Byutvikling og teknisk

NR  TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
  Byutvikling og teknisk
T1 Generell innsparing byutvikling og teknisk -730 -730 -730 -730
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i handlings- og økonomiplan 2020-2023, kr 1,5 millioner økende til kr 2,2 millioner fra 2021. Innsparingene fra 2020 er fordelt ut og innarbeidet i basisbudsjettet, og økningen på kr 0,7 millioner fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024.
T2 Omstilling 2025  -4640 -4800 -4800 -4800
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk fra 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet.
  Park og gravlund
T3 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker, grøntområder og byrom 1000 1500 1500 1500
I 2018 og 2019 overtok Sandnes kommune store nye grønt-, park- og lekeområder i bydelene samt noen kilometer vei, fortau, sykkel og kaianlegg. Tilførsel av driftsmidler er nødvendig for å kunne opprettholde en god vedlikeholdsstandard på nye anlegg.
  Vei og trafikksikkerhet
T4 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel 0 -800 -800 -800
Satsingen startet opp i januar 2019, og det er gjennomført flere «motivasjonstiltak» som for eksempel dytt kampanje for alle ansatte i Sandnes kommune, beat-the-street, sykle til jobben aksjon, nytt liv i sykkelbylogoen, Facebook sykkelbyen Sandnes og remerking av sykkelruter Sandnes vest, øst og sør. I 2020 og 2021 gjennomføres en rekke tiltak jamfør vedtatt sykkelplan: nye sykkelstativ i sentrum og i bydelene samt enkelte skoler. Identifisert en rekke «flaskehalser» hvor omregulering eller fysisk retting utføres. Oppgradering av dekke og kantstein på enkelte dårlige strekninger. Rødfarge på sykkelfelt i sentrum. Flere elbysykler inkludert stativ i flere bydeler. Tiltak med løyper i nærheten av skolene for trygg øvelse i nærmiljøet. Mobil pumptrack som flyttes rundt i bydelene. Flere av tiltakene planlegges og gjennomføres i et samarbeid med andre, som for eksempel Trygg Trafikk. Målet har vært å øke sykkelandelen fra 5 prosent til 10 prosent. 8 prosent sykler nå hver dag i vinterhalvåret og 11 prosent sykler hver dag i sommerhalvåret. Så målet er tilnærmet innfridd. For å få varig endring er det viktig å ha fokus på de yngste. Prosjektstillingen opphører fra 2022.
T5 Leie av midlertidig bro ved Bråstein 450 450    
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Det planlegges å bygge ny bro med oppstart og ferdigstillelse i 2022, jamfør tiltak T3 i investeringsbudsjettet.
T6 Leie av midlertidig bro ved Bråstein, bruk av fond -450 0 0 0
Leiekontrakt med Statens Vegvesen er inngått med leiepris på kr 37 408 per måned. Finansieres med bruk av fond i 2021.
  Idrett og friluftsliv
T7 Driftskostnader for basseng i havna utgår -1900 -1900 -1900 -1900
I bsak 86/19 ble det vedtatt bygging av nytt basseng i havna, med tilhørende driftskostnader. Som følge av den økonomiske situasjonen ble bygging av bassenget tatt ut av kommunens budsjetter i 1. perioderapport 2020. Innarbeidede driftskostnader i budsjettet må derfor reverseres.
T8 Driftsinntekter for basseng i havna utgår 800 800 800 800
bsak 86/19  ble det vedtatt bygging av nytt basseng i havna, med tilhørende driftsinntekter. Som følge av den økonomiske situasjonen ble bygging av bassenget tatt ut av kommunens budsjetter i 1. perioderapport 2020. Innarbeidede driftsinntekter i budsjettet må derfor reverseres.
T9 Inntektstap ved stenging av Giskehallen for rehabilitering 400 -150 -500 -500
Utgangspunktet er inntektene for hallen i 2018. Det er beregnet stenging fram til og med april (påske) 2022.
T10 Sparte utgifter ved stenging av Giskehallen for rehabilitering -3200 900 3400 3400
Sparte utgifter for drift av Giskehallen. Utgangspunktet er utgiftene for hallen i 2018. Det er beregnet stenging fram til og med april (påske) 2022.
T11 Tilskudd Sandnes Håndballklubb  0 0 -350 -350
Videreføring av tiltak T18 i økonomiplan 2019-2022. Gjelder leie av Sandneshallen, inklusive ombygginger og investeringer utført for å kunne spille topphåndball på dispensasjon. Sandnes har ikke anlegg for topphåndball per nå. Dette er en 5-årig avtale som går ut 2022.
T12 Midlertidig leie av lokaler til skole- og idrettsbruk -750 -750 -750 -750
I handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak T19, ble det bevilger midler til leie av en håndballbane for skole og idrett som erstatning for Giskehallen i forbindelse med planlagt rehabilitering i 2020 og 2021. Leie fra mandag til fredag. Fra skolestart 2020 til årsslutt, hele skoleåret 2021, og fram til påske 2022. I ettertid er det besluttet at det bare er svømmehallen som skal rehabiliteres i denne omgang og innarbeidet bevilgning må reverseres allerede fra 2021.
T13 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 9500 11500 11500 11500

Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Austrått svømmehall Internhusleie 6600 6600 6600 6600
Austrått svømmehall Renhold 400 400 400 400
Austrått svømmehall Energi 500 500 500 500
Giskehallen svømmehall og Giskehallen 1 (rehabilitering) Internhusleie 2000 2000 2000 2000
Sum teknisk   9500 15000 11500 11500
T14 Effektivisere forvaltning av idrett, park, vei og gravplass -100 -200 -200 -200
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,1 million skal spares innen idrett, park, vei og gravplass i 2021, økende til kr 0,2 millioner fra 2022.
T15 Effektivisere drift av idrettshaller -700 -1400 -1400 -1400
Som om følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,7 million skal spares ved å effektivisere driften av idrettshaller i 2021, økende til kr 1,4 millioner fra 2022.
T16 Økt inntektskrav -250 -500 -500 -500
Som om følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,3 million kan realiseres ved økt inntektskrav ved innføring av leie for riggplass i 2021, økende til kr 0,5 millioner fra 2022.
T17 Friluftsrådene og Rogaland Arboret, justering av avtale 160 160 160 160
Det ytes årlig driftstilskudd til Jæren friluftsråd og Ryfylke friluftsråd, samt Rogaland Arboret. Tilskuddsbeløpene fastsettes i tråd med folketall og kommunal deflator.
  Byggdrift
T18 Effektivisere renhold og drift av bygg  -400 -400 -400 -400
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,4 million skal realiseres ved effektivisering innen renhold og drift av kommunale bygg.
T19 Effektivisere drift i gamle Forsand -1000 -1000 -1000 -1000
 Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1 million skal realiseres ved effektivisering innen drift av kommunale bygg på Forsand.
  Bydrift
T20 Effektivisere driften (utstyrsutnyttelse) -200 -200 -200 -200
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved bedre utstyrsutnyttelse av maskiner og annet utstyr, ved mer deling av utstyr i driftsmiljøene.
T21 Effektivisere driften (administrative funksjoner) -900 -900 -900 -900
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,9 million skal realiseres ved effektivisering i administrative funksjoner hos bydrift.
  Samfunnsplan
T22 Redusere utredningskapasitet på langsiktig planarbeid -1600 -1600 -1600 -1600
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1,6 million skal realiseres ved å redusere kapasiteten innen arbeidet med langsiktig utredningsarbeid, ved reduksjon av to stillingshjemler.
T23 Innsparinger innen planarbeid -180 -180 -180 -180
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved reduserte driftskostnader innen planarbeid.
  Plan
T24 Redusere kapasitet på egen planlegging og utredning -1170 -1170 -1170 -1170
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 1,2 million skal realiseres ved å redusere kapasiteten innen eget planarbeid og utredninger, ved reduksjon av to stillingshjemler.
  Geodata (oppmåling)
T25 Omfordele programvarekostnader -510 -510 -510 -510
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,5 million skal realiseres ved å redusere programvarekostnader.
T26 Redusert kapasitet -200 -200 -200 -200
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,2 million skal realiseres ved effektivisering i administrative funksjoner ved å redusere en stillingshjemmel fra 60 til 40 prosent.
T27 Timeverk planforvaltning overføres til planbehandlingsgebyr -350 -350 -350 -350
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide ytterligere innsparinger, til sammen kr 12,2 millioner for tjenesteområdet byutvikling og teknisk i 2021. Av dette beløpet er kr 6,3 millioner fordelt ut på virksomhetene på tjenesteområdet og kr 0,4 million skal realiseres ved omfordeling av tidsbruk fra skattefinansiert til gebyrfinansiert oppgaveområde.
  Selvkost
T28 Effektivisere forvaltningen innen vann, avløp, miljø og renovasjon -420 -420 -420 -420
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke direkte innsparingsgevinst for kommunekassen. Det er funnet rom for effektivisering innen forvaltningen av vann, avløp, miljø og renovasjon, til sammen kr 0,4 million.
T29 Effektivisere driften innen vann, avløp, miljø og renovasjon -2050 -2300 -2300 -2300
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen. Det er funnet rom for effektivisering innen driften av tjenestene vann, avløp, miljø og renovasjon, til sammen kr 2,1 millioner.
T30 Reduserte gebryrinntekter 2470 2720 2720 2720
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen. Som følge av effektivisering i henhold til tiltakene T28 og T29 vil gebyrinntektene reduseres med til sammen kr 2,5 millioner på områdene vann, avløp, miljø og renovasjon.
T31 Redusere reisevirksomhet og kompetanseutvikling -150 -150 -150 -150
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Det er funnet rom for effektivisering innen kurs- og reisevirksomhet innen byggesak, til sammen kr 0,2 millioner.
T32 Redusere kapasitet til saksbehandling -800 -800 -800 -800
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Det er funnet rom for effektivisering ved å redusere kapasiteten innen saksbehandling kr 0,8 millioner hos byggesak.
T33 Reduserte gebryrinntekter byggesak 950 950 950 950
Som følge av den økonomiske situasjonen til Sandnes kommune har rådmannen funnet det nødvendig å innarbeide innsparinger på alle områder i den kommunale forvaltningen. Det er også sett på muligheter for innsparinger innen selvkostområdene. Effektivisering på selvkostområdene gir ikke innsparingsgevinst for kommunekassen, men kan gi grunnlag for reduserte kommunale avgifter/gebyrer for kommunens innbyggere. Som følge av effektivisering i henhold til tiltakene T31 og T32 vil gebyrinntektene reduseres med til sammen kr 1 million på byggesaksområdet.
  TOTALSUM TEKNISK OG BYUTVIKLING -6920 -2430 -1080 -1080
Publisert: 14.10.2017 15:31
Sist endret: 23.10.2020 14:44