelsen av øvrige kvartaler i Havneparken skjer i privat regi. Den usikre markedssituasjonen påvirker fremdriften i Havneparken og derav også inntektsgrunnlaget for Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS SIAS til å utføre planlagt infrastruktur i forkant. Sandnes tomteselskap KF bidrar med A-kontoinnbetaling for sine refusjonsforpliktelser til å få sluttført den permanente havnepromenaden lang Ovalen, tilhørende parkområde og istandsetting av adkomsten til området. Sammen med forprosjekt om Storånaparken fra indre Vågen til Skeiane stasjon vil dette legge grunnlaget for gjennomføring av plangrepet i sentrumsplanen om en sammenhengende grønn akse med knytning til Sandvedparken.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
F1 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 123500 26500 15000    
Områdereguleringsplanen for Ruten ble godkjent i bsak 63/17. Prosjektet er igangsatt med byggetrinn 1 Rådhusplassen som er ferdigstilt i 2020 og byggetrinn 2 Byparken som ferdigstilles i 2021. Byggetrinn 3 som gjelder Olav V`s plass bygges samtidig med bussveien og framdrift er ikke kjent.  
F2 Sentrum parkeringsanlegg, inkl forretning og næring 353100 4000 10000      10000

Status: K0 KS 19/20. Byggestart 2025, ferdigstilles 2027

Parkeringsanlegget med om lag 225 parkeringsplasser, har offentlige plasser til erstatning for plassene på Ruten.
Rivning av eksisterende bygg ble gjennomført i 2020 og tomten klargjort for bygging. Prosjektering er også i stor grad fullført. Prosjektet er i sin helhet utsatt til oppstart planlegging 2024, med forventet ferdigstilling i 2027.
Det er innarbeidet kr 10 millioner som skal gå til opparbeidelse av parkeringsplass på S1-tomten og til utearealene bl.a. ved det nye bygget til Sandnes læringssenter, Flerspråklige barn og unge og Flyktningenheten. Kr 4 millioner av tiltaket i 2021 finansieres av generelt disposisjonsfond parkering og eiendom.

F2 Finansiering nytt parkeringshus  -61000          

Med disponering av kr 61 millioner fra bundet fond frikjøp parkering, finansieres 170 plasser av innbetalte frikjøpsmidler. Resterende 55 offentlige plasser må finansieres ordinært, som skattefinansiert investering.


F3/P32 Opparbeidelse av infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 41000 10855 24945 5200    

Av vedtatt områdeplan for Skeiane følger rekkefølgebestemmelser knyttet til ekstern infrastruktur og anlegg. I salgsavtalene for kommunens eiendommer vest for Jærveien har selger ansvaret for gjennomføring. Samlet kalkyle utarbeidet av Sandnes tomteselskap KF er kr 43,4 millioner, hvorav ny overvannsledning (OV800) i Jærveien utgjør kr 5,043 millioner. Framdriften i arbeidene samordnes med kjøpernes framdrift for utbyggingsprosjektene.Oppgradering Telthusveien (kr 11,559 millioner), prosesjonsvei mellom gravlundene (kr 12,547 millioner) og nytt lager for gravlundsdriften (kr 2,772 millioner) er tiltak som må gjennomføres i første del av planperioden. Nytt ventilkammer og flytting/riving av Rådhusmarka barnehage utgjør kr 6,612 millioner og er tiltak som kan utføres mot slutten. Tilsvarende gjelder ny vannledning (kr 4,897 millioner) i Skogsbakken.


Jf. status i framdriften for utbyggingsprosjektene per dags dato ventes at tiltakene i Telthusveien og Jærveien utføres i 2020, og i 2021 og 2022 opparbeides prosesjonsveien og nytt lager for gravlunden. Resterende arbeider er knyttet til framdrift på opparbeidelse av ny barnehagetomt innen planområdet, tiltak som ventes utført etter 2023.
Detaljreguleringsplanen for Rådhusmarka ble ved 2.gangsbehandling i utvalg for byutvikling den 25.09.2019 vedtatt sendt tilbake for ytterligere bearbeidelse. Det er uavklart om og eventuelt hvilken betydning dette får for framdriften samlet.

F4 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av Rådhusmarka     -25000      

Sandnes tomteselskap KF har på oppdrag fra bystyret gjennomført områderegulering av Skeianeområdet. Rådhusmarka er solgt til utbyggingsformål. 1. deloppgjør for salget, beregnet til kr 25 millioner, skjer ved overtakelse og den er knyttet til utbyggers igangsettingstillatelse, seneste frist er 27 måneder fra signert avtale, det vil si i 2020. 2. deloppgjør skjer 18 måneder etter oppgjør 1, det vil si i 2021, mens de to siste oppgjørene påregnes i 2023 og 2024 (totalt kr 15 millioner). Det er i tillegg budsjettert med og foretatt et konsernbidrag på kr 15 millioner fra Sandnes tomteselskap KF i 2018 i forbindelse med salget slik at totaloppgjøret i perioden 2018-2024 blir kr 80 millioner. Reguleringsplanarbeidet er styrende for framdriften. Inntektsoverføringen fra foretaket til bykassen skjer med fradrag for påløpte utgifter til regulering og salgsprosess., Detaljplan ble 2.gangsbehandlet av utvalg for byutvikling 25.09.2019, og vedtok å sende saken tilbake for ytterligere bearbeidelse. Det er ikke avklart pr dagsdato om 2. gangsbehandlingen i bystyret kan skje i 2019, eller om det må bli på nyåret 2020. Rådmannen vil derfor måtte gjøre en ny vurdering i perioderapporten av inntektsforutsetningen 2020 utfra fornyet fremdrift i utbyggingsprosjektet.

F5 Salg av eiendommene i Haakon VIIs gate -32000   -32000      
Salgsforberedende arbeid igangsettes i høst, og legges ut når resultater etter høring av planen foreligger. Samlet nettoinntekt fra salget av de tre eiendommene er om lag kr 32 millioner. Endelig overtakelsestidspunkt fra kjøpere er bestemmende for når oppgjør kan finne sted.   
F6/P33 Offentlige arealer     5000 3000 10000 10000 

Utvikling av arealer til offentlige formål med byggeklar tomtegrunn må gjennomføres flere år før selve byggeprosjektet starter. Det er behov for å komme i gang med erverv, grunnundersøkelser mv. i perioden for behov som skal løses i fremtiden. I tillegg må forarbeider knyttet til de fremtidige utvidelser av blant annet eksisterende kommunale eiendommer utføres. Samarbeidet om Norestraen sør, tiltak om gatetun i Haakon VIIs gate før salg og utvikling av eiendommene mv. jamfør plankrav kommer også til utførelse i perioden. Detaljregulering av gatetunet fastsetter ansvarsforholdene mellom aktørene. I tillegg utløser vedtatt parkeringsstrategi for sentrum jf. KDP sentrum behov for oppstart av avtaleforhandlinger i denne planperioden.  Erverv i forbindelse med områder i sentrum til offentlige formål og samferdselstiltak inkludert bussveien vil framover aktualiseres. Selve ervervs- og forstudiearbeidene utføres i hovedsak med grunnlag i spesifiserte oppdrag i henhold til overordnede prioriteringer. Utførelsen skjer dels i Sandnes Tomteselskap KF og dels i eiendomsavdelingen, avhengig av arealformål. Rådmannen viderefører avsetningen, med kr 10 millioner årlig de 2 første årene, mens planlagte tiltak inkl. refusjonsbidrag for parkeringsanlegget  på S1 skyves til 2024. Refusjonsbidraget innbetales etter byggesaksbehandling.

F7 Digital strategi     2300 1300   1300  
Digitalisering og automatisering er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av digitale løsninger. Midlene benyttes til å nå målene i gjeldene digital strategi og for å sikre verdiøkning og effektiv bruk av sentrale løsninger. 
F8/P34 Nettverk – kommune felles  9000 3000  4000 2000    

Det er et stort behov for en kontinuerlig forbedring og utbygging av hele kommunens nettverk for å være klar til å ta i bruk nye digitale løsninger for både kommunens innbyggere og ansatte. I tillegg er det økt behov for kapasitet og utbygging for å kunne ta i bruk velferdsteknologi, og satsing på digitale verktøy for skole og barnehager samt kommunens øvrige enheter. Arbeidet må gå over flere år for å kunne få til en samlet enhetlig og sikker nettverksinfrastruktur for alle enheter i Sandnes kommune.

F9 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     22300 25300 27300  29300 

Sandnes kommunale pensjonskasse og KLP har behov for årlige innbetalinger av egenkapital i planperioden. Det avsettes kr 22,3 millioner i 2021, kr 25,3 millioner i 2022, kr 27,3 millioner i 2023 og kr 29,3 millioner i 2024. Med det lave rentenivået man ser per i dag, må pensjonskassene ha solide buffere og egenkapital slik at de kan beholde investeringsstrategien i perioder med oppgang og nedgang. Med lavt rentenivå må pensjonskassene søke investeringer som gir høyere forventet avkastning, slik som eiendom og aksjer, og da er det behov for soliditet og egenkapital til å kunne gjøre dette. For lav egenkapital kan også bety problemer med å levere den garanterte avkastningen (3 måneders Nibor pluss 1,6 prosent). Ved gode resultater vil midler kunne tilføres premiefondet som kan brukes til å betale årlig premie for medlemmene. 

F10 Oppgradering dokumenthåndteringssystem      1600 1600 600  

For å ha et effektivt og brukervennlig sak/arkivsystem (dokumenthåndteringssystem) er det avgjørende å følge utviklingsløpene til leverandørene. Kostnader til løpende videreutvikling og oppgradering må regnes med. 2020-bevilgning er videreført til 2021 i 2. perioderapport.

F11 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem  3000 250 1000 1750     

Det skal foretas et forprosjekt for å vurdere om rådmannen skal gå videre med nytt sak/arkiv system (dokumenthåndteringssystem) for kommunen. Tanken er å splitte opp sak/arkivsystemet i moduler, noe som er mer framtidsrettet enn dagens løsning hvor alt er samlet i ett system. En oppsplitting vil oppfylle føringene i Sandnes kommunes digitale strategi samt føringer fra nasjonalt hold, og oppsplitting i moduler gjør oss mindre leverandøravhengige. Saksbehandlerne forholder seg til systemer (moduler) som er bedre tilpasset det fagområdet som de arbeider under, noe som igjen letter og effektiviserer hverdagen for disse. I tillegg blir det bedre kvalitet på arkivene og kontroll på dataene. Kr 2.750 millioner er videreført til 2021 og 2022 i 2. perioderapport 2020.

F12 Valg 2021 og 2023 – nytt datautstyr  1200 300  450   450  

Det er behov for 30 nye PC-er til valglokalene, skannersenteret, forhåndsstemmemottak osv., samt printere. Det er i bruk over 50 PC-er valgdagen; om lag 40 på stemmestedene og 10 i skannersenteret på rådhuset. Skannerne leies. Skolene har ved de siste valgene hatt PC-er de har stilt til disposisjon i valglokalene, men siden det nå er Chromebook som brukes i skolene har de ikke lenger denne muligheten. Dette vil medføre ytterligere økte utgifter framover, ved at det vil være behov for å kjøpe om lag 30 nye PC-er per valg. Det foreslås satt av kr 0,45 millioner i 2021.
Det er også behov for 30 nye PC-er til valget i 2023, og det foreslås satt av kr 0,45 millioner til dette også i 2023. Dette er for utskifting av de eldste PC-ene, slik at alle stemmestedene har 1 ny PC ved hvert valg, og grunnet krav fra valgdirektoratet om at PC-ene som benyttes til skanningen er nye og ubrukte.

F13 Utskiftning av stemmeavlukker  500   500      
Sandnes kommune har hatt veldig gamle stemmeavlukker, og det ble i 2017 kjøpt inn 20 nye avlukker som er universelt utformet. Det ble i 2019 kjøpt inn 50 avlukker à kr 10 000 og i 2021 er det behov for å skifte ut de siste 50 avlukkene. Kalkylen har økt fra kr 0,4 millioner i gjeldende HØP.
F14 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter   1000       1000  
I 2023 er det behov for nytt utstyr for elektroniske møtedokumenter til folkevalgte. 
F15/P35 Inventar i innleid bygg SLS/FBU/flyktning enheten   11000 1000 10000      

I bsak 37/19 ble det vedtatt å inngå ny leieavtale for Sandnes Læringssenter og tiltaket gjelder inventar i innleid bygg. Beløpet er lik den avsetning som legges inn når Sandnes kommune bygger selv og omfatter alt av løst inventar som AV-utstyr, IT-installasjoner og annet inventar som ikke er løst inventar og eller leveres av byggeier i henhold til avtale.

F16 Salg av kommunale eiendommer  -78000   -20000 -26000  -20000  -12000 

Sandnes eiendom har utarbeidet en liste over mulige eiendommer for salg. Det startes arbeid med å selge i 2021. Flere av eiendommene bør reguleres før de legges ut til salg, og inntekten er således fordelt over planperioden.

F17 Overgang til Teams fra Skype for business     280      
Det arbeides med overgang fra Skype for business til Teams som samhandlingsverktøy. Midlene er overført fra 2020 til 2021 i 2. perioderapport.
P37 Forskuttering rekkefølgekrav SIAS     15000 5000    
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 413800 142905 46875 34150 20650 37300
        
Økonomi
NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
Ø1 Nytt Business Intelligence (BI) verktøy for Sandnes kommune 100   100      
BI dreier seg om å gjøre om data i en virksomhet til anvendelig kunnskap og deretter konvertere denne kunnskapen til verdi. Målet er å gi ledere lett tilgjengelig og bedre informasjon om budsjett, regnskap, fakturaer, sykefravær, innkjøp og annet. Gevinsten er at ledere og andre vil bruke mindre tid på å hente ut og sette sammen informasjon fra ulike moduler/systemer. Rådmannen vurderer å anskaffe et BI verktøy, og det ble satt av kr 100 000 til dette i 2020. Disse midlene er overført til 2021 i 2. perioderapport da prosjektet ikke er realisert i 2020.
TOTALSUM ØKONOMI 100 0 100 0 0 0
Publisert: 18.10.2017 12:18
Sist endret: 06.01.2021 10:25