Helse og velferd

 I Helse og Velferd skal investere for kr 520 millioner i planperioden.

Det skal ferdigstilles nytt bofelleskap for mennesker med funksjonsnedsettelser i Olsokveien i løpet av 2021. Dette blir et betydelig løft både for beboerne og de ansatte.

I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart planlegging av nytt bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024.I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. Det kjøpes både brukte og nye boliger, samt at det bygges småhus.

Det vil også utføres nødvendige bygningsmessige oppgraderinger og branntekniske tiltak.

NR TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2021 2022 2023 2024
Sykehjemstjenester

H1

Nye sykehjemsplasser i Sandnes, ca 60 stk 277500         5000

Status IK: Forventet byggestart i 2025 og forventet ferdigstillelse vinter 2026

Det er gjennom 2020 arbeidet med regulering og mulighetsstudier på Lundeområdet, og ved Rovik Boas. I ksak 106/20 sak 106/20 vises det til ulike konsept for å løse utvidelse med 60 sykehjemsplasser. Kommunestyret vedtok en prioritert utbyggingsliste der HUP 1 på Sørbø Hove blir prioritert.

Rådmann har innarbeidet midler planlegging i 2024, samt videre planlegging, tomtekjøp og bygging utenfor planperioden.

H1 Husbankens tilskudd nye sykehjemsplasser -125000          
Husbanken gir investeringstilskudd til sykehjemsplasser med inntil 55 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 2 046 000 per plass. Forventet tilskudd fra Husbanken på kr 125 millioner. Tilskuddet anmodes utbetalt etter at ferdigattest er utstedt. 
H2 Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter      2000      

For å møte framtidig behov for nytt bo- og aktivitetssenter settes det av kr 1 million til planlegging i 2021.
Kr 1 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport til tiltak «Nye sykehjemsplasser Rovik». Midlene brukes til å ferdigstille pågående reguleringsprosess. Regulering for utvidelse av sykehjemsplasser på Lunde skal etter planen ferdigstilles i 2020.

H3 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 7200  3600  1800 1800     
Flere bo- og aktivitetssenter har utdaterte sykesignalanlegg som det er vanskelig å få tak i deler til når noe blir ødelagt. Moderne sykesignalanlegg gir i tillegg nye muligheter til å bruke ulike sensorer og tilgangsstyring for pasientene. Det er behov for utskifting på Lunde, Austrått og Lura bo- og aktivitetssenter. Hvert av anleggene koster kr 1,8 millioner og det planlegges å skifte ut ett anlegg i året.
H3 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd  -3960 -1980 -990 -990     

Det forutsettes at husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av kostnadene. Dette er et investeringstilskudd som gis til ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.

H4/P39 Oppgradering bygningsmasse omsorgsbygg      13000 9000 9000  9000 

Status: Årlig rullerende bevilgning.
Det er stort behov for oppgradering av omsorgsbygg med tanke på tekniske anlegg og overflater. Tiltak er prioritert basert på foreliggende tilstandsanalyser. Tiltak med HMS- eller sikkerhetskonsekvens prioriteres. Kr 4 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport, da deler av arbeidet strekker seg over årsskiftet og det har vært noe utfordringer med tilganger i byggene med bakgrunn i Covid-19.

H5 Branntekniske tiltak helsebygg  36000 17000 6000 6000   4000 3000 

Status: IK Forventet ferdigstilt 2024.

Det er en økning i bevilgning på kr 8 millioner fra økonomiplan 2020-2023. Dette er med bakgrunn i at det er flere pleietrengende pasienter enn tidligere som er vanskelige å evakuere ved brann. Brannvesenet gir føringer om å enten sprinkleranlegg i leilighetene eller å øke bemanningen. Sprinkling anses å gi lavere kostnad enn å øke bemanning på fast basis. Økningen gjelder sprinkling av Lunde bo- og aktivitetssenter, Lura bo- og aktivitetssenter, samt Haugen 25 (EFF-boliger). Det søkes støtte fra Husbanken.

H5 Branntekniske tiltak helsebygg, tilskudd      -2000 -2000  -1000   -1000

Det søkes støtte fra Husbanken til sprinkling. For kostnadene som kan henføres til sprinkling dekkes 55% av Husbanken.

H6/P8 Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter  3600   3600      

 For å kunne utnytte digitale løsninger og velferdsteknologi optimalt må det trådløse nettet oppgraderes på bo- og aktivitetssentrene. Tiltaket er av administrasjonen estimert til kr 4 millioner.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere rammen med kr 400.000.

H7 Ny grovoppvaskmaskin Sandnes Matservice 343   343      
Sandnes Matservice har behov for ny grovoppvaskmaskin og det innarbeides midler til slik maskin i 2021.
Enhet for funksjonshemmede (EFF)
H8 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 48400 15633 31767 1000    

 Status: K2 ksak 27/20: Under bygging. Planlagt ferdigstilt i 2021.

 Avlastningsboligen i Olsokveien ble fraflyttet i 2018. Eksisterende bygningsmasse har blitt revet og erstattes med et nybygg for 8 boenheter, fellesrom og personalbase. Byggingen startet høsten 2020.

H8 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -13656    -13656      
Husbanken har innvilget søknad om investeringstilskudd på kr 1 707 000 per bolig begrenset oppad til 45% av anleggskostnadene. 
H9/P9 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser  75410 1700   4500 69210  

Status: IK Planlagt påbegynt i 2022 og ferdigstilt i 2023.
På Lunde bo- og aktivitetssenter er det i dag et bofellesskap for unge med fysiske funksjonshemminger. Bofellesskapet ble opprinnelig bygget med tanke på eldre, men ble tatt i bruk for yngre med fysiske funksjonsnedsettelser. Det fungerer dårlig for denne gruppen både med tanke på utforming og beliggenhet så det ønskes derfor en mer sentral tomt. Flytter bofellesskapet kan arealet benyttes som til andre helseformål.
I utgangspunktet skulle bofellesskapet flyttes til nytt bygg i Skeianegata i Sandnes sentrum. Med bakgrunn i de høye kostnadene ved denne plasseringen, lyses prosjektet ut i markedet uten tomt høsten 2020. Avhengig av responsen fra markedet vil endelig fremdrift oppdateres til arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022-2025.

H9 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser – tilskudd  -15363       -15363  
Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd på kr 1 762 000 per bolig begrenset oppad til 45 prosent av anleggskostnadene. Husbanken har gitt positiv tilbakemelding på forespørselen.
H10/P10 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter + 4 ordinære boliger for salg til boligsosial-formål 71000 1500   5000  35000 29500

Status: IK Planlagt påbegynt i 2022 og ferdigstilt i 2024.
Bystyret ba rådmannen starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ under økonomiplanbehandlingen 2018. Aktuell tomt for Foreldreinitiativet 3 er på HUP1 på Sørbø Hove som er regulert til bolig/tjenesteyting. Prosjektet bygges med parkeringsanlegg i lukket p-kjeller. Tomtekostnaden inkludert krav om lukket p-kjeller gjør at Sandnes kommune må ta en større del av investeringsutgiftene for at dette skal være mulig å realisere. Prosjektet var kalkulert på tomt med overflateparkering. På HUP1 er det krav om parkering i lukket p-kjeller. Det er også store rekkefølgekrav innenfor planområdet. Tomten blir kjøpt av Sandnes Tomteselskap.
Prosjektet kan inneholde et botiltak til foreldreinitiativet med 9 boenheter, fellesareal og personalbase. I tillegg planlegges det fire boliger for salg til boligsosial-formål. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen til Sandnes Kommune og den store nettokostnaden for kommunen, foreslår rådmann å utsette ferdigstilling av prosjektet til 2025, og vil frem mot handlings- og økonomiplan 2025 vurdere andre løsninger.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å fremskynde tiltaket med ett år i forhold til rådmannens forslag.

H10/P10 Foreldreinitiativ 3 - salg til beboere -14400         -14400 
Leilighetene i Foreldreinitiativet 3 skal selges til beboerne, tilsvarende som for Foreldreinitiativet 1 og 2. 
H10/P10 Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial -10000         -10000 
Estimert inntekt i størrelsesorden kr 2,4-2,5 millioner per leilighet, men estimatet er usikkert.
H10/P10 Foreldreinitiativ 3, tilskudd -17763         -17763 
Tiltaket kan gi investeringstilskudd fra Husbanken på kr 17,8 millioner.
H11 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser  41000   2000 2000 20000 17000

Status: IK, Planlagt byggestart i 2023 og forventet ferdigstillelse i 2024.
Kommunen kjøper i dag tjenester til flere personer med store adferdsutfordringer. Disse står ikke på venteliste til ordinær kommunal omsorgsbolig med heldøgnstjenester da de krever høyere bemanningsgrad.
Per nå kjøpes det tiltak til 5-6 personer i målgruppen fra private aktører som tiltaket skal erstatte.
Tiltaket forventes å gi innsparing i forhold til kjøp av tjenester. Innsparingsgevinsten vil avhenge av kostnadsnivået til eksternt kjøp og hvilke brukere som får bolig i tiltaket. Tidligere er det beskrevet potensiale for innsparinger på kr 5,5 millioner årlig før internhusleie. (omstillingssak juni 2016). Anslaget for innsparing er usikkert og må beregnes på nytt når boligen er ferdig og plasser er tildelt.

H11 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken -10242         -10242
Husbanken gir investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 prosent av kostnadene begrenset oppad til kr 1 707 000 per plass.
H12 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 149000 628       7000

Status: IK Planlagt påbegynt i 2025 og ferdigstilt i 2026.
Vågsgjerd aktivitetssenter er et dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/eller autisme. En stor del av brukerne har multifunksjonshemminger. Vågsgjerd aktivitetssenter har per i dag 50 brukere pluss 4-5 tilsynsbrukere og 27 årsverk (35 ansatte). Vågsgjerd aktivitetssenter er lokalisert i leide lokaler i Holbergsgate 19 («Varnerområdet») med leiekontrakt fram til 31. Desember 2019, men med opsjon om å forlenge leieforholdet til 2024. Området er under transformasjon og det er behov for å finne nye løsninger for enheten.
Et nytt senter skal dekke både dagens og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av nytt avlastningssenter, noe som kan gi synergieffekter. Senteret skal inneholde ulike aktivitetstilbud for brukergruppen slik at de opplever variasjon i løpet av dagen samt stimulering av ferdigheter og sanser.
Skaret avlastningssenter har en mindre avdeling med et tilsynstilbud for skoleelever på ungdomstrinnet opp til og med videregående nivå som ikke dekker behovet. Anslagsvis er det inntil 15 elever som trenger et slikt tilbud og dette planlegges lagt til aktivitetssenteret.
Tomten er under regulering og det må avsettes plass til gode uteområder med stier som er framkommelige for rullestoler samt sansehage, gapahuk, lekeapparater og mulighet for en grønnsakshage.
Planleggingsmidler er innarbeidet i 2024.

H12 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -81950          
Dagsenter til psykisk utviklingshemmede og andre funksjonshemmede kan utløse 55 prosent tilskudd fra Husbanken. 
H13 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser        1000    
For å møte framtidig behov for ny bolig for personer med funksjonsnedsettelser settes det av kr 1 million til planlegging i 2022.
H14 Planlegging påbygg/ombygging Åsveien  500   500       

I økonomiplan 2019-2022 er det avsatt kr 5 millioner i 2022 til kjøp av boliger i nærheten av Olsokveien(L12). Det foreslås at avsatte midler samt inntekter fra salg av en annen bolig i Olsokveien (brukt av avlastningen) brukes som delfinansiering av oppgradering av de 5 leilighetene i Åsveien som blir ledige når ny bolig i Olsokveien blir ferdig. Tomten kan trolig gi rom for flere boenheter. Åsveien er i dag lite funksjonell for både beboere og ansatte og har et stort behov for oppgradering.
Det ble lagt inn planleggingsmidler i 2020 for utredning av alternativer. Kalkyle på hele prosjektet vil kunne gis etter at utredning er gjennomført. Oppstarten av utredningen ble forsinket og midlene er forskjøvet til 2021 i 2. perioderapport 2020.

H15 Oppgradering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser      3300 3300  3300  3300

Status: Årlig rullerende bevilgning.

Behov for oppgradering / rehabilitering av leiligheter og fellesareal beløper seg til om lag kr 33 millioner ref. tilstandsanalyser utført i 2018. Det har ikke blitt utført vedlikehold i denne bygningskategorien, og det er merkbart på byggene og fellesareal i boligene. Det foreslås årlig bevilgning på kr 3,3 millioner over 10 år.

H16 Oppgradering av Lunde etter at unge funksjonshemmede flytter ut  4500         4500

Når ny bolig for unge funksjonshemmede ferdigstilles skal beboerne flytte ut fra Lunde bo- og aktivitetssenter, ref H9. Boligene er av grei standard og det settes av kr 4,5 millioner til oppgradering. Boligene kan da brukes som bofellesskap/demensboliger. 

Helse- og rehabiliteringstjenester
H17 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  59400 1500     950  56950 

Status: IK. Planlagt byggestart i 2024

Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft, er det behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Aktuell tomt ligger på B11 på Sørbø/Hove. 

H17 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, tilskudd fra Husbanken -15363          -15363

Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken så tilskuddet er beregnet ut fra gjeldende satser. Husbanken anbefaler få boenheter i samme tiltak og det er derfor liten risiko for at det ikke gis investeringstilskudd med kr 1 707 000 per bolig dersom en bygger 9 boenheter.

H18 Ombygging av boligrigg på Soma 8350 1250 7100      
Etter at nybygget til rusvernet på Soma er ferdig vil boligriggen (akutten) bli stående tom. Dette er et modulbygg og flyttekostnadene beregnes store. Politisk er det bedt om en vurdering av etterbruk og boligsosial handlingsplan gruppen vurderer at boligriggen kan bygges om til 5 mindre leiligheter som kan leies ut til personer med utfordringer innen rus. Prosjektet omfatter boenheter på om lag 20m2 m/kjøkkenkrok, samt et kontor. Ingen fellesstue eller personalbase.
Det er dialog med Fylkesmannen, og det vil bli søkt dispensasjon i forhold til reguleringsplan. Dispensasjonssøknad forventes sendt i oktober. Kostnader til omregulering og dispensasjonssøknader er ikke medtatt i kalkylen. Prosjektet er utsatt fra 2020 til 2021 med bakgrunn i pågående arbeid på gravlunden.
Sosiale tjenester
H19 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger   68000 68000 68000 68000

Status: Årlig bevilgning.
Det er fortsatt stort behov for kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall og type boliger må tilpasses behov hos brukerne (som er enslige og familier). Det antas at flere kommunale boliger for vanskeligstilte vil redusere kommunens utgifter til midlertidig bolig.
Kommunen eier relativt få kommunale gjennomgangsboliger sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Behovet er stort selv om etterspørselen er noe redusert siden slutten av 2014. Det er 77 på venteliste per august 2020.
Alternativet til kjøp av boliger er innleie av boliger i markedet. Dette vil gi omtrent lik belastning på driftsbudsjettet når en måler renter/avdrag/FDV* mot ekstern husleiekostnad. Den store fordelen med å eie boliger, er at Sandnes kommune da er i besittelse av eiendommen og dens verdi når leieperioden er over. Rådmann anbefaler på bakgrunn av dette å opprettholde bevilgningen til kjøp av boliger.
Midlene kan også disponeres til ombygging av eide bygg til boligsosialformål.

*FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

H19 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp/ferdigstillelse og beregnes på grunnlag av faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse hvor det maksimale tilskuddet tilsvarer en boenhet på 80 kvadratmeter. Satsen for Sandnes er 9 900 per kvadratmeter, maksimalt kr 792 000 per bolig. 

H20/P11 Oppgradering av kommunale boliger     7500 4000 4000 4000

Status: Rullering - årsbevilgning.
Det er stort behov for rehabilitering av kommunale boliger. Dette utføres løpende ved utflyttinger. Kr 7 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport. Dette med bakgrunn i at arbeidet er avhengig av utflyttinger, noe som gjør at forbruket kan variere fra periode til periode.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å halvere bevilgningen til oppgradering av kommunale boliger.

H21/P12 To småhus per år     9400 6400 6400 6400

Status: Årlig bevilgning.
Alternativet til småhus er innleie av midlertidig bolig og hospits. Småhus gir en gevinst på driftsbudsjettet når en måler renter/avdrag/FDV* på småhus mot ekstern leiekostnad. Den store fordelen med å eie egne småhus, er at Sandnes kommune da er i besittelse av eiendommen og dens verdi når leieperioden er over. Sandnes Kommune har gode erfaringer med småhus og det anses som en langt bedre boform for innbyggerne enn midlertidig bolig / hospits. Rådmann anbefaler på denne bakgrunn å opprettholde bevilgningen til småhus.
Den senere tiden er det overtatt to småhus på Dybingen, fire småhus på Brattebø og to småhus på Bogafjell.
Småhus som planlegges gjennomført i økonomiplan 2021 – 2024 er 2 småhus på Helgeland med ferdigstillelse i 2021. I tillegg er det planlagt 4 småhus på Hommersåk (Hesthammar) med ferdigstillelse i 2022.
Nye tomter som er avsatt til småhus i kommuneplan er Gramstad (Ha18), Foss Eikeland (Ga38), Hana (Ha32), Daleveien (Ha35) og Gramstad (Ha 30), Varatun og Tronsholen (AU29).
Kr 3 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.
*FDV – forvaltning, drift og vedlikehold

H22 Ombygging Skeianegata 14 8000 2400 5600      

Status K0 SEKF sak 89-18: ferdigstillelse i 2021.

Vedtak om ombygging av Skeianegata 14 fra tomannsbolig til fire små leiligheter som er tilpasset behovene for brukere innen rus og psykiatri ble vedtatt i bsak 30/18.

H23 Luragata 31, 4 små boenheter 10000 1200 8800      

Status K0 sak 12/20: ferdigstillelse i 2021.

Formannskapet vedtok i sak 12/20 å bygge om boligen i Luragata 31 til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte. Prosjektet planlegges gjennomført i 2021.

Kr 6.8 millioner er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

H24 Boliger for vanskeligstilte, Tun, Lura Nord 14200 7000 1000 6200     

Det planlegges fire småhus på Stokkastø. Blant annet grunnet krav i plan- og bygningsloven er dette en prosess som har tatt lengre tid enn først antatt og ferdigstilling av tun ventes tidligst i 2021.

Det er satt i gang arbeid med å gjennomføre reguleringsendring. Forhandlinger med naboeiendom om leggerett for VA-ledninger pågår og reguleringsendring og rammesøknad vil bli sendt i etterkant av dette. Kr 1 million er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

H25/P13 Boliger for vanskeligstilte, Tun ubestemt tomt  12060  100    11960    

Tomteavklaringer pågår. Tomt er foreslått på Foss Eikeland, ref SEKF sak 097-19. Kr 1 million er overført fra 2020 i 2. perioderapport.

H26 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken     -5198      

Tilskudd til utleiebolig søkes etter kjøp eller ferdigstillelse. Satsen beregnes på grunnlag av faste variabler. Tiltaket gjelder småhus og robusboliger. Tilskuddet utbetales kort tid etter ferdigstillelse.

H27/P14 Inventar og utstyr, innleid bygg NAV 1650   1650      

I bsak 109/19 ble det vedtatt å leie inn Hoveveien 9 for nye lokaler til NAV. Sandnes Kommune besørger selv innredning i sine innleide lokaler. Total kostnadsramme er 4 MNOK, med 2 MNOK som fordeles på henholdvis NAV stat og Sandnes kommune. Bygget ferdigstilles i 2021.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å redusere bevilgningen med kr. 350 000.

TOTALSUM HELSE OG VELFERD 520416 51531 137714 102973 184497 125882
Publisert: 17.10.2017 12:45
Sist endret: 06.01.2021 10:35