Sentrale inntekter og utgifter

NR TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
I1 Formue- og inntektsskatt -2660000 -2691000 -2721000 -2752000
Det budsjetteres med kr 2 660 millioner i formues- og inntektsskatt og naturressursskatt i 2021. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.
Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap med hjemmel i skatteloven § 18-2. Naturressursskatten utgjør til sammen 1,3 øre per kWh, hvorav 1,1 øre per kWh til kommunen og 0,2 øre per kWh til fylkeskommunen. Den kommunevise fordelingen av naturressursskatten bygger på den kommunevise andelen av kraftformuen og på gjennomsnittlig kraftproduksjon i skatteåret og de 6 tidligere årene. 
I2 Statlige rammeoverføringer inkludert inntektsutjevning -1909000 -1958000 -1989000 -2013000
Rammetilskuddet budsjetteres med kr 1 909 millioner i 2021, og er basert på statsbudsjettforslaget og på prognose for inntektsutjevning i tråd med skatteanslaget (tiltak I1) for planperioden. Se mer informasjon i avsnitt om de frie inntektene.
I3 Eiendomsskatt på kraft -51000 -53000 -55000 -55000

Fra og med 1. januar 2020 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 3 c) «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglane for petroleum» for Nye Sandnes. Nærmere spesifisert vil det si at denne skatten videreføres i Forsand og innføres for «gamle» Sandnes.

Etter overgangsreglene settes skattesatsen på anlegg i tidligere Forsand kommune til 7 promille og til 4 promille for tidligere Sandnes kommune i 2021. Eiendomsskattesatsen startet med 2 promille i 2020 for tidligere Sandnes kommune og vil kunne økes med 2 promille årlig til satsen blir 7 promille og lik tidligere Forsand kommune i 2023.

Det anslås at eiendomsskatt fra kraftnettet vil kunne utgjøre kr 51 millioner i 2021 og gradvis øke til kr 55 millioner i 2024. For ytterligere informasjon om eiendomsskatten henvises det til eget avsnitt .

I4 Konsesjonskraft -12000 -13500 -14500 -16200
Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne konsesjonskraften skal leveres til en pris som loven foreskriver. Basert på prisprognoser for kraftprisen i årene framover vil salg av konsesjonskraft gi en netto inntekt på kr 12 millioner i 2021, økende til kr 16,2 millioner i 2024.
I5 Konsesjonsavgift -10300 -10300 -10300 -10300

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Konsesjonsavgiften til Sandnes kommune utgjør kr 10,3 millioner per år i planperioden.

I6 Konsesjonsavgift  avsettes kraftfond 10300 10300 10300 10300

Konsesjonsavgiftene på kr 10,3 millioner skal avsettes til et bundet fond for næringsutvikling (kraftfond).  Midler som avsettes til fondet i 2021 og 2022 er bundet opp i utbetalinger av tilsagn og forpliktelser gitt før 1. januar 2020 av tidligere Forsand kommune, som nye Sandnes er forpliktet til å følge opp. Departementet har gitt krav til hvordan vedtekter for bruk av midlene skal utformes. Forslag til slike vedtekter fremmes i egen sak til kommunestyret.    

I7 Rentekompensasjon sykehjem, omsorgsboliger og skolebygg   -8700 -8600 -8700 -8500
Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
I8 Integreringstilskudd flyktninger -49409 -39217 -40722 -42916

Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal bidra til god og rask bosetting og integrering. Regjeringen foreslår at tilskuddssatsen økes til kr 827 300 for enslige voksne og kr 780 600 for barn og andre voksne fra 2021. Rådmannen budsjetterer med bosetting av 40 flyktninger i 2021, 60 flyktninger for resten av perioden og 10 familiegjenforeninger per år. I tillegg kommer tilskudd for tidligere bosatte flyktninger.

I9/P16 Renteutgifter ordinære lån 67891 72727 85573 83912
Det budsjetteres med kr 67,9 millioner i renteutgifter på ordinære lån i 2021 og beløpet stiger til kr 83,9 millioner i 2024. Dette skyldes i all hovedsak forutsetning om økt rentenivå i planperioden.  Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 
I10/P17 Avdrag ordinære lån 279341 295622 305536 308983

Det budsjetteres med kr 279,3 millioner i avdrag på ordinære lån i 2021 og beløpet stiger til kr 309 millioner i 2024. Dette skyldes den økende lånegjelden. Lånesaldo framgår av avsnitt om utvikling i lånegjeld. Avdragstiden er 30 år. 

I11 Renteinntekter av bankinnskudd  -8800 -10000 -13500 -15800
Det budsjetteres med kr 8,8 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2021. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig ordinært bankinnskudd på kr 1 milliard. 
I12 Renteinntekter startlån  -18400 -21200 -27800 -32600
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Kommunen låner årlig inn fra Husbanken. Renteinntektene på startlånene utgjør kr 18,4 millioner i 2021 og stiger til kr 32,6 millioner i 2024. Det er lagt inn tilsvarende renteutgifter i forbindelse med startlånene. 
I13 Renteutgifter startlån 18400 21200 27800 32600
Startlån er et av Sandnes kommunes virkemidler for å bidra til at det blir mulig for flere å skaffe seg egen bolig. Midlene lånes inn fra Husbanken og gis ut som startlån til personer som ellers ikke ville klart å skaffe seg egen bolig. Renteutgiftene på startlånene er tilsvarende renteinntektene som er omtalt i tiltak I12.
I14 Renter ansvarlig lån Lyse AS -8000 -7900 -8500 -8600
Det ansvarlige lånet som Lyse AS betaler renter og avdrag på til eierkommunene utgjorde for Sandnes opprinnelig kr 585,9 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Dette utgjør kr 8 millioner i 2021 og øker til kr 8,6 millioner i 2024. Se omtale av renteforutsetningene i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Fra og med 2020 er det forutsatt at Lyse AS kompenserer aksjonærene for reduksjonen i renteinntekter som følger av nedbetalingen på hovedstol (bsak 64/19). Kompensasjonen som tillegges årlig utbytte vil framgå av konsernstyrets tilrådning om utbytte. 
I15 Aksjeutbytte Lyse AS  -123000 -127000 -129000 -131000

Sandnes kommune sin eierandel i Lyse AS er 19,53 prosent. I 2020 ble det utdelt et utbytte til eierne på kr 600 millioner. Sandnes kommunes andel var kr 117,2 millioner. Totalt utbytte forventes å øke med kr 30 millioner i 2021, med kr 20 millioner i 2022, kr 10 millioner i 2023 og kr 10 millioner i 2024. Samlet forventet utbytte i 2024 utgjør da kr 670 millioner og Sandnes kommunes andel av dette utgjør kr 131 millioner. 

I16 Aksjeutbytte Odeon kino Stavanger/Sandnes AS    -1250 -1339 -1428
Det er ikke grunnlag for utbetaling av utbytte fra selskapet i 2021. Bakgrunnen for dette er virkninger av Covid-19. Det forventes heller ikke utbytte i 2020. Det forventes et utbytte på totalt kr 7 millioner i 2022. Sandnes sin andel utgjør kr 1,250 millioner.
I17 Aksjeutbytte  Renovasjonen IKS -2000 -2000 -2000 -2000
Det er i tråd med eierstrategien, resultatutvikling og dialog mellom eierne en forventning om utbytte på kr 4 millioner årlig i perioden. Sandnes sin andel utgjør kr 2 millioner.
I18 Renter ansvarlig lån Sandnes tomteselskap KF -3000  -3000  -3100 -3100 
Det ansvarlige lånet som Sandnes tomteselskap KF betaler renter og avdrag på til kommunen utgjorde opprinnelig kr 130 millioner med en avdragstid på 30 år. Årlige avdrag føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Dette utgjør kr 3 millioner i 2021 og øker til kr 3,1 millioner i 2024. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.
P19 Utbytte Sandnes Havn KF   -2500      
I19 Aksjeutbytte Forus Næringspark AS -2000 -3000 -4000 -4000
Det har blitt gjennomført et arbeid mellom de tre eierkommunene i selskapet og administrasjonen i selskapet om å endre vedtektene slik at det kan utdeles utbytte. Forslag til ajourførte selskapsdokumenter og aksjonæravtale ventes fremlagt i 4. kvartal 2020 og etterfølgende generalforsamling. Det legges til grunn en utbetaling av utbytte på kr 2 millioner til Sandnes kommune i 2021, økende til kr 4 millioner i 2024.
I20/P18 Overføring til investeringsregnskapet 29684 83005 122254 186803
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 29,7 millioner i 2021. I slutten av perioden økes overføringen til kr 186,8 millioner i 2024. 
I21 Bruk av disposisjonsfond -4000      

Rådmannen foreslår å benytte kr 2 millioner fra hvert av disposisjonsfondene til Sandnes Eiendom og Sandnes parkering, til sammen kr 4 millioner. Midlene skal i hovedsak gå til finansiering av parkeringsflaten S1.

I22 Avskrivinger  257000 270000 283000 296000
Avskrivinger på kommunens anleggsmidler er kalkulert til kr 257 millioner i 2021 og øker til kr 296 millioner i slutten av perioden. 
I23 Motpost avskrivinger  -257000 -270000 -283000 -296000
Motpost avskrivinger er en regnskapsmessig motpost til tiltak I22.
I24 Kalkulatoriske renter og avskrivinger vann -16407 -17258 -18324 -18345
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 1,62 prosent i planperioden.
I25 Kalkulatoriske renter og avskrivinger avløp -32062 -36805 -40457 -43433
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 1,62 prosent i planperioden.
I26 Kalkulatoriske renter og avskrivinger renovasjon 698 328 348 169
Kalkulatoriske renter og avskrivinger på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon viser hvor mye renter og avskrivinger områdene bidrar til kommunekassen med. Denne inntekten er selvkostområdenes betaling for at kommunen stiller kapital til disposisjon. Kalkylerenten er 5-årig SWAP-rente med et påslag på 0,5 prosentpoeng. Det er forutsatt kalkylerente på 1,62 prosent i planperioden.
  TOTALSUM SENTRALE INNTEKTER OG FINANSPOSTER -4514264 -4519848 -4535431 -4535455
Publisert: 12.10.2017 14:45
Sist endret: 06.01.2021 15:04