Investeringsbudsjett

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 2,7 milliarder kroner. Som følge av kommunens økonomiske situasjon har det vært et mål å redusere investeringsnivået. Investeringsnivået er omtrent kr 1,1 milliarder lavere enn i forrige planperiode.

Investeringstiltak i excel-format finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Flere store skoleprosjekt vil ferdigstilles i perioden, blant annet Sviland skule, Kleivane skole og Malmheim skole. Det satses videre på barn og unge i Sandnes, med utvidelse av Sandved skole til B35 og planlegging av nye utvidelser av skoler. Det foreslås også en utredning som skal resultere i nye barnehageplasser i sentrum. Dette for å dekke fremtidig behov og for å stimulere til økt barnehagedeltakelse blant minoritetsspråklige.

Det satses også videre i Havneparken, men utbyggingen vil strekke seg noen år frem i tid, og havnepromenaden vil bli etappevis utbygget etter hvert som byggene føres opp.

Innen helse og velferd skal det ferdigstilles nytt bofelleskap for mennesker med funksjonsnedsettelser i Olsokveien i løpet av 2021. Som et ledd i boligsosial handlingsplan-arbeidet satses det videre på kjøp og bygging av boliger for vanskeligstilte. I bo- og aktivitetssentrene investeres det i oppgradering av sykesignalanlegg og oppgradering av trådløst nett. Det er også lagt inn oppstart planlegging av nytt bo- og aktivitetssenter på Sørbø Hove i 2024.

Austrått svømmehall åpnet høsten 2020, og svømmehallen i Giskehallen er under rehablitering. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i slutten av 2021. Tiltakene medfører en betydelig kvalitetsøkning på svømmetilbudet i kommunen. Flytende offentlig basseng er tatt ut av planen, men videreføres i Sandnes Havn KF.

I perioden skal det også gjøres investeringer på vann, avløp og renovasjon på i underkant av kr 400 millioner. Dette innebærer blant annet betydelige oppdrageringer av nettet med omlegging av hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata som største prosjekt.

Med tanke på bygningsmassen til kommunen fortsetter satsningen på miljø, inneklima og digitalisering. Det satses også videre på oppgradering av kommunens bygningsmasse og uteområder.

Oppsummering handlings- og økonomiplan 2021-2024

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

 • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå ut over økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten politisk eller administrativt i angjeldende resultatenhet.
 • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte og avgrensede prosjekt med oppstart og ferdigstillelsestidspunkt. Prosjektene vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, samt innenfor park, idrett, vei og vann- og avløp.

Investeringsnivået i planperioden summerer seg til kr 2,7 milliarder som er redusert med omtrent kr 1,1 milliarder fra forrige planperiode. Målet er å redusere ytterligere framover når påbegynte prosjekt er avsluttet.

  2021 2022 2023 2024
Brutto investeringsbudsjett 1063549 598714 567315 451467

Det er en stor satsing på skole i planperioden. Skolebehovsplanen 2021-2024 viser at kommunen har en utfordring i forhold til hvordan behovet for elevplasser skal løses på barnetrinnet ved sentrumsnære skoler. Som følge av dette har rådmannen lagt inn midler til regulering og planlegging av utvidelse av Trones skole til en B35-skole. Det vil også utføres en mulighetsstudie for de resterende sentrumsskolene i 2021 og 2023. I tillegg vil Malmheim skole, Sviland skule og Kleivane skole ferdigstilles i 2021.

Innen helse og velferd er det lagt planleggingsmidler i slutten av perioden for å øke antall heldøgnsplasser, både sykehjem og omsorgsboliger. I henhold til boligsosial handlingsplan investeres det i ulike typer boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke dette behovet blir det både kjøpt brukte og nye boliger samt bygget småhus.

I handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det noen prosjekter som har fått utarbeidet nye, oppdaterte kostnadskalkyler i forhold til økonomiplan 2020-2023. Dette er både grunnet K2* i løpet av året og nye kalkyler i forbindelse med økonomiplanarbeid. Tabellen under viser de endrede totalkalkylene fra økonomiplan 2020-2023 til økonomiplan 2021-2024.

* K2 – kostnadsoverslag 2. Legges frem etter anbudskonkurranse, men før kontrahering.

Finansiering av investeringer

Det vil i kommende planperiode investeres for kr 2,7 milliarder. Tabellen under viser kilder til finansiering av disse. Det foreslås en egenfinansiering på 34 prosent i 2021, økende til 73 prosent i 2024. Investeringsnivå er betraktelig redusert sammenlignet med vedtatt økonomiplan 2020-2023. Et høyt investeringsnivå samt høyt låneopptak oppfordrer til omstilling i driftsbudsjettet for å kunne betale renter og avdrag. Det er nødvendig med omstilling og innsparinger i driften grunnet svikt i inntektene og høy gjeldsgrad. Rådmannen foreslår derfor forskyvninger av flere store investeringsprosjekt.

 Finansiering 2021 2022 2023 2024
Sum investeringer 1063549 598714 567315 451467
Sum investeringstilskudd (spillemidler og tilskudd fra Husbanken) 79845 46075 72863 45605
Sum salgsinntekter 52000 26000 20000 12000
Mva - kompensasjon 139756 78996 71168 59079
Overføring fra drift 30131 84044 123053 187388
Mottatte avdrag fra Lyse og Sandnes Tomteselskap KF 23863 23863 23863 23863
Engangsutbytte fra Sandnes Tomteselskap KF 19000      
Bruk av lån 718954 339737 256368 123532
Egenfinansiering 32 % 43 % 55 % 73 %

 

Endrede totalkalkyler fra økonomiplan 2020-2023

Tiltak HØP 20-23 HØP 21-24 Endring % endring
Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole  132800 130700 -2100 -2 %
Ombygging og utvidelse til B28 - Sandved skole 258400 218000 -40400 -16 %
Branntekniske tiltak helsebygg 28000 36000 8000 22 %
Nye sykehjemsplasser i Sandnes, om lag 60 stk * 209000 277500 68500 25 %
Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter + 4 til boligsos 63175 71000 7825 11 %
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser 44080 41000 -3080 -8 %
Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 135850 149000 13150 9 %
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  48450 59400 10950 18 %
Ombygging av boligrigg på Soma  7500 8350 850 10 %
Ombygging Skeianegata 14 7100 8000 900 11 %
Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 14250 16000 1750 11 %

* I handlings- og økonomiplan 2020-2023 lå dette som to tiltak: «Utvidelse av Rovik Boas» og «Utvidelse av Lunde Boas». Disse er slått sammen til ett tiltak: «Nye sykehjemsplasser i Sandnes».

Utsettelse av prosjekt

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ser rådmannen det nødvendig å utsette følgende tiltak fra vedtatt økonomiplan 2020-2024. Prosjekt som gir økonomiske fordeler i driftsregnskapet, er ikke foreslått utsatt. Det gjelder for eksempel boligsosiale tiltak der det er kostnadsbesparende for kommunen å kjøpe boliger og bygge robustboliger i forhold til å leie inn midlertidige boalternativer.

 • Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser, utsatt fra 2022 til 2023
 • Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, utsatt fra 2023 til 2024
 • Foreldreinitiativet III, utsatt fra 2022 til 2025
 • Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser, utsatt fra 2021 til 2024
 • Sentrum parkeringsanlegg, utsatt fra 2021 til 2026 (planleggingsmidler i 2024)
 • Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser, utsatt til 2023/2024
 • Utvidelse og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand, utsatt fra 2021 til 2024
 • Skifte av kunstgress, delvis utsatt til 2023/2024
 • Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker, utsatt til 2023/2024

I arbeidet med handlings- og økonomiplan 2021-2024 er det meldt inn en rekke behov for nye investeringstiltak. Investeringstiltakene det er funnet plass til i rådmannens forslag til økonomiplan summerer seg til kr 695 millioner. Inkludert tilskudd og salgsinntekter utgjør kommunens andel kr 538 millioner. Disse tiltakene er vist i tabellen under.

Nye tiltak i handlings- og økonomiplan 2021-2024

Tiltak Totalkalkyle 2021 2022 2023 2024
Regulering Trones til B 35-skole, og utvidelse 467000 1000     3000
Inventar og utstyr samlokalisering BFE 5800  5800      
Inventar Langgata 72 jordmortjenester 1500 1500      
Nye barnehageplasser i sentrum  1000 1000      
Oppgradering trådløst nett på 8 bo- og aktivitetssenter 4000 4000      
Ny grovoppvaskmaskin Sandnes Matservice 343  343      
Oppgradering av Lunde etter at unge funksjonshemmede flytter ut 4500        4500
Inventar og utstyr, innleid bygg NAV  2000  2000      
Kinokino utstyr    300  300 300  300
Forprosjekt: Rehabilitering og videreutvikling av KinoKino  950 950      
Lysrigg Sandnes kulturhus  15000   15000     
Erosjonssikring Usken kai 2500 2500      
Utbedring av Hommersåk brygge 2500 2500      
Sanering avløp jernbanen pumpestasjon - Gjesdalveien  50000     15000 20000
Ny pumpeledning fra Skjæveland til Klepp 18000   500  500 17000
Oppgradering av kommunalt nett utløst av eksterne utbyggere 19500 1500 5000 8000 5000
Oppgradering av ledningsnett i Julie Egesgate 7000   7000    
Oppgradering av ledningsnett på Olav V-plass ifbm bussveiutbygging 8000   8000    
Oppgradering og utskifting av gjerder på skoler og barnehager  4000 2000  1000  1000  
Skeianetunet oppgradering av tun 1200     1200  
Brannteknisk tilstandsvurdering og oppgradering av avvik på kontorbygg 6000       6000
Riving gamle bygg og brakker 5000      5000  
Kjøp tomt Lura (Asko) 1500 1500      
Oppgradering bygningsmasse gravplass   1500 1500 1500   1500
Sum  695293 28393 46300 92500 57300
Publisert: 18.10.2017 12:51
Sist endret: 05.01.2021 14:20