Sentrale staber, politisk virksomhet og fellesutgifter

NR Tiltakstekst 2021 2022 2023 2024
  Rådmannens staber    
F1 Generell innsparing, rådmannens staber -80 -80 -80 -80
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide opptrapping av innsparing fra på kr 0,16 millioner fra 2020, økende til kr 0,24 millioner fra 2021. Rådmannens staber omfatter rådmannens budsjett og kommuneadvokatens kontor. Store deler av budsjettet er lønn og faste utgifter knyttet til lisenser, kontingenter samt årlig krav om faglig oppdatering for kommuneadvokatene. Å inkludere ytterligere kutt i rammen for erkjentlighet som budsjetteres her anser ikke rådmannen som tilrådelig.  For å oppnå effektiviseringskravene vil det måtte arbeides videre med digitalisering og forenkling, men det må også gjøres en detaljert gjennomgang av budsjettet for å foreta kutt i gjenstående poster der det er mulig. 
F2 Omstilling 2025 -6326 -6326 -6326 -6326
Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger. De nye innsparingene utgjør kr 6,3 millioner for rådmannens staber fra 2021. Det er opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025, og alle tjenesteområder jobber med vedtatte innsparingskrav samt fremtidig omstillingsbehov.
 P10 Reduserte kostnader sentrale staber -2000 -2000 -2000 -2000
  Kommunen felles
P11 Kontrollutvalget -350 -350 -350 -350
F3/P12 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jamfør handlings- og økonomiplan 2018-2021, tiltak F8 og F9 425 -610 -640 -640
Representantskapene i de to IKSene behandlet i møtet 24.08.2020 styrenes forslag til økonomiplan 2021-2024. Forslaget omfatter full drift av fire regionale idrettsanlegg, med ferdigstillelsen av Sola Arena innen utgangen av 2020.

Samlet tilskuddsnivå fra de fire eierkommunene utgjør i 2021 kr 46,3 millioner, med reduksjon til kr 46,1 millioner i 2023 og 2024. Inkludert i forslaget er investeringer i de tre eksisterende anleggene med til sammen kr 4,4 millioner i 2021. Behovet for bygningsmessige og utstyrsmessige oppgraderinger framkommer etter mer enn 10 års drift i hallene. 

I samsvar med sak om prinsipper for framtidig driftsmodell som er til politisk behandling har rådmennene/kommunedirektørene innarbeidet tillegg på inntil kr 1,5 millioner for driften av Forus Sportssenter. Endelig utformet leie- og driftsavtale mellom det fusjonerte eierselskapet av Forus Sportssenter og Folkehallene vil regulere effektiviseringskravene til denne driften ytterligere. Tilsvarende vil bruken av Sportssenteret til idretten, lag/foreninger og bedriftsidretten bli konkretisert i disse avtalene. Med grunnlag i forutgående saker og drøftinger legger rådmennene/ kommunedirektørene til grunn at de samme fire eierkommunene også er parter i driften av Forus Sportssenter. Samlet tilskudd for 2021 på kr. 47,8 millioner for drift av fem anlegg er således fordelt etter eierbrøk som gjelder for Folkehallene. Sandnes kommune sin eierandel er 30,76 prosent. Arbeidet med restrukturering av Folkehallene i ett driftsselskap og to rene eierselskaper pågår, herunder innhenting av uttalelse fra Skatteetaten. Muligheter for ytterligere stordriftsfordeler/ effektiviseringsgevinster inngår i dette arbeidet. Resultatene av arbeidet fremmes som egen sak til kommunestyrene. Kommunestyret vedtok en reduksjon på kr 1 million fra og med 2022. 
F4 Forus Sportssenter, eierselskapet 295 295 295 295

Av sak om prinsipper for framtidig driftsmodell framgår det at de tre aksjeselskapene som nå utgjør Forus Sportssenter foreslås fusjonert til ett felles selskap. Dette både for å få mer effektiv styring og for å redusere utgifter. Et eierselskap gir på sikt en mer rasjonell forvaltning av bygningsmassen. Fusjonen gjennomføres etter kontinuitetsprinsippet. Det betyr at gjenstående gjeld til banken inngår og må gjøres opp i det fusjonerte selskapet. Lånet som gjenstår skal nedbetales over 5 år. For å sikre forpliktelsen i overgangen har rådmennene/kommunedirektørene innarbeidet kr 1,2 millioner i 2021, fordelt mellom nåværende eiere med 77 prosent for Stavanger og 23 prosent for Sandnes.

Når det er avgjort om Sola og Randaberg kommuner også velger å gå inn på eiersiden, vil finansieringen av eierselskapet bli endelig fastsatt. I dette inngår også vurdering med hensyn til ekstraordinær nedbetaling av lånet, pliktige nedskrivninger med videre. 

F5 Intern budtjeneste, økning på grunn av ny kommune   -50 -50 -50
Intern budtjeneste mellom tjenestestedene i ny kommune vil til en viss grad fortsatt måtte skje ved ombringetjenester. Målsetningen er på sikt at all dokumenthåndtering skjer digitalt i ny kommune. Rådmannen har innarbeidet en økning på kr 50 000 i 2020 og 2021 til formålet. Fra og med 2022 tas økningen ut.
F6/P13 Rogaland brann og redning IKS, nye Sandnes tilskudd -500 300 1600 1600

Styret har foreslått til representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene med kr 16,9 millioner (5,81 prosent) fra 2020 til 2021. Samlet tilskuddsnivå utgjør med dette kr 309,8 millioner for 2021.

Av foreslått økning gjelder 0,2 millioner Miljørettet Helsevern, mens kr 0,5 millioner gjelder virkninger av tobakkskontroll og som utføres av skjenkekontrollen. Driften av 110-sentralen omfatter nå også kommuner på Haugalandet og søndre del av Vestland. Store deler av 110-sentralen er statlig styrt, mens utgiftsdekningen er tillagt kommunene. Det foreslås en økning på kr 2,4 millioner til nytt oppdragshåndteringsverktøy, nødnettet og tilhørende lisenser. Samlet utgjør driften av 110-sentralen kr 21,3 millioner (6,9 prosent) av det totale budsjettforslaget for 2021.

Feiervesenet og boligtilsyn foreslås med en økning på kr 4,2 millioner, og virksomheten utgjør totalt kr 29,6 millioner. Hovedtiltaket gjelder merutgifter som følger av den nye risikomodellen, herunder nytt regelverk for feiing av også hytter. Det pågår arbeid med omstilling og effektivisering innen tjenesteområdet.
Fordelt husleie til eierkommunene økes med kr 2,68 millioner, hvorav kr 2,4 millioner er leien i SASIRO. Øvrig økning drift brann gjelder lønnsoppgjør, redusert inntekter beredskap og økte utgifter til programvare og lisenser innenfor beredskap, til sammen kr 7 millioner. Anskaffelse av nye mannskapsbiler, tankbil Jæren, og utrykningsbiler for deltidsmannskapet samt høydemateriell i 2023 står for kr 33,6 millioner av totalt investeringsbudsjett i 4-års perioden på kr 63,8 millioner i styrets forslag. Avskrivninger øker netto med kr 1,2 millioner og utgiftsføres i resultatregnskapet. Anskaffelse av ny brannbåt er tatt ut og definert som eget prosjekt. Det prioriteres å skaffe eksterne tilskudd/bidrag. Styret kommer tilbake til dette når finansieringen er mer klarlagt. Fra 2022 og med helårsvirkning fra 2023 er det innarbeidet virkningene av to nye stasjoner i Stavanger, med foreløpig estimat på kr 10,7 millioner.

Rådmennene/kommunedirektørene har samarbeidet om å finne løsning på mulig tilskuddsnivå. Det er ikke mulig for eierkommunene å imøtekomme styrets forslag om vekst i den økonomisk krevende situasjonen flere av eierkommunene står i. Eierkommunene må foreta omfattende reduksjoner som omfatter alle deler av virksomheten for å oppnå budsjettbalanse. I denne situasjonen er det ikke funnet økonomisk forsvarsvarlig å unnta tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS. Rådmennene/ kommunedirektørene tilrår å videreføre samlet tilskuddsnivå i 2021 som i 2020, det vil si totalt kr 292,9 millioner. Eierkommunene innarbeider fordelt tilskudd 2021 i samsvar med justert eierbrøk. Det tilligger styret å fastsette detaljert budsjett for økonomistyringen i 2021, og oversende dette til eierkommunene som endelig faktureringsgrunnlag innen årsskiftet.

I samarbeid med selskapets administrasjon og styret vil rådmennene/kommunedirektørene i eierkommunene i løpet av våren 2021 foreta en gjennomgang av tilskuddsmodellen og se nærmere på muligheter for effektivisering, statlige oppgaver som kommunene er pålagt å finansiere med videre. Overgangsordningen for nåværende eierbrøk utløper i 2021, og fra 2022 er det forutsatt at folketall skal legges til grunn. Rådmennene vil fremme resultatene i egen sak til kommunestyrene. Kommunestyret vedtok en reduksjon på kr 1 million fra og med 2022. 

F7 Salg av ruten, utbyggingsareal videre oppfølgning   -1000 -1000 -1000

Bystyret vedtok i bsak 61/19 at det skal arbeides videre med planavklaring om Ruten, blant annet bussoppstillingsplassene. Videre skal trafikksikkerhetstiltak følges opp for å få i stand mer kortsiktige utbedringer av kollektivknutepunktet. Kommunen må følge opp overfor Jernbanedirektoratet for å få til oppgradering av Sandnes stasjon.

Rådmannen har innarbeidet midler til å gjennomføre oppgavene i 2020 og 2021, slik at mulig planarbeid kan igangsettes i 2022. Tiltaket utgår fra og med 2022.

F8 Norestraen sør, offentlig formål og bypark   -500 -500 -500
På Norestraen sør deltar kommunen jamfør avtalen om arbeidsfellesskap, i arbeidet med å få fram endelig forslag til områdereguleringsplan. Kommunen som grunneier har ansvaret for videre oppfølging av arealer til offentlig formål og parken. Dette gjelder grunn- og miljøtekniske forhold, parkens funksjoner og utforminger. I dette arbeidet er det behov for å hente inn ekstern bistand for å få gjennomført nødvendige oppgaver som grunnlag til blant annet utarbeidelse av teknisk plan for byparken, funksjoner og eierløsninger for offentlig formål. Resultatene av arbeidet må også gi nødvendig kalkylegrunnlag for framtidige prioriteringer og gjennomføring i senere økonomiplan. Rådmannen har innarbeidet totalt kr 1,5 millioner fordelt over 2020 og 2021, slik at grunnlaget for prioritering av prosjektene kan foretas i løpet av 2022. Kommunen som grunneier har ansvaret for gjennomføring av sin del av planen, innenfor rammene av områdeplanen og slik at de andre partnerne i arbeidsfellesskapet har mulighet til å realisere sine områder. Grunneierne i planområdet samarbeider, men det er ikke plan om å etablere felles utbyggingsselskap her. Tiltaket utgår fra og med 2022.
F9 KDP-sentrum, Storånaparken og åpning av Åna, reguleringsplan   -1000 -1000 -1000
Det ble vedtatt av Sandnes bystyre i bsak 128/17 at kommunen skal ta en særskilt rolle i realisering av Storånaparken som er et av rekkefølgetiltakene i KDP-sentrum. I fsak 44/19 ble konsept for åpning av Storåna lagt fram. Av saken framgår det at videre arbeid krever blant annet forstudie som grunnlag for ytterligere prosjektering og kalkulering. Kommunens engasjement krever midler til å få fram nødvendig prosjektet- og planmaterialet for å få fram beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer. I samsvar med saken har rådmannen innarbeidet kr 1,5 millioner i 2020 og kr 1,0 millioner i 2021 til arbeidene. Tiltaket utgår fra og med 2022.
F10 Juridisk bistand, ny kommune -250 -500 -500 -500
Ny kommune har behov for økte ressurser hos kommuneadvokaten i innkjøringsperioden. Dette gjelder både til håndtering av juridiske spørsmål knyttet til de gamle kommunene og til saker i nye Sandnes. Nødvendig kapasitet, kompetanse og bistand vil også måtte regnes med å hentes eksternt. Rådmannen reduserer avsetningen og har innarbeidet kr 250 000 i 2021.  Tiltaket utgår fra og med 2022.
F11 Generell innsparing, kommunen felles -3680 -1880 -1880 -1880
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 3,8 millioner i 2020, økende til kr 5,6 millioner fra 2021. Rådmannen må komme tilbake til den endelige konkretisering av hvordan innsparingskravet kan løses. Arbeidet må startet tidlig på nyåret og innsparinger som følge av digitalisering og økt elektronisk samhandling vil ha prioritet. Varige innsparinger som følge av organisatoriske endringer vil bli identifisert. Nivået på samtlige eksterne tilskudd vil bli gjennomgått. Endringer i tilskudd til interkommunale samarbeider, selskaper, kirken og andre trossamfunn med flere krever vedtak i kommunestyret.
F12 Generell innsparing, effektiviseringsgevinst nye Sandnes   5390 5390 5390
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer foreslo rådmannen innsparinger på kr 3,6 millioner i 2020, økende til kr 5,4 millioner i 2021 vedtatt økonomiplan 2020-2023. Tiltaket gjelder for to år og rådmannen tilrår for ordens skyld å reversere innsparingen fra og med 2022 samtidig som arbeidet med å se på mulige effektiviseringer og synergier i forbindelse med kommunesammenslåingen fortsetter.
F13 Lønnsreserven  35000 35000 35000 35000
Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2021. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2021 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2020. Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2021. Det er videreført kr 71 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 35 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 106 millioner.
F14 Omstilling 2025, avvikle seniortilskudd -8000 -8000 -8000 -8000
Rådmannen kan ikke se at nåværende økonomiske insentiver har gitt ønsket effekt med at færre velger å gå av med privat avtalefestet pensjon. Samtidig gjør den økonomiske situasjonen det nødvendig å vurdere reduksjoner på alle områder og nivåer. Det er viktigere å bli sett, hørt og verdsatt og det vil fortsatt bli lagt vekt på å beholde kompetanse. Seniorsamtaler, lederoppfølging og seniorsamlinger videreføres. Tiltakene med seniortilskudd og fridager tas vekk. Medarbeidere som har inngått avtaler beholder disse så langt som avtalen er gjeldende, mens det vil ikke inngås nye avtaler fra og med 1. november 2020.
F15 Spesialavtaler, utgår   -470 -1515 -2090
Kommune felles har per i dag lønnsutgifter til to spesialavtaler, disse avvikles fra og med 2022. Rådmannen har innarbeidet tilsvarende reduksjon i budsjettet. 
F16 Redusert tilskudd, Sandnes kirkelige fellesråd -500 -900 -900 -900
Tilskudd til kirkelig administrasjon er i 2020 budsjettert til kr 36 854 000. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår rådmannen å nedjustere tilskuddet med kr 0,5 millioner i 2021, med en opptrapping til kr 0,9 millioner fra 2022. 
F17 Andre trossamfunn og livssyn, tilskuddordning overføre til Staten -5724 -5724 -5724 -5724
Tilskuddsordning med overføring av midler til andre trossamfunn og livssyn overtas av staten. Tiltaket medfører redusert rammetilskudd til Sandnes kommune på kr 6,6 mill. Rådmannen foreslår å redusere budsjetterte midler i kommunen.
F18 Tidsbegrenset utsettelse på lån grunnet Covid-19, Sandnes ULF 1500 1500 1500 1500
Kommunestyret innvilget i sak 67/20 utsettelse for 2020 og 2021 på tilbakebetaling av lånet jf. Bsak 91/18 til Sandnes Ulf Arena AS grunnet Covid-19 pandemien.
Utsettelsen er gitt på vilkår om at hele beløpet tilbakebetales innen 40 år og øvrige vilkår i avtalen står fast. Rådmannen har innarbeidet baneleien til Sandnes Ulf Arena AS med kr 1,5 millioner i driftsbudsjettet 2021, mens tilsvarende utsatte renteinntekter tillegges lånet og utgiftsføres i investeringsbudsjett i 2021. Fra 2022 opphører utsettelsen og ordinære tilbakebetaling trer i kraft. 
F19 Renteinntekter Sandnes ULF -1500 -1500 -1500 -1500
Se tiltak F19.
F20 Ryfylkefondet 900 900 900 900

Kommunestyret ga i sak 7/20 mandatet for å forhandle frem avtale om deltakelse i Ryfylkefondet 2020-2024. Forhandlingene er ikke ferdigstilte. Det er således uklart hva endelig nivå på kommunens overføring til Ryfylkefondet blir, og innretningen av fondets arbeidsfelt hva gjelder Sandnes. Jamfør saken legger rådmannen til grunn at Sandnes overfører årlig 10% av netto inntekt fra salg av konsesjonskraft.

Strømpriser sammen med resultatet av forhandlingene vil påvirke det endelige årlige beløpet.

  Politisk virksomhet
F21 Kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg  1895   2430  
Tiltaket omfatter Stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Utgiftene inkluderer blant annet IT- og vaktmestertjenester, utstyr, bemanning kurs- og opplæring av stemmestyrene, sekretærene, valgfunksjonærene og prosjektgruppen. Rådmannen har videreført tiltaket.
F22 Økning av valgbudsjettet 400   400  
Avviklingen av stortingsvalget i 2017 hadde et merforbruk på kr 170 000. Det var satt av kr 1 790 000 til valget, men regnskapet viste kr 1 961 381 et merforbruk på kr 171 381. I 2019 er det kommunestyrevalg, og her ligger det også an til økning i utgifter sammenlignet med budsjett. Utgifter knyttet til lønn/godtgjørelse i forbindelse med valg har økt de senere årene. Årsaken er innleie av studenter og annet personell i forhåndsstemmemottak og på stemmestedene. Det samme har utgifter knyttet til kjøp av datautstyr, jamfør krav til datautstyret fra valgdirektoratet, og til leie av skannere og oppsett av skannsenter. Nytt datautstyr tas inn under investering. Etter flytting til nytt rådhus er det også utgifter knyttet til lagerplass for valgutstyr. I tillegg har Sandnes etter kommunesammenslåingen fra 01. januar 2020 en ekstra krets. Rådmannen tilrår et tillegg på kr 400 000 for inndekning av økte kostnader i 2021 og i 2023.
F23 2023 – avslutningsarrangement for bystyret      300  
I 2019 ble det satt av kr 0,3 millioner til avslutningsarrangement for bystyret, et arrangement med 175 inviterte gjester. Rådmannen tilrår det i 2023 blir satt av kr 0,3 millioner til tilsvarende arrangement. 
F24 Folkevalgtopplæring 2023     200  
Det ligger inne kr 150 000 til opplæring folkevalgte etter kommunevalget 2019. Det foreslås at dette økes til kr 200 000 i 2023. Rådmannen tilrår økning i opplæringsmidler for folkevalgte.
F25 Storbykonferanse 2021 i Sandnes 180      
Eldrerådet i Sandnes skal i 2021 arrangere Storbykonferansen i Sandnes. Her deltar representanter fra de 9 største byene i landet, og konferansen går over 2 dager med fullt program. Det legges inn en egenandel fra deltakerne. Rådmannen tilrår kr 180 000 til foredragsholdere, dag pakker, middag med mer.
F26 Generell innsparing, politisk virksomhet -110 -110 -110 -110
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer finner rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger på kr 240 000 i 2020, økende til kr 350 000 fra 2021. Området har primært lønnsbudsjett og lite driftsmidler.  Denne innsparingen vil redusere bidrag til møtevirksomhet og tilskudd. 
F27/P14 Omstilling 2025 Utvalgsstruktur, redusere antall medlemmer i kommunestyret         
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer foreslår rådmannen en gjennomgang av den politiske utvalgsstrukturen og antall medlemmer fram mot neste kommunestyreperiode. Kommunestyret vedtok en reversering av denne innsparingen og vedtok i stedet tiltak P15
P15 Reduserte utgifter politisk virksomhet     -2000 -2000
  Eiendom
F28 Internhusleie, inntekt helårsvirkninger  -16025 -17625 -17625 -17625
For bygg ferdigstilt og overtatt i 2020 er det innarbeidet internhusleie fra forventet ferdigstillelse i budsjett 2020.  Resterende helårseffekt kommer i 2021. Internhusleien består av kapitalkostnader og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).
F29 Internhusleie, inntekt nye bygg ferdigstilles i planperioden -20000 -47400 -59800 -82400
Internhusleie beregnes fra forventet ferdigstillelse og overtakelse av et nytt eller rehabilitert bygg. Internhusleien består av kapitalkostnader og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).
F30 Internhusleie, nye innleide bygg fra 2021 -904 -2584 -2584 -2584
Det er Sandnes eiendom som står for innleie av bygg til bruk i kommunal virksomhet. Sandnes eiendom betaler faktura fra utleier og viderefakturerer virksomheten som benytter bygget.
F31 Internhusleie etter diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv. -5029 -8908 -12958 -16321
Gjelder økning i internhusleie som følge av investeringer i bygg som ikke gir arealutvidelse. Økningen tilsvarer kun kapitalkostnader, ikke økning i FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).
F32 Kapitalkostnader, tilbakebetales av eiendom, nye bygg 31354 54912 66783 83131
Sandnes eiendom tilbakebetaler kapitaldelen av internhusleien til bykassen. Sandnes eiendom beholder FDV-delen som skal dekke driftsbudsjett. Ordningen er videreført etter samme modell som da Sandnes eiendom var organisert som kommunalt foretak, Sandnes Eiendomsselskap KF.
F33 Kapitalinntekt "til kommunen", nye bygg -31354 -54912 -66783 -83131
Sandnes eiendom tilbakebetaler kapitaldelen av internhusleien til bykassen. Sandnes eiendom beholder FDV-delen som skal dekke driftsbudsjett. Ordningen er videreført etter samme modell som da Sandnes eiendom var organisert som kommunalt foretak, Sandnes Eiendomsselskap KF.
F34 Internhusleie etter diverse tiltak, rehabilitering, miljøtiltak osv. 5029 8908 12958 16321
Gjelder økning i internhusleie som følge av investeringer i bygg som ikke gir arealutvidelse. Økningen tilsvarer kun kapitalkostnader, ikke økning i FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).
F35 Renter på lån som eiendom betjener på bygg som leies ut til eksterne leietakere 600 800 1000 1200
Sandnes eiendom har husleieinntekter fra kommunalt eide bygg som leies ut til eksterne aktører. Kapitaldelen av husleien tilbakebetales til bykassen.
F36 Reduserte energikostnader som følge av reduserte strømpriser -5000 -5000 -5000 -5000
Som følge av estimerte lavere strømpriser framover, reduseres budsjettet med kr 5 millioner. Per i dag er det avsatt kr 6 millioner på eget energifond til å dekke eventuelle merkostnader i forhold til budsjett. 
F37 Generell innsparing, eiendom -1180 -1180 -1180 -1180

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide innsparinger i økonomiplan 2020-2021. For eiendomsområdet utgjorde dette innsparinger på kr 2,4 million i 2020, økende til kr 3,6 millioner fra 2021. Innsparingene fra 2020 ble løst ved å redusere FDV-satsen for eldre bygg fra kr 110 per m2 til kr 87 per m2.  Eiendom har de siste årene redusert sine kostnader til forvaltning og drift for å sikre at mest mulig av midlene allokeres til verdibevarende vedlikehold. De siste årene har vedlikeholdet vært 20-50 kr pr m2, mens anbefalt nivå er 170 kr pr m2.

Konsekvensen av innsparings krav og manglende KPI- justering vil medføre at det ikke er rom for å gjennomføre verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg i planperioden. 

F38 Omstilling 2025 samlet beregnet innsparing -6125 -6125 -6125 -6125
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig å innarbeide nye innsparinger i økonomiplan 2021-2024. For eiendomsområdet utgjør dette innsparinger på kr 6,1 millioner fra 2021. Rådmannen har lagt til grunn at det må gjennomgås muligheter for innsparinger både i årsverk og andre driftskostnader.
  TOTALSUM SENTRALE STABER, POLITISK VIRKSOMHET OG FELLESUTGIFTER -37059 -66729 -77374 -103679
Publisert: 14.10.2017 16:37
Sist endret: 12.01.2021 10:42