Finansiering av investeringene

     

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
I1 1100799 Startlån 240000 240000 240000 240000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. I saken Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019 (bsak 103/19) ble lånerammen vedtatt økt med kr 70 millioner for 2019. Det ble i saken også meldt om behov for kr 240 millioner i låneramme for 2020. I ksak 134/20 ble lånerammen for 2020 ytterligere økt med kr 80 millioner, til totalt kr 320 millioner. Prognosene for 2021 tilsier tilsvarende ramme som for 2020, men rådmannen har valgt å videreføre opprinnelig ramme på kr 240 millioner for 2021. Eventuelt økt lånebehov for 2021 behandles i perioderapportene.

I2 1100799 Avdragsinntekter startlån -170000 -180000 -190000 -200000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

I3 9000099 Avdragsutgifter startlån 170000 180000 190000 200000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. I tråd med de innbetalte avdragene i tiltak I2 betaler kommunen avdrag på lånene til Husbanken.

I4 9000099 Bruk av startlån -240000 -240000 -240000 -240000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken, jamfør tiltak I1.

I5 9000099 Avdrag på utlån Lyse og tomteselskapet -23863 -23863 -23863 -23863

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med kr 4,33 millioner i avdrag fra Sandnes tomteselskap KF og kr 19,53 millioner i avdrag fra Lyse AS.

I6 9000199 Momskompensasjon på investeringer -139756 -78995 -71168 -59079

Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.

I7 9000099 Bruk av lån (til egne investeringer) -679389 -328172 -194775 -31934
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om økonomiske rammebetingelser. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I8 9000199 Overføring fra drift -29684 -83005 -122254 -186803

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 29,7 millioner i 2021, økende til kr 186,8 millioner i 2024. 

I9 9000099 Engangsoverføring Sandnes tomteselskap KF -19000      

Styret har i sin innstilling om foretakets budsjettforslag foreslått en engangsoverføring i 2021 på kr 15 millioner. I tillegg tilrår styret at foretaket bruker kr 4 millioner til midlertidig overflateparkering og arrondering av sidearealer i kvartalet S1. Dette i påvente av kommunens realisering av utbyggingen. Jamfør protokollen signaliserte rådmannen at om det viser seg mulig å løse tiltaket ved bruk av disposisjonsfond i stedet, vil rådmannen tilrå å øke engangsutbytte tilsvarende. Rådmannen støtter prioriteringen av tiltakene på S1 og sidearealer. Det har betydning for hele Havneparken og naboarealer. Finansieringen tilrår rådmannen at løses ved å disponere fondsmidler i eiendom og parkering. Bidraget fra tomteforetaket på kr 4 millioner tillegges engangsoverføring. Det legges med dette til grunn en forventning om utbetaling av kr 19 millioner i 2021 fra Sandnes tomteselskap KF. 

TOTALSUM FINANSIERING -891692 -514035 -412060 -301679
Publisert: 18.10.2017 12:44
Sist endret: 07.01.2021 09:14