Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen miljø- og Enøk-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
E1/P25/P39 Miljøtiltak, kommunale bygg     3500 2000 2000 2000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk. Det vil også redusere klimautslipp slik at kommunen vil få en mer miljøvennlig profil/drift av byggporteføljen. Tiltak skal knyttes opp mot gjeldende miljøplan for Sandnes kommune. Kr 2.5 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

E2/P26/P39 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering      4800 2800 2800 2800

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av tilstandskartlegging og samkjøring med andre arbeider/prosjekt på det enkelte bygg. Kr 3 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

E3 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 million til formålet. Prioritering av tiltak skjer på grunnlag av en risikovurdering. 

E4 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300

Status: Rullering - årsbevilgning.

Eiendomsavdelingen har et eget teknisk nett som er levert og driftet av IT avdelingen. Nettet benyttes til kommunikasjon/ overføring av datatrafikk, kameraovervåking, adgangskontroll og SD-anlegg som er avhengig av denne transportveien. Prosjektet dekker nyinvesteringer av utradert utstyr for kommunikasjon og oppgradering av teknisk nett for å sikre at kommunen ikke har sikkerhetshull. Oppgraderingen skjer når IT oppgraderer sine system og hvilke bygg, som gjelder alle eiendomsavdelingen har teknisk utstyr på, avtales årlig sammen med IT for å unngå sikkerhetshull. Det avsettes kr 300 000 årlig.

E5 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     3000 1500 1500 1500

Status: Rullering - årsbevilgning.

Det er behov for elektronisk ytre skallsikring da det mistes nøkler og må skiftes på låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det avsatt midler for oppgraderinger i utvalgte formålsbygg. For barnehager vil en nå benytte elektroniske nøkler med tilgangsstyring. Hvilke bygg som tas hvilket år prioriteres ut fra brukernes behov og sikkerhetshull i nøkkelsystemet (mistet nøkler). Kr 1.5 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

E6 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600

Status: Rullering - årsbevilgning.

Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg. Kostnad for oppgraderinger er for å ivareta sikkerhet for leietakere og sikker drift samt levering av varme for byggene. 

E7 Universell utforming     2000 5000 5000 5000

Status: Rullering - årsbevilgning.

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt plan- og bygningsloven, skal Norge være universelt utformet innen 2030, og målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. Tilstandsanalysene utført i 2018 avdekker et behov for universell utforming i størrelsesorden kr 98 millioner. Tatt hensyn til tilstandsanalyser på bygg som enda ikke utført, kan en røft estimere et etterslep i størrelsesorden kr 150 millioner. Det foreslås en økning i rullerende midler i perioden 2022-2024 til kr 5 millioner årlig.

E8 Nedgravde avfallscontainere     1000 1000 1000 1000

Status: Rullering - årsbevilgning.

På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres, og det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur, men for nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere. Lokasjon prioriteres med bakgrunn i behov og risikovurdering.

E9 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg     950 950 950 950

Eiendomsavdelingen har behov for å avløse eldre serverløsninger som ikke kan supporteres av IT-avdelingen slik at datasikkerheten opprettholdes. Det oppgraderes da til felles servere for SD-anleggene slik at en kan spare oppgraderingskostander i framtiden, samt minske driftskostnadene på disse. 

E10 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 15441 2200      

Det er i første perioderapport 2020 videreført kr 2.2 millioner med bakgrunn i at prosjektene i Langgata 72/76 skal kobles til fjernvarme.

E11/P27 Regulering      6500 1500    

Tiltaket gjelder mulighetsstudier og regulering av kommunale eiendommer. Eiendommene må reguleres eller utredes til eget bruk eller salg. Følgende eiendommer er planlagt regulert i 2021 og 2022:

Vagleleiren, Vatne skole, Riskatun, Vatneleiren.

Kr 8 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da arbeidet ikke har kommet i gang før sent i 2020.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere foreslått ramme med kr. 3 000 000.

E12/P39 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     1500 1500 1500 1500

Status: Rullering - årsbevilgning.
Det settes av midler til tiltak for automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og bo- og aktivitetssenter for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg. Det foreslås at det avsettes investeringsmidler for installasjon av 3-4 slike anlegg i året i planperioden.

E13 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking     1000 1000 1000  1000 

Som følge av gjennomgang av FDV dokumentasjon og branntilsyn er det avdekket behov for å oppgradere eksisterende brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og merking. Ved en del rehabiliteringer, endringer og påbygg er ikke den helhetlige systematikken ivaretatt i enkelte bygg. For å best ivareta personellsikkerhet og myndighetskrav må dokumentasjon og nevnte tekniske anlegg være korrekte.

E14/P28 Solskjerming formålsbygg     0 0 0  

For å bedre inneklimaet i flere skoler, barnehager og bo- og aktivetssenter er det ønskelig å installere solskjerming på flere bygg for å hindre innstråling. Bieffekt for skolene er at klasserommene får bedre løsninger med hensyn til undervisning og tilpasning av lysforholdene for den nye digitale undervisningen i Sandnes-skolene. 

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 at tiltaket utgår.

E15 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 400    
Det er et stort behov for en del asfaltering og remerking av parkeringsplasser på skoler og barnehager. Dette for å sikre bedre adkomst til byggene og mer oversiktlige trafikksituasjoner. 
E16 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier     1000 1000  1000  1000 

Dette er et lovpålagt tiltak. Kravet er hjemlet i Byggeteknisk forskrift § 13-5 at alle rom som har varlig opphold ikke skal ha årsmiddelverdi høyere enn 200bq og at en er pålagt å gjøre tiltak når grensen overstiger 100 bq. Dette må Sandnes kommune som huseier dokumentere. Midlene benyttes til lovpålagte tiltak som må gjennomføres i byggene når verdiene for Radon er for høye, og det er en 5 års frekvens på målingene. Det er et stort behov for tiltak etter årets målinger siden disse kan kun gjøres i vintermånedene, og neste vinter gjennomføres nye målinger og disse vil da avdekke behov for nye tiltak i annen bygningskategori. Ved for høye verdier kan vi bli pålagt å stenge bygg/deler av bygget.
For å gjennomføre tiltakene der en finner høye verdier må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 millioner til formålet. Tiltak prioriteres ut fra funn ved kartlegging foregående år.

E17/P29 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg     2800 1500    

For å ivareta Sandnes kommune sine verdier og bidra til fornøyde brukere, er eiendomsavdelingen helt avhengige av enkel og presis tilgang til informasjon om byggene. Sandnes kommune har digitalisert sine arkiver og nå må eksisterende FDV dokumentasjon/arkiv også digitaliseres. Digitaliseringen vil føre til enklere og mer presist informasjonsuttak, spesielt for driftspersonell. Det blir mye større tilgjengelighet av informasjon på tvers av kommunens enheter, bedre grunnlag for å identifisere feilkilder, samt tettere oppfølging av aktiviteter og avvik som følge av digitaliseringen.

Kr 1.5 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da deler av arbeidet strekker seg over årsskiftet.

E18 Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager  4000   2000 1000 1000  

Det er behov for oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager som ikke er i henhold til dagens regelverk mhp på utførelse og høyder. Dette for å forebygge rømninger i barnehagesituasjon.

Det foreslås avsatt totalt kr 4 millioner fordelt over planperioden.

E19/P31 Skeianetunet - oppgradering av tun 0        

Det er behov for oppgradering av tunet rundt de tre byggene med utelys, kantsikring, trapper og rekkverk til byggene. Området har stor ferdsel og er en del av parken. Tiltaket vil bedre ivareta personsikkerheten til myke trafikanter som bruker parken og skape skille mellom myke trafikanter og biler. I tillegg fremstår områdene rundt byggene som lite tilgjengelig og ikke tiltalende på grunn av lite lys og noe trafikk fra brukere som parkerer på plenen. Det foreslås avsatt kr 1,2 millioner i 2023.

Kr 1.5 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da deler av arbeidet strekker seg over årsskiftet.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 at tiltaket utgår.

E20 Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg  6000         6000 

Det er viktig at våre administrasjonbygg og utleiebygg har brannteknisk vurdering av bygningsmassen, samt å få håndtert tiltak som er påkrevd. Tiltaket omfatter i hovedsak bygg på Vatneleiren og Vagleleiren. Det foreslås avsatt kr 6 millioner i 2024.

E21 Riving gamle bygg og brakker 5000       5000   

Sandnes kommune har flere brakker og gamle bygg som ikke er i bruk og mangler godkjenning. Det påløper løpende driftskostnader på disse. Det foreslås avsatt kr 5 millioner i 2023 til sanering og tilbakestilling av tomtene.

E22 Kjøp tomt Lura (Asko)  1500   1500       

Kommunestyret vedtok i sak 124/20 å kjøpe en tomt til idrettsformål på Lura. Det avsettes kr 1,5 millioner til dette formål i 2021.

E24/P30 Oppgradering bygningsmasse gravplasser     1300  1500  1500  1500

Det er stort behov for oppgradering av bygningsmasse på kommunens gravplasser. Et av tiltakene vil være å oppgradere bårerom og tilhørende kjølekapasitet. Det foreslås avsatt kr 1,5 millioner årlig.

TOTALSUM EIENDOM 34141 15441 37650 24550 26150 26150
Publisert: 18.10.2017 12:23
Sist endret: 06.01.2021 10:40